Egy másik DEKA

 

Írjuk a történelmet. Beléptünk a demokráciába, kormányalakításról, koalícióról, „válság­ke­zelő" prog­ramról tárgyalunk, tervezzük a re­mélhetőleg szebb jövőt. E jövő ré­sze kell, hogy tegyen a vidék ébre­dése, a nyolctized Magyarország akaratának, önmagára találásának me­g­nyilatkozása.

Az utóbbi egy esztendő fejleményei máris megtet­ték a magukét; az aktív ellen­zéki tevékenység közben formálódtak a vidék új politikusai, a pártok önma­gukra találtak. Még néhány hónap, és alsóbb szinteken is készek átven­ni a hatalmat.

Néhány hónap? És addig mi tör­ténik? Addig az egykori pártállam hűséges szolgái, a szelíd diktatúrá­ban kinevezett tanácsi vezetők gya­korolják a jogokat vidéken? Min­den bi­zonnyal igen. Az önkor­mányzati választásokra leghama­rabb nyárutón kerülhet sor, s ha nem vigyáz a fiatal demokrácia, na­gyon megnehezítheti első hónapjait a közigazgatás más iránt elkötele­zett vezetőgárdája.

Szerencsére a fiatal demokráciá­nak van annyi esze, hogy szembe­nézzen e helyzettel: Debrecenben például - követve az országos min­tát - március végén megszűnt az ellenzéki kerekasztal, de még aznap megszületett utódja, a Debreceni Demokratikus Kerekasztal. Oka: a szabad választások nyomán új politikai rendszer jött létre Magyaror­szágon, a helyhatósági választáso­kig azonban egyfajta vákuum kelet­kezik, amit kettős hatalom jelle­mez. A szer­kezetváltás nem mehet végbe politikai ellenőrzés nélkül: ezt a szerepet vállalta a debreceni demokratikus pártok új tanácsa.

Az új DEKA célja, hogy a politi­kai ellenőrzésen túl afféle kovász­ként is működjön; magyarul, járul­jon hozzá azoknak a szakem­bereknek, leendő politikusoknak a kivá­lasz­tásához, akik majd a jövő közigazgatásában vezető funkció­kat tölthetnek be. És az is a DEKA céljai közé tartozik, hogy a jelenlegi apparátus munkáját közelebbről megismerve, számba vegye az em­beri, szakmai értékeket, és az alkal­masakat felszabadítsa az indokolat­lan fe­szültségek vagy félelmek alól.

A testület abban is különbözik a korábbi kerékasztaltól, hogy tevé­kenységét megyei szintre igyekszik emelni. Szorgalmazzák, hogy a vá­lasztókerületekben hasonló összefogás szülessen, s ebben a debrece­niek koordinációs feladatot vállal­nak. Néhány kérdésben (kör­nyezet­védelem, közlekedés) még a megyehatárokon túli, regionális együttműködésre is igény mutatkozik.

A kerékasztal a jelenlegi tanácsi rendszerhez igazodva szakbizottsá­gokat hoz létre a pártok képviselőiből, és kapcsolatokat teremt az ap­parátusok ama tagjaival, akik em­beri tisztességük és szakmai felké­szültségük alapján segítséget tud­nak nyújtani e területek belső viszonyainak jobb megismeréséhez. De nem érik be ennyivel: a kerekasztal a gazdasági élet egészére kívánja kiterjeszteni tevékenységét, ügyel­ve a hatalomátmentő kísérletekre. A po­litikai ellenőrző-munkában kulcsfontosságúnak ítélték meg a belügyet is.

A szép elképzeléseknek azonban van egy buktatójuk: vajon helyben milyen összefogásra, milyen együttműködésre lesznek képesek a pártok, amikor az ország­gyűlésben esetleg egy­mással szem­ben foglalnak helyet? Nos, a debre­ceniek tisztázták: a jó diagnózisok elké­szítésében azonosak az érde­kek. Természetesen a helyhatósági választásokon minden párt a legna­gyobb befolyásra igyekszik szert tenni, de addig közös a cél: a volt állampárti szerkezet teljes lebontá­sa és a demokratikus újjáépítés fel­tételeinek megteremtése.

Persze, tudjuk, a puding próbálja ebben az esetben is az evés. Való­színűleg nem lesz minden tanulság nélkül való szeptemberben számba venni a Debreceni Demokratikus Kerek­asztal pályafutásának fejeze­teit.

(Magyar Fórum, 1990)