Ki nyer ma?

 

Ez itt a kérdés, amely érdeklődőket és közömböse­ket, nemzetieket és nemzetietleneket, kon­zervatívokat és liberálisokat, magyar és szabaddemokratákat, vallá­sosokat és vallástalanokat, többségieket és kisebbségie­ket egyaránt foglalkoztat. Ki nyer ma? Ki nyeri meg ma a hol­napot?

Ez persze a holnap, pontosabban a holnapután kér­dése; akkor járulunk ugyanis újra az urnák elé. Most még az a kérdés: ki hogyan nyer? Tisztán, egyértelmű képet rajzolva ön­ma­gáról, vagy manipuláltan, a zavarosban halászva, netán az ismeretlenség előnyét kihasználva?

A válasz nem könnyű. Oszlik ugyan a homály, job­bak a látási viszonyok, mint két héttel ezelőtt, de még mindig erőfeszítésbe kerül a választóknak, hogy azt mondhassák: ő a mi em­berünk, rá adjuk szavazatunkat. A tízezernél kisebb településeken, ahol a lakók közvet­lenül ismerik egymást, már az első fordulóban sikeres volt a választás, ahogyan az a tömeg­kom­munikációban hangot kapott: a függetlenek meglepően nagyarányú győzelmével. Persze nem ártana tisztázni, mit jelent az a fogalom, hogy függetlenség, meg hogy ebben az or­szágban ki mondhatja magát függetlennek. Az, hogy valaki szervezetileg nem tartozik sehová, önmagában még nem jelent függetlenséget. Annál is inkább, mert több „független" jelölt mögött pártok állnak.

Mindenesetre az első forduló eredményeit mindenki a maga javára igyekezett hasz­no­sítani. Az SZDSZ - hallgatva a kisebb településekről - szórólapjain a tíz­ezernél nagyobb te­lepülések liberális fölényét hangsú­lyozta; mire a miniszterelnöki sajtóosztály is nyilvá­nosságra hozta a maga kimutatásait, bebizonyítva, hogy az eredményes szavazásokat tekintve megmaradt a kormánypártok 63-37 százalékos vezető szerepe. Sor­ban jelentek meg a köszönetek a lapokban, miközben arról kevés szó esett, hogy például Debrecenben az első forduló sok vezető helye ellenére a legnagyobb ellenzé­ki párt hét százaléknyi szavazatot vesztett a tavaszihoz képest, s a legnagyobb kormánypárt is hat százalékkal kevesebb vá­lasztót mondhatott magáénak; egyedül a Fidesz szimpatizánsainak köre bővült.

Mit jelez mindez? Azt, hogy a választók többsége kétségtelenül kiábrándult a pártpo­litikai vitákból, ugyanakkor nem volt elegendő ismeretük az egyéni je­löltekről, hogy feltétlen késztetést éreztek volna a sza­vazásra. Az elmúlt két hétben azonban talán egyértel­művé vált, hogy az önkormányzatokban nem a pártszempontok lesznek a meghatározók, a testület tagjainak a helyi-kommunális érdekek képviseletére kell felesküdniük - s ez a felismerés remélhetőleg többe­ket vonz majd a szavazóhelyiségekbe. Hátha látják már a választók, hogy az eszmei harc, amely az országos politikában a „nemzeti-keresztény" és a „liberális" fel­fogás között dúl, az önkormányzatok működésére ke­vésbé nyomja majd rá a bélyegét. Ez úgyis hosszabb távú küzdelem: időt s tisztánlátást kíván. Ezért hát az ered­ménynél talán lénye­g­bevágóbb maga az aktus: hogy rendben történjen meg a választás, s kellő szavazat támassza alá a képviselők legitimációját.

Ez a magyar demokrácia kulcskérdése: meg kell mutatnunk a világnak, hogy a rend­szerváltozást szű­kebb környezetünkben, lakóhelyünkön is teljessé tesszük. Nagyon sok múlik ezen: az irántunk meg­nyilvánuló bizalom, s helyünk a fejlett nemzetek sorá­ban. Ez a vasárnapi forduló igazi tétje. Mert, hogy ki hova tartozik, s milyen ügyet képvisel, az majd úgyis a min­dennapokban, a munkában dől el.

A nyilvánosság ellenőrzése alatt, ahogyan az a de­mokráciákban szokásos.

(Hajdú-bihari Napló, 1990)