V...

 

…éget ér egy fejezet, lezárul a magyar értelmiséget e században ért méltánytalanságok leg­súlyosabb idő­szaka. Négy évtizeden át nem volt hona az értelmiség­nek e hazában, gyanú és kétkedés árnyéka lengte be cselekedeteit, helyzetéből következően „ingatag" társa­dalmi cso­portnak minősült, módszeres erkölcsi és anya­gi mellőzésben részesült - miközben reá hárult vala­mennyi dehonesztáló országépítő munka a tsz-szervezéstől a népszámlálásig.

E negyven év alatt a magyar értelmiség elvesztette én-tudatát, önbecsülését, a cse­lekvésbe, a társadalmi fejlődésbe vetett hitét, remé­nyeit. Négy évtized alatt a magyar értelmiség atomjai­ra hullott, arctalan halmazzá vált, s most a kiszorított­ság megalázó helyzetéből tanúskodik az országban ki­bontakozó drámai fejleményeknek.

Ez az idő azonban a végéhez közeledik. Az ország az összeomlás küszöbére került, s ha most nem nyújtja ki kezét az értelmiség felé, semmi nem mentheti meg a tragédiától. Gyökeres változásnak; kell bekövetkeznie az értelmiség helyzetében, társadalmi szerepében. Az előttünk álló szűk esztendőkön csak úgy tud épségben túljutni a nemzet, ha kéri és igénybe veszi az értelmi­ség szellemi kapacitását, alkotóerejét és feladatmegol­dó képességét. Csakis a tudás, a tiszta ész hatalma vezetheti vissza az országot a szakadék széléről, ahová a hamis társadalom-felfogáson alapuló politika vezette.

El kell jönni annak az időnek, amikor az értelmiségi lét nem a hátrányok, a másod­ren­dűség tudatának szé­gyenteljes vállalását, hanem a cselekvés, az elsajátított tudás büszke kép­viseletét jelenti. El kell jönni az idő­nek, amikor az értelmiségi életforma nem merül ki a szűk baráti körökben zajló kesergésekben, hanem a nemzet sorsát formáló, a tudás, a műveltség és az er­kölcsi tartás megkívánta közhasznú tettekben jut kife­jezésre. El kell jönni az időnek, amikor az értelmiség emelt fejjel vállalhatja értelmiségi voltát, s nélkülöz­hetetlenségének tudatában áll az országalakító folya­matok élére.

Ennek az időnek olyannyira el kell jönnie, hogy már itt is van, visszafordíthatatlanul. Az új helyzet fel kell, hogy rázza az értelmiséget apátiájából, rá kell, hogy ébressze arra: a történelem színpadára kell lépnie ha­laszthatatlanul. Ez a szerepvállalás jogokban és köte­les­ségekben egyaránt megtestesül: a cselekvés jogában, s a készenlét, a felkészültség kötele­zettségében. A leen­dő s a készülődő magyar értelmiség az új társadalmi helyzetben csak akkor képes betölteni történelmi kül­detését, ha felismeri és vállalja a reá rótt tennivalókat és élesre tölti tudománya fegyvertárát. Keményen, a gondolat, a tudás hatalmával kell állnia az értelmiség­nek a vártán, s legjobb belátása szerint venni ki részét a nemzet megmentéséből.

A Csipkerózsika-álom véget ért…

(Egyetemi Élet, 1988)