Szemüvegek

 

Sajnos, mindenkinek van vala­milyen hibája. Az enyém - töb­bek között - az, hogy még a lágy diktatúra végesztendeiben sem lettem szervezett ellenzéki.

Csak amúgy dezorganizáltan til­takoz­tam a hamisság, a hazugság, a torz rendszer megnyilvánulásai ellen, mindenféle távlatos átgondoltság nélkül mentem fejjel a falnak, s helyeztem magam kívül a „körö­kön". Az óva­tosabbak, az „oko­sabbak" jóindulatúan figyelmez­tettek, hogy csak magamnak ár­tok az ugrá­lással; lássam be, a helyzet úgy reménytelen, ahogy van; jobb békében tudomásul venni. Mások, a főnökök, a meggyőződésesek vagy a helyezkedők, azt húzták rám: túl pesszimis­tán, fekete szemüvegen át látom a világot, tehát az optikámmal van baj, s nem ártana, ha iga­zí­tanék rajta. Tehetetlen, úttalan magánlázadásaim leszerelésére elég is volt néhány ilyen, jól irányzott megjegyzés, s jóllehet mindenki tudta, hogy a probléma ezzel nincs elintézve, ment tovább min­den a maga poszt-sztalinista mód­ján. Az értekezletek után jöttek a hétköznapok. Éltünk, dolgoz­tunk. Ma ezt emelkedettebb ellen­zéki minősítéssel úgy mondják: kolla­bo­rál­tunk.

Aztán jött '87-'88 - innen is­mert a történet. Összejöttek azok, akik addig elszigetelten ol­vasták a szakirodalmat, s elkezdődött a szervezés. Szerepet vállaltunk, nyakunkba szakadt a politika. Egyszerre indultunk, aztán ahogy osztódással szaporodtak a moz­galmak, külön­vál­tunk. Ami addig egységbe sodort bennünket (az „ellen-"), ekkorra szétválasztott: cél, stílus, módszer sokszor kés­hegyig menő vitákban ütközött. Hasonlóak voltunk, mások let­tünk. A kampány során végleg. Egyikünk „győzött", másikunk „vesztett", s ez teljessé tette az elkü­lö­nülést: beszélünk, de már nem értjük egymás szavát.

Nagyműveltségű, tudós bará­tom mindig radikális ellenzéki volt. Olykor még az ingét is szét­nyitotta: „Ide lőjetek!" Mai ellen­ségképében a kormányzópárt vet­te át az egykori uralkodó párt he­lyét. Gyűlölete szavakkal már alig írható le. Szinte remeg indu­latában, ha erre terelődik a szó. Pedig annak idején ő is onnan in­dult: alapítója volt az egyik vidéki szervezetnek. Ma a legnagyobb ellenzéki párt képviselője.

Olvasom a Magyar Narancsot. Egy-két éve, egyetemi lap szer­kesztőjeként ilyesfajta tör­delésű lapot képzeltem volna el; már amennyiben az avantgárd lapkép nem megy az olvas­hatóság rová­sára. De a Narancsot nem csak ezért olvasom nehéz szívvel: a tartalma miatt is. Nincs olyan száma, alig van oldala, hogy vala­milyen formában ne minősítenék le a győztes pártot. Az okos, szellemes, írástudó munkatársak soraiból fröcsög az értetlenség és a gyűlölet: elveszett az igazság, Magyarországon a civilizáció, a felvilágosultság uralma helyett a sötét nemzeti kultusz (jelzők tet­szés szerint) évei következnek. Majd csaknem azt sugallják: me­neküljön, aki tud.

Próbálom megérteni tudós barátomat (barátom-e még?), pró­bálom értelmezni a Magyar Na­rancsot (amely, bár a Fidesz adja ki, egyik vezetőjük szerint nem a Fidesz lapja). Magam is benne voltam a pártharcokban, kivettem részem a kampányból, de szeret­ném hinni: az „ütkö­zet" lezárultá­val képes leszek visszatérni a „normális" kerékvágásba, s nem pártszemüvegen át, hanem a ma­ga valóságában szemlélni a világot. Jó, tudom: a politikát szigorú törvény­sze­rűségek uralják, amelyek az ember gondolkodásmód­ját is meghatározzák. De hölgye­im és uraim! Itt valami történt! Újra osztották a lapokat, kitört a demokrácia, megalakult a parla­ment, elmúlt a bűnös negyven év! Új játékszabályok vannak, s ezek a szabályok toleranciát, beleérző képességet, megértést kívánnak - a demokrácia elvének megfelelő­en. Mindenkitől: kormánypárti­aktól és ellenzékiektől egyaránt!

S ez az, ami rendkívül aggaszt: a nagy fenekedésben annyira el­köteleztük magunkat, annyira el­durvultunk, hogy nem vesszük észre: az új rendben is a régi ref­lexek alapján tevé­kenykedünk, értékelünk, minősítünk. Szabad legyen most megkérdeznem: ki itt akkor a de­mokrata? Egyáltalán, mi az, hogy demokrácia? Ki mondja ezt meg? A Magyar Na­rancs? A Beszélő? A Magyar Fó­rum? A Népszabadság?

Rendben van: érdekkülönbség mindig létezik. Ki sem ejtem a számon azt, hogy „ma­gyar", meg „nemzet", meg „iránti", meg „fe­lelősség". Ami eddig erővel vá­gyott állapot volt, ma a nyilvános­ság fogalmába tartozik. Itt most mi beszélünk, mi, mindannyian! Sokan, sok­félék. Soha többé ne legyen egyféle beszéd. De azt kí­vánom: ne legyen előítéletes gon­dol­kodás, ellenségeskedés, gyű­lölet sem! Az értelmiség eljutott a hatalomig (vagy annak újra taga­dásáig): tragédia volna, ha képte­len lenne felnőni ehhez a szerep­hez, ha szemüvegét le­vetve elté­vedne az új viszonyok útvesztői­ben.

Persze, hosszú volt a negyven év, s rövid ez a néhány hét. Új KRESZ van életben, ám a vizsgák csak ezután jönnek. A mindenna­pokban: az utcákon, a hivatalok­ban, a parlamentben. Csináljuk a politikát, de vigyázzunk: nehogy a politika csináljon ki bennünket!

(Magyar Fórum, 1990)