Elefántcsonttorony? gittegylet?

 

Mindaz, amiről szólni akarok – bármennyire paradoxonnak tűnik is – nem túl sok embert érdekel. De mert módomban áll, naiv hitemtől vezérelve, nemcsak szükséges­nek, hanem becsületesebbnek is érzem, hogy elmondjam az elmondhatót abból, ami az egyetemi KISZ-élettel kapcsolatban bennem négy év alatt felgyülemlett.

Nem tagadom, ítéleteim szubjektívek és indu­latosak lesznek, és minden bi­zonnyal nélkülözik azt az eg­zakt megfogalmazást, amit a téma komolysága egyébként megkövetelne. Mentségem egy lehet talán: az, hogy sem ér­zelmileg, sem gondolatilag nem tudok közömbösen viszo­nyulni ahhoz a mozgalomhoz, amelynek problémáit cikkem tárgyául választottam.

Ötödik éve vagyok a BTK KISZ-szervezetének tagja. Ez idő alatt a KISZ-létra szá­momra elérhető összes fokát bejártam, egyszerű alapszer­vi közkatonától „egészen" a vb-tagságig. Míg aztán - ugyancsak önszántamból - pozícióban visszajuttattam magam oda, ahonnan elindul­tam. Mindez így, egyediségé­ben nem túl érdekes. Nem is vesztegetném rá a szót, ha sa­ját utamat nem kellene az egyetemi KISZ-élet tipikus megnyilvánulásának tekinte­nem.

Bárminemű szervezet léte és működése elválaszthatatlan azoktól az emberektől, akik alkotják. Elméletileg ugyanez kellene, hogy vonatkozzon a KISZ-re is. Ma már azonban a KISZ jószerével csak azok szá­mára téma az egyetemen, akik a közvetlen vezetésben részt vesznek. Hogy ez mennyire így van, arra elegendő bizonyság a BTK-n immár évek óta hú­zódó személyi problémák özö­ne. Hogy bizonyos posztokra képtelenség megfelelő embere­ket találni. Hogy a kar KISZ-munkáját két évig egy nem ki­mondottan alkoholellenességéről ismert hallgató irányította. Akiről mindenki tudta ezt, s akinek utódja, jobb híján, egy arra meglehetősen sokak által alkalmatlannak tartott sze­mély lett. De bizonyság erre az önagyonülésezők jóhiszemű serege, akik a többség távolléte miatt kénytelenek minden alkalommal szavazatképesség nyilvánítani magukat. Vagy bizonyság akár a kari bizottság számtalan, gittegyletszerű összejövetele is. A sort minden különösebb erőfeszítés nélkül lehetne tovább folytatni.

Attól, hogy a dolgokról nem beszélünk, azok még vannak. A statisztikák szerint az egye­temen a hallgatók 98 százalé­ka KISZ-tag. De kevesen le­hetnek azok, akik nem érzik ennek abszurditását. És vajon hányan gondolták már végig azt, hogy valójában ki miért tagja a KISZ-nek?! Mert ha ismét csak a tényekre gondo­lok:

     - a II. évesek gyűlölködő sze­mélyi csatározásokba fulladt évfolyamgyűlésére;

     - a IV. évesek gyűlésén ta­pasztalt félelmetes manipulá­cióra, amellyel a titkár az alaktalan-akaratlan tömeget szinte már terrorizálta;

     - a BTK-híradó cikkének lát­szólag ártatlan, valójában hát­borzongató mondatára, hogy: „Igyekeztünk is legjobb tudásunk szerint dolgozni az almaszedésen, ha nem is mindenki ért el kimagasló eredményt,  azért nem vallot­tunk szégyent, és a gazdaság­nak sem volt miattunk kára" - amiről tudni kell, hogy írójának brigádját majdnem elzavarták a munkából;

     - vagy a társadalmi munkán saját csoporttársaiknak tíz­forintos órabérrel a zsebükben parancsolgató csoportvezetők­re;

     - vagy a „szavazzátok meg, hogy felolvassam-e" mentali­tásra;

egyszóval, ha ezekre gondolok, igen szomorú kép kezd kiala­kulni bennem arról a bizo­nyos őszinte meggyőződésről. És arról a szocialista öntudat­ról, amelynek nevében egye­sek mellüket döngetve, meg­újuló erővel bontanak zász­lót a passzivitás, a közöny el­len. És egyre inkább azt gon­dolom, hogy a farizeus álar­cok erdejében nagyítóval lehet csak megtalálni azokat, akik hittel léptek be a KISZ-be, és választották a cselekvésnek ezt a formáját.

De igazságtalanság lenne, ha csak a bunda belsejét néznénk meg. Vajon végiggondolták-e egyszer is az illetékesek, hogy az ún. passzívak, közönyösek miért lettek azzá, amik? Hogy a korábban aktív KlSZ-esek; vb-tagok miért mondanak le sorban választott posztjukról? Hogy miért fulladnak ki, mi­ért fásulnak bele az emberek a KISZ-munkába negyedéves korukra?

A KISZ, mint szervezet, elvá­laszthatatlan azoktól az embe­rektől, akik alkotják. Megíté­lésem szerint azonban a KISZ problematikája nem kereshető kizárólag önmagán a szerveze­ten belül, hanem ellenkezőleg: csakis szélesebb társadalmi összefüggésekbe ágyazva vizs­gálható az érdemlegesség igé­nyével. Megfelelő ismeretek és objektív lehetőségek hiá­nyában könnyelműséget követnék el, ha az általam felvetett jelenségek okainak magyarázatát meg­kísérelném. Kérdéseim a meg­oldást is legfeljebb csak su­gallhatják. A választ minden­kinek saját magának kell meg­adnia rájuk. Ami alól én sem lehetek kivétel: önmaga felett mond ítéletet az, aki az általa választott szervezet és az álta­la választott vezetők bírálatá­ban csak a tagadásig jut el. Ez, ha úgy tetszik, a társadal­mi cselekvés lehetőségébe, ér­telmébe vetett hitemet jelenti. Hitemet egy olyan változás­ban, amelynek a verbális po­litizálás, a hangzatos jelsza­vak hullócsillagának fokoza­tos leáldozását, s a mindenna­pi élet, a hétköznapok cselek­véseiben rejlő politi­kum előtérbe kerülését, az önmagunkkal és embertársainkkal szemben támasztott kö­vetelmények, a belső erkölcsi tisztaság megerősödését kell jelentenie.

Amely változáshoz alkal­mazkodniuk kell mindazok­nak, akik tagsági könyvük be­jegyzése alapján e szervezet tagjainak és vezetőinek tart­ják magukat.

(Egyetemi Élet, 1975)