Léhűtő politikusok

 

A Napló új szerkezetéből következően a témáknak megfelelően az egyes rovatok kapják meg az olvasóktól érkező leveleket, s maguk döntenek arról, hogy melyiküket ítélik közlésre érdemesnek. A társadalmi rovat igyekszik a lehető legkomolyabban venni ezeket az észrevé­teleket – még ha nem ért is mindig egyet tartalmukkal –, hiszen a fontos információkon túl a köz véleményét tolmácsolják a lap – és így az olvasók – számára.

Akadnak azonban olyan le­velek, amelyek nem a publikálás igényét, hanem az ellentmondás kény­szerét váltják ki belő­lünk.

Ilyen volt B. M. debreceni olvasónk hoz­zászólása, amelyben a politikai pártoknak és tár­sadalmi szervezeteknek megszava­zott 400 milliós állami támogatás jogosságát vonta két­ség­be. Érthetetlennek és fel­háborítónak tartja ugyanis, hogy az ország súlyos gazdasági helyze­tében erre a cél­ra ilyen összeget fordított a parlament. Mint írja: „Nem lehet szó nélkül elmen­ni az olyan gyakorlat mellett, ami esetenként több tízmillió forinttal kívánja támogatni azokat a politikai szervezeteket, amelyek eddig nem sok jelét mutatták a népben, nemzetben gondol­kodásnak, az össznemzeti együttműködésnek, hanem inkább a pár­tok közötti sokszor kicsi­nyes vitákban, veszekedésekben jeleskedtek". Továbbá: „Bármely szervezet életre­va­lóságá­nak, tár­sadalmi hasznosságának egyik fontos kritériuma az anyagi önfenntartás ké­pessége. Ha pedig erre képtelenek, úgy legyen az ő »pártgondjuk«, s ha adnak valamit erkölcsi tartásukra, akkor nem is várhatják el az anyagi »kitartottságot« a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjaitól".

Tudjuk, sokan és sajnos egyre többen osztják ezt a nézetet, ezért nem akarunk vi­tatkozni levélírónk egyébként intelligensen, jó magyar helyesírással megfogalmazott gondolatával. Csupán kérdéseinknek adunk most hangot.

Vajon létezik-e a történelemben jobb rend­szer a demokráciánál? Van-e a nép­képvise­letnek alkalmasabb gyakorlata a par­lamentarizmusnál? Ha nincsenek politikai pártok és civil szervezetek, milyen módon kaphatnak képviseletet a választók érdekei? Ha működnek pártok, de a történelmi hiátus és az ország nyomorúságos gazdasá­gi helyzete miatt nincsen megfelelő anya­gi hátterük, miképpen fejtsék ki tevé­kenységüket? Olyan parlamentet akarunk-e, mint amilyen négy évtizeden keresztül volt? Miből gondolja azt bárki, hogy a par­lament lényegétől idegenek a pártpolitikai viták és csatározások? Csak a működő pár­tok tehetnek-e arról, hogy a közvélemény­ben ilyen kép alakult ki a magyar parlament egyébként iszonyatos munkát végző első tíz hónapjáról?

Köszönjük olvasónk reflexióját. Örülnénk, ha következő levelének megírása előtt fi­gye­lembe venné ezeket a kérdéseket.

(Hajdú-bihari Napló, 1991)