Menetrend, váltók

 

Hazánk vendége volt az angol miniszterelnök. Lehet, hogy látogatása nem hatott revelá­ció­sze­rűen a politiká­tól megcsömörlők szé­lesedő körében, de akkor sem feledhetjük: a nyugati vi­lág­ból Anglia volt az ország, amelyik a legeltökéltebben állt szemben a kommuniz­mussal, s amely éppen ezért igen tartózkodó kapcsolatot tartott fenn Magyarország­gal. Mondani sem kell, hogy ennek melyik fél látta inkább a kárát.

Most itt járt a „Vaslédi", s minden jel arra mutat, hogy radikális fordulat áll be a szi­get­ország és hazánk kap­csolatában. Kell-e mondani, hogy ennek melyik fél lát­hatja inkább az előnyeit? Megfigyelők szerint persze a látogatás nem véletlenül esett erre az időpontra: Margaret Thatcher kifejezetten Antall Józsefnek és kormá­nyának kívánt támogatást nyújtani a helyhatósági választásokhoz.

Az angol miniszterelnök, mint magyar kollégája kortese? Különös képzettársítás – de lehet, hogy nem áll messze az igazságtól. Hány­szor olvashattuk – elmarasztalóan – a pár­tállam idejében valamelyik impe­rialista nyugati ország veze­tőjéről, hogy külföldi útjait belső helyzete megszilárdí­tására használja fel! S lám, amikor annak lehetünk ta­núi, hogy egy nyu­gati kormányfő egy keleti ország vezetőjének pozícióját erősí­tendő kelt útra, akkor meghök­kenünk az összefüggése­ken. Ez állna a nagy csinnadratták mögött?

Igen, ez is állhat. És még nagyon sok minden, ami a demokratikus rendszerek politikai gyakorlatához tar­tozik. Amelynek játékszabá­lyaival mi még csak most ismerkedünk. Ebbéli tudat­lanságunk azonban nem le­het szégyen, illetve nem azok szégyene, akik elszenvedik, hanem azoké, akik előidéz­ték ezt a helyzetet. Minden­esetre alighanem ér még bennünket egy-két meglepe­tés, mire mindenki elsajátít­ja a menetrend használatát.

Csak arra kell vigyázni, nehogy közben hátulról vá­ratlanul elkaszáljon bennün­ket egy sötét tehervonat.

Sokfelől hallani: az embe­rek egyre türelmetlenebbül figyelik a Parlamentben fo­lyó össze­csapásokat. Mond­hatnánk, laikus ez a véleke­dés – csak hát az országot tízmillió laikus lakja, akiket nem érdekelnek a politikai „boszorkányko­nyha" fortyogásai, hanem az eredményt, a kézzel fogható változásokat szeretnék látni. Az pedig – úgymond – késlekedik, s ennek hiánya a történelmet csakis az árak alakulása szerint megélők­ben mindinkább elfeledteti a múlt rendszer bűneit, azt, hogy a „létező szocializmus" juttatta a tönk szélére az or­szágot.

Nem kétséges: egy min­dent elsöprő népfelkelés, forradalom radikálisabban megoldhatta volna az átala­kulás gondját. Csak hát al­ternatívája-e a békés átme­netnek a fejek hullása, a pol­gárháború, a vérözön? Ha valóban történelmi léptékben és józanul gondolkodunk, nem lehet más választásunk, mint elfogadni a fejlődésnek ezt az irányát. Ha viszont így van, akkor nincs más, mint a hosszadalmas, türelmes jogalkotás, mert a de­mokrácia nem eshet abba a hibába, hogy úgy söpri el a régi rend intézményeit, hogy társadalmi konszenzus révén kimunkált úja­kat állít a he­lyükbe.

A parlament ma kötélen egyensúlyozik. S ebben ugyanolyan felelőssége van a kor­mány­nak, mint az ellen­zéknek. Bármily nehezünkre essen, agyunkat ebben a vonatkozásban is át kell állí­tanunk. Parlamentáris de­mokrácia nem létezhet az egymást feltételező felelős kor­mány és felelős ellenzék nélkül. Ott, ahol ez a rend évszázadok óta kialakult, ahol tisztázottak, letisztultak a játékszabályok, ott megfe­lelő mérséklettel, politikai kulturáltsággal folyik a tör­vényalkotás, a felek tisztelet­ben tartják – bár vitatják – egymás nézeteit, s az össze­ütközések nem személyes, hanem elvi síkon zajlanak.

Mi még ettől messze va­gyunk, nálunk változatlanul öldöklő küzdelem dúl a ha­talom bás­tyáiért, s ez sokakat megriaszt. Az országgyűlési erőviszonyok a tavaszi vá­lasztáson eldőltek, de az önkormányzatok képviselőhelyei még tulajdonosaikra várnak. Jó volna már túl len­ni ezen a megpróbáltatáson. Mindannyiunk érdeke azt kívánja, hogy rendben, ered­ményesen bo­nyolódjék le a helyhatósági választás, ala­kuljon ki és szilárduljon meg az átfogó, legitim ha­talmi struktúra az országban, csil­lapodjanak le az indulatok, s kezdjünk el végre dolgozni, hozzálátni ahhoz, amit sem­milyen külföldi támogatás, rokonszenv-megnyilvánulás nem tud elvégezni helyet­tünk.

Ehhez persze az szüksé­ges, hogy – bárhogy alakul­janak is – mindenki vegye tudomásul a kialakult erő­viszonyokat, szavazati ará­nyokat. A változások ered­ménye valószínűleg sokak­ban hagy majd elégedetlen­séget, de azt nekik is be kell látniuk – be kell látnunk –, hogy ma erre képes az or­szág, ebben a zűrzavaros helyzetben ennyire futja ere­jéből. Az erőnkből.

A nélkülözésekhez, a tü­relemhez az a vigasztaló tudat adhat erőt, hogy sza­bad a pálya, a váltókat senki nem állíthatja helyettünk.

(Hajdú-bihari Napló, 1990)