Fegyver s vitéz

 

Már megint napirenden van a pisztolyok ügye. Az Alkotmánybíróság törvénytelennek minő­sítette a belügyminiszter korábbi döntését, s így mindenki szépen vissza­kaphatja a személyes biztonságát szolgáló hatlövetűeket.

Volt KISZ- és MSZMP-funkcionáriusokat, rendőröket, katona­tiszteket is érint ez a rendelkezés; azokat, akik a múlt rendszer hűséges szolgálatával érdemelték ki a kegyet.

Érdekes fejleménye ez a rendszervál­tozásnak. Azt igazolja, amit egyébként An­tall József miniszterelnök kezdettől fogva képvisel, s amiért őt a másik oldalról el­marasztalják: a de­mokráciát nem lehet dik­tatórikusán megteremteni. Az átalakulás nem járhat a törvények felrúgásával, az önkényeskedésekkel, az anarchiával. A törvényeket a demokratikusan meg­vá­lasz­tott parlamentnek kell megváltoztatni, s ameddig ez meg nem történik, a régi ren­del­kezések maradnak érvényben. Azok is, amelyek önvédelmi fegyverekkel látják el a ko­rábbi rendszer támaszait.

Nincsenek közelebbi ismereteim az akko­ri rendelkezés hátteréről, de megkockáz­tatom: Horváth Balázs tisztában volt in­tézkedése jogi ingatagságával, ám a rend­szerváltozás bé­kessége érdekében hatásta­lanítania kellett az arra potenciálisan veszé­lyes régi kádereket. Ez a húzás benne volt a pakliban, mint ahogyan az is, hogy for­dulhat a lapjárás.

Nos, az alkotmánybíróság valóban új lapokat osztott: a régieket. Időközben azonban el­telt pár hónap, s jóllehet még mindig sokan nyugtalanok, ma már nagyobb bi­zonyossággal lehet állítani: a restauráció fegyveres veszélye elmúlt, a rendszervál­tozás visszafordíthatatlanná vált. Ered­ményes volt a politikai taktika, s helyreállt a jogi egyensúly is; él a kecske, leg­fel­jebb ezentúl nem káposztát eszik.

Happy end – mondhatnánk, ha nem buj­kálna bennünk az előzőnél nyugtalanítóbb kérdés. Vajon azoknak, akik egziszten­ciájukat kockáztatták a rendszerváltozásért, akiket a régi vezetők elsőként bocsátanak el munkahelyükről, akik a félrevezetett tár­sadalom közönyétől kísérve ma is békésen harcolnak a demokráciáért – azoknak vajon milyen fegyver van a kezükben?

(Hajdú-bihari Napló, 1990)