Híven

 

Az ember kíváncsi lény, általában szemügyre veszi, ami eléje ke­rül. Így tesz az ember azzal a kis könyvecskével is, amit Híven a ka­tonai eskühöz címmel 1982-ben adott ki a Zrínyi Katonai Kiadó.

A nyolcvanoldalas, fényképekkel dú­sított kiadvány arról az ünnepi nagy­gyű­lésről számol be, amelyet 1981. november 17-én, Kalocsán, a Jurinovics Miklósról elnevezett forradalmi ezred laktanyájában tar­tottak egyebek mellett a honvédel­mi vezérkar és Bács-Kiskun megye vezetőinek részvételével.

Az ember kinyitja a könyvecs­két, s mindjárt a bevezetőből meg­tudja, hogy 25 évvel azelőtt „tisz­tek, tiszthelyettesek, katonák, mun­kások és parasztok fegyverrel a kéz­ben védték meg a nép hatalmát... 92 hős áldozta életét a jövőért, a mi jelenünkért. Megmozdult a roppant erő, s erre az erőre, a hősökre emlé­keztek elsősorban az ünnepi gyűlé­sen..."

Az ember a kíváncsiságtól felajzva továbblapoz a könyvben, s mindjárt az elsők között beleakad a politikai főcsoportfőnök ünnepi be­szédébe. Falva a sorokat, ilyen mondatokkal találkozik benne: „Az 1956 őszén hazánkban lezajlott el­lenforradalmi fegyveres felkelés le­verésére, a munkáshatalom, szocia­lista társadalmi rendünk megvédé­sére emlékezve... 1956 októberé­nek végén a Nagy Imre vezette nyílt revizionista árulás, a fehérterror tobzódása végveszélybe sodorta a munkáshatalmat... A forradalmi karhatalom sikerrel oldotta meg mintegy 17 ezer elrejtőzött ellenfor­radalmár, kiszabadult bűnöző fel­derítését és ártalmatlanná téte­lét... Lefegyverezte az ellenforradal­mi, úgynevezett „munkástanácsok” által szervezett gyári őrsége­ket. fegyveres és politikai támaszt nyújtott a szocializmushoz hű erők tömö­rí­téséhez... Az elmúlt 25 év ta­pasztalatai mindenben megerősítet­ték, aláhúzták az ellen­for­radalom leverésének, a konszolidációért ví­vott harcnak a párt által levont tör­ténelmi ta­nulságait... a lenini politi­kát folytató párt vezetésével bizto­sítható a szocializmus válságoktól mentes, eredményes fejlődése, és semmiféle ellenforradalmi kísérlet nem járhat eredménnyel, ha a szo­cializmus építését a dolgozó töme­gek által támogatott forradalmi párt vezeti..."

A kíváncsi ember tekintete e sok megszívlelendő tanulság számba­vétele után a beszédet mondó altá­bornagy nevére esik. Kárpáti Fe­renc. Honnan ismerős a név? Hát persze, ő ma a honvédelmi minisz­ter.

Igaz, civilben. Annak a kor­mánynak a tagjaként, amelyik ma a szovjet csapatok kivonulásáról tár­gyal.

(Magyar Fórum, 1990)