Zene, közösség, mozgalom

 

Hatvanas évek. Töretlen ívelést ígérő gazdasági fel­lendülés. Egyre szélesebbre tárulkozó kulturális nyitás. Fiatalok keresik helyüket a világban - a beatgenerá­ció. Turi Gábor, az Egyete­mi Élet felelős szerkesztője ezeket az éveket idézi szer­kesztőségi szobájában.

- 1965-ben kezdtem gim­náziumi éveimet, rögtön be­kerültem a KISZ-be. Szá­munkra a KISZ eleve léte­ző, adott alakulat volt. Ahogy átléptük a gimná­zium küszöbét, találkoztunk a mozgalommal. Mindez automatikusan történt, hi­szen nem volt más, ahová beléphettünk volna, nem is töprengtünk a KISZ lénye­gén. Kevés emlékem van, amire azt mondhatnánk: mozgalmi élményem, ezek elhalványodtak az idők so­rán. Bulikra emlékszem, ze­nekarokra, lányokra, taná­rokra, tantárgyakból is né­melyikre. A gimnáziumi KISZ-es életünk sokszor annyiban merült ki, hogy ültünk egy tanteremben óra után, és taggyűltünk. Egy felsőbb éves diák ideológiai, többnyire külpolitikai té­mákról előadást tartott. Ezek kínszenvedések voltak, senki sem érzett hajlandósá­got arra, hogy vitát kezde­ményezzen. Ültünk, hallgat­tunk, és néztük az óránkat. Nagyon messze volt tőlünk a politika, gyakorlatilag semmit sem érzékeltünk be­lőle. Hallottunk a kínai kul­turális forradalomról, de 1968 csehszlovákiai eseményei nem is léteztek szá­munkra, nem érzékeltük, mi történik körülöttünk.

- Mozgalmi szempontból hozott-e váltást az egyetem?

- 1970-nel induló egyetemi éveimben korán érdeklődni kezdtem az újságírás iránt, és a kari híradó szer­kesztése, kollégiumi rádió­műsorok készítése révén ke­rültem be a KlSZ-vezetőségbe. A KISZ-tagság már akkor is két részre oszlott, egy aktív kisebbségre és egy passzív tömegre. Ebben tükröződött a szervezet problematikussága: tömeg­mozgalom-e vagy élcsapat? Komoly viták dúltak, ame­lyek azóta sem dőltek el. Hiába lehetett 98 százalékos szervezettség az egyetemen, ha az aktív tagok aránya ennek csak egyharmada volt. Ők mentek el az ülésekre, ők vettek részt a vi­tákban: azok, akik érdeklődő, közösségi indíttatású emberek voltak. Ebben a kö­zösségi irányultságban látok különbséget közöttünk és a maiak között. Mi együtt próbáltunk előbbre jutni, keresni valamit, félretéve az egyéni érvényesülést. Mi­közben nagy adag és eltúl­zott igazságérzet munkált bennünk.

- 1974 őszén feltűnést keltő, bíráló cikked jelent meg az Egyetemi Élet ha­sábjain a KISZ-életről. Ho­gyan született ez?

- Ötödéves koromban nagy jobbító szándéktól ve­zérelve írtam meg gondola­taimat a KISZ akkori konf­liktushelyzeteiről. Ezt aztán vita követte, aminek során többen elmarasztaltak. Azt kérdeztem ugyanis, hogy mit ér az a szervezet, amely energiáinak jelentős részét arra fordítja, hogy értelmes programokat tudjon biztosí­tani tagjainak. A KISZ-tagságnak nem volt különö­sebb jelentősége, hiszen ha mindenki tag, akkor tulaj­donképpen senki sem. Min­den egyetemi hallgatót tömörített, ugyanakkor nem tudott mindenki számára ér­vényessé válni. A KISZ úgy volt fontos az egyetemen, mint mindenféle tevékeny­ség, közösségi megmozdulás egyetlen lehetséges kerete. A választás a közösségi és nem közösségi cselekvés kö­zött volt, aki akart valamit csinálni, az csak a KISZ-ben tehette. Az általad em­lített cikkben egyfelől bírál­tam a KISZ belső anomá­liáit, másfelől meg akartam fogalmazni azt, hogy a KISZ bajai nem csupán saját lé­téből adódó problémák, ha­nem az egyetlen ifjúsági szervezet társadalmi helyé­vel összefüggő gondok. Te­vékenykedtem a mozgalom­ban és bíráltam belülről, megpróbáltam józan ésszel felvállalni olyan ügyeket, amelyek az embereket érin­tik, érdeklik, és ezekben képességeim szerint részt venni. Létrehoztuk például a Kari Híradót.

- Újságíróként két évig voltál KISZ-titkára a Hajdú Megyei Lap­kiadó Vállalatnak. Hogyan emlékszel erre az időre?

- A miénk kis vállalat, 30-40 KISZ-taggal. Egymás között voltunk, munkatár­sak, barátok. Itt megint csak keret a KISZ. Érdekvédelmi szervezet, amely ugyanak­kor igyekszik elfoglaltságo­kat adni.    Jól éreztük ma­gunkat együtt, sok hasonló korú fiatal, egy erős csapat a mi generációnkból, ami sajnos azóta szétesett.

- Hogyan látod ma nem­zedéked szerepét?

- Számunkra a 60-as évek végi nyitás a beatze­nével jelentkezett. Magának a zenének a ritmusa, a ko­rábbi könnyűzenéhez képest keményebb hangütése volt az, ami teljesen elsöpört minket, gondolataink közép­pontjába került. Szabadabb, kötetlenebb mentalitást, ugyanakkor mégis bizonyos fajta erőt jelentett. Én át­lagos magyar fiatal voltam, aki különböző szellemi hatá­sok alatt formálódott.  Ebbe a sok mindenbe belefért többek között a KISZ is, mint cselekvési terep. Ami­kor dolgozni kezdtünk, meg akartuk mutatni, hogy úgy lesz igazán jó, ahogy mi csi­náljuk. Aztán csak annyit sikerült megmutatni, hogy mennyire tudunk idomulni az adott világhoz. 22 évnyi KISZ-tagság után, 36 évesen az idén visszavonulok a KISZ-ből. Nagy már a kor­különbség köztem és az in­dulók között...

P.ZS.

(Debrecen, 1987)