Mire szavazunk?

 

Tizenegy igen, nyolc nem, tizenegy tartózkodás. Ez volt a szavazás végered­ménye, s az intéz­mény – az egyszerűség kedvéért ne­vezzük egyetemnek – taná­csa levette a napirendről a javasolt professzor tanszék­vezetővé történő megválasz­tásának kérdését.

Akadt azonban egy s más, ami megelőzte a váratlan szavazati arány kialakulá­sát. Min­denekelőtt az, hogy a tanácsülés előtt egy nappal az érintett tanszék oktatói levelet juttattak el az egye­tem rektorához azzal a ké­réssel, hogy tartalmát ismertesse a tanácsülés résztvevőivel. A rektor kor­rekt módon eleget tett az óhajnak, a tanácstagok így szereztek tudomást arról, hogy a tanszék oktatói a professzort – emberi és szakmai problémák miatt – alkalmatlannak tartják a tanszékvezetői tisztség betöl­tésére, s szeretnék, ha a ta­nács tagjai e szempont fi­gyelembevételével hoznák meg döntésüket.

     Adódik a kérdés: vajon mi késztetheti egy tan­szék oktatóit arra, hogy vé­leményüket ilyen formában, szinte az utolsó szalmaszálba kapaszkodva fejtsék ki? Nem akadt az intéz­mény belső döntési mechanizmusá­ban olyan fórum, ahol a törvényes lehetőségekkel él­ve pró­bálhatták volna meg érdekeiket érvényre juttat­ni? És: miképpen kerülhet az egyetem legfelső javaslat­tevő-döntéshozó fóruma elé olyan tervezet, amely ellen az abban közvetlenül érde­keltek egyhangú tiltakozá­suknak adtak hangot?

Nem a szereplő személyek miatt látszik e kérdések megválaszolása fontosnak, hanem mert az egyetemi ká­derkiválasztás és döntési gyakorlat általánosabb el­lentmondásai fogal­mazódnak meg bennük. Annak a „kvá­zi" demokratizmusnak az anomáliái, amely látszólag kikéri az alsóbb közösségek véleményét, de a döntés jo­gával a felsőbb testületeket, illetve a főhatóságot ruház­za fel.

Az előzmények röviden összegezhetők. Már a tanszéki, illetve az alapszer­vezeti párttag­gyűlésen egy­séges álláspont alakult ki a professzor vezetői alkalmat­lanságáról, s ezt az alapszer­vezet vezetősége is magáévá tette. Mivel azonban – a ki­fogások ellenére – az egye­tem vezetői és párt végre­hajtó bizottsága továbbra is az ő jelölését támogatták, több egyeztető beszélgetésre került sor – eredménytele­nül – a párttitkár és a tan­szék dolgozói között. Bár a professzor előbb önkritikát gyakorolva visszalépett a je­löltségtől, a magasabb egy­ség, az intézeti tanács ülé­sén az igazgató javaslatára újból az ő neve került elő­térbe, s ott – erkölcsileg nem teljesen egyértelmű szavazás után – meg is kapta a minimális többséget. Ügye – huszon­négy más kinevezési javaslattal egye­temben – így került az egye­temi tanács elé, ahol több mint két és fél órán keresz­tül folyt a vita személyéről. Pontosabban, nem is vita volt ez, hiszen a tizenegy felszólaló közül nyolcan – köztük a párt-, állami és szakszervezeti vezetők – egy­értelműen az ő megvá­lasztását támogatták, vissza­utasítva, illetve érdemeihez képest – amiket főleg az egyetemi közéletben játszott szerepe alapján méltattak – elhanyagolhatónak tartva a személyét ért bírálatokat. A professzor ellenében egyet­len felszólalás nem hangzott el. Ezután követke­zett a titkos szavazás, az ülés addigi kimeneteléhez képest teljesen meglepő, s a fejekben újabb kérdéssort elindító eredménnyel.

A külső megfigyelő számára e rendkívül tanulsá­gos ülésnek kettős hozadéka volt. Egy­részt megmutatko­zott: az egyetemi fórumokon a jelek szerint ma ott tart a demokrácia, hogy titkosan már mindenki vállalja véle­ményét, de nyíltan még ke­vesen mernek vagy akarnak nézeteiknek hangot adni; különösen, ha azzal vezető személyek vagy testületek ál­lásfog­lalásával kerülnének szembe. Másrészt – s ez már tá­gabb oktatáspolitikai össze­függéseket érint – ez az eset ismételten ráirányította a figyelmet arra, hogy a je­lenlegi egyetemi-főiskolai káder-kiválasztási mecha­nizmusban nem különülnek el világosan a választás és a kinevezés jogkörei.

A magasabb testületek minden további nélkül felül­bírálhatják az alsóbb szin­teken ki­alakított álláspontot. Ezen az egyetemi ülésen csak egy hozzászóló adott hangot kételyének: ha a tanácsülés mégis megválasztaná a pro­fesszort, vajon miképpen dolgozna együtt azzal a tan­székkel, amelynek minden oktatója ellene foglalt ál­lást?

A demokráciát ma sokan, sokféleképpen értel­mezik. Többen csak addig hagyatkoznak rá, amíg az szándékaikat szolgálja; de rögtön „kézi vezérlésre" tér­nek át, mihelyt érdekeikkel ellentétes érdekek ütközné­nek. Ma már ott tartunk, hogy nem csak lehet, hanem kell is beszélni a demokrá­ciáról; de világosan kell lát­nunk azt is, hogy tényleges demokráciáról addig nem be­szélhetünk, amíg érvényesü­lésének feltételeit, garanciáit törvényes, alkotmányos ke­retek nem biztosítják.

Ha kevesen, de ezen a ta­nácsülésen is akadtak felszó­lalók, akik eljutottak ennek a kö­vetkeztetésnek a megfo­galmazásáig.

(Egyetemi Élet, 1988)