Egy boltról, ami van, csak neve nincs

 

Ez az írás egy boltról szól. Egy falusi boltról, amit április 4-én adtak át a vásár­lók­nak. Előre kell bocsátani, hogy azok az olvasók, akik nem a szóban forgó falu lakói, semmi ér­dekeset nem fognak találni a következő sorokban; mert hiszen mi érde­kes lehet abban ma, 1984-ben, hogy egy köz­ség új üzlettel gyarapodik? Természetes, hogy lépten-nyomon léte­sülnek üzletek, ha nem itt, akkor amott, tehát a változás jelei fo­lyamatosan tapasztalhatók, átfogó értelem­ben állandóan javul a szolgáltatások, az el­látás színvonala (s ennek fényében igazán okvetetlenkedésnek tűnhet a kérdés, hogy vajon a kívánt ütemben és minőségben-e).

Vannak helyek, ahol az ember bemegy a boltba, és könnyed kézmozdulattal leemeli a polcról azt, amire éppen szüksége van; s ha történetesen nem találja, lehetősége van arra, hogy újabb és újabb boltokban próbál­kozzon mindaddig, amíg szerencsével nem jár.

Ugyancsak demagóg fordulat volna most azt állítani, hogy ezzel szemben még akad­nak olyan helyek, ahol az ember hiába megy be a boltba, mert először is, az a bolt olyan állapotú, hogy legszívesebben kifordulna be­lőle; másodszor pedig úgysem kapja meg azt, amire szüksé­ge volna, mert ennek a boltnak lényegi tu­lajdonsága, hogy ne mondjuk ontológiai ismérve az árucikkek bizonyos, többnyire igen szűkös köre – s ez egyenes összefüggésben van azzal a távolsággal, ami az adott települést a leg­közelebbi várostól elválasztja. És ha erre gondolunk, ha beleképzeljük magunkat az efféle települések lakóinak és boltjainak helyzetébe – amire talán azok is képesek, akik szerencsésen az előző típusba tartozó­nak mondhatják magukat –, akkor rá kell jönnünk, hogy ravasz újságírói fogás volt a bevezető soroknak az a megállapítása, mi­szerint semmi érdekes nincs abban, ha egy falu lakói, tizenhat évvel az ezredforduló előtt, új üzlethez jutnak. Mert a gondolat­menetet követve a napnál is világosabb, hogy nemcsak érdekes, de rendkívül jellem­ző és sokatmondó állapotokról árulkodik az, hogy éppen ott, éppen ekkor és éppen ilyen üzlettel gyarapodott az a bizonyos település. Olyan létesítménnyel, amelynek hiánya ké­pes volt feszültségben tartani, átadása pedig – mint hallani lehet – megnyugtatni a falu népét. S lehet-e, szabad-e alábecsülni egy efféle fejlemény jelentőségét, ha ilyen in­dulatokat képes kiváltani?

Természetesen nem szabad. Nem szabad tovább titokban tartani a falu nevét sem; itt az ideje elmondani, hogy Újtikos lakóit örvendeztette meg a rég várt esemény áp­rilis elején: a két régi, szűkös méretű üzle­tet váltotta fel a korszerű, esztétikailag is fi­gyelemre méltó épület. Hogy esztétikát em­legetünk egy üzlet kapcsán, az nem irracionális hajlamainkkal magya­rázható: meg­győződésünk, hogy a környezet képe, kul­turáltsága alapvető tényezője annak, amit színvonalas kereskedelmi ellátásnak szoktak nevezni. Méltatlan keretek között a legna­gyobb árubőség sem fejtheti ki jótékony hatását; az is igaz persze, hogy bármilyen esztétikus épületkiképzés sem ellensúlyozhatja az áruk hiányát. Nos, Újtikoson olyan épület szolgáltatja a nélkülözhetetlen kere­teket, amely üvegfalaival, barnára pácolt, csapott tetejével, önálló minőségével eszté­tikailag is értékelhető erényeket mutat. Nem feltűnően, de kiemelkedik környezetéből; modern vonalú; kellemes formája szinte csalogatja az embert: még úgy is kedvünk támad közelébe – majd belülre – kerülni, ha éppen nincs semmi vásárolnivalónk. Lám, így válthat át a küllem kereskedelmi tényezővé; más kérdés, hogy az újtikosiak, ha akarnának sem tudnának máshova menni vásárolni, mert ez az egyetlen bolt a faluban.

Hogy a környezet összefüggésben lehet az árukínálattal, azt jól bizonyítja, hogy az át­adás napján a faluban eladdig sohasem lá­tott cikkek tűntek fel polcain; például ba­nánt lehetett kapni. A kiváló déligyümölcs fürtjei nem fehér hollókként húztak el a fa­lu felett, hanem min­denki számára elérhető közelségben a pultokon kellették magukat – természetesen addig, amíg a készlet tar­tott. Az ünnepeket azóta hétköznapok vál­tották fel, a banán ízét már rég el­felejtették az újtikosiak, de azért hűtlenek lennénk a valósághoz, ha elhallgatnánk, hogy most, a csendesebb napokon is jótékonyan érezhető az új áruház által hozott minőségi változás sok jele. Odabenn ugyan még nem nyerte el minden a külső esztétikumhoz méltó formáját, de remélhető, hogy a szépérzék itt is meg­határozó lesz majd. Mindenesetre a két ko­rábbi bolt együttesénél is nagyobb eladótér, az áruk „terítésének" (értsd: bemutatásá­nak) megnövekedett lehetősége nemcsak megkönnyíti a vásárlást, de a tájékozódást is segíti. S ez megint csak a korszerű keres­kedelem egyik alapeleme.

Kell-e jelezni, hogy a bolt mindenes funk­ciót teljesít? Nem mondható rá, hogy áru­ház, de az sem, hogy ABC; amannál keve­sebbet, emennél többet kínál. Az ABC-re jellemző áru­készleten kívül műszaki cikke­ket, például automata mosógépeket is for­galmaz. És párizsi sem csak kedden érke­zik, mert a böszörményi FÜSZÉRT-en kívül a fenntartó Polgári ÁFÉSZ szerdán és pén­teken is szállít húsárut. A BARNEVÁL-tól mirelitféleségeket is kapnak; most már tudják hol tárolni. Egyáltalán: kielégítő mé­retűek a szakosodott raktárak, amelyek éssze­rűen kívülről, külön-külön megközelíthetőek. Most már a boltvezetők ügyességén, lelemé­nyességén múlik, hogy mivel sikerül ezeket megtölteniük.

Beszámolónk címében azt írtuk: nincs ne­ve a boltnak. Hivatalosan úgy hívják: 9. számú vegyesbolt. Aligha hihető, hogy a köznyelv ezt a titulust fogja használni. Va­lószínű, hogy egyszerűbben oldódik meg a keresztelés ügye: csak boltként szerepel majd a hivatkozási pon­tok között. Olyan pontként, ahová nemcsak kényszerből, ha­nem minél többször teljesülő re­ményekkel járhatnak az újtikosiak; nem érezve annyi­ra nyomasztónak a kilométerben is mérhető távolságok terhét. Mert számukra a történet továbbra is rendkívül érdekes; hiszen éle­tükkel írják a folytatást.

(Hajdú-bihari Napló, 1985)