Új asztalfoglalás

 

Jönnek a hírek az ország minden részéből: szervezke­dik a nomenklatúra, ve­szélyben a rend­szerváltozás. Mondjuk, mondogatjuk már jó ideje, hogy a nagy átala­kulás igazában a hely­ható­sági választásokon fog be­teljesedni - de újabban azt is hozzátesszük: csak addig bírjuk ki.

A kettős hatalom veszedelme, mint feneketlen kútból gomolygó szellem, települ ránk, táp­lálva a fé­lelmeket: most is azok járnak majd jól, akik a korábbi rendszernek is haszonélve­zői voltak.

Iszonyatosan mély gyöke­reket vert ebben az ország­ban az összefonódások fája. Most még mindenütt azok uralkodnak, akik annak idején az egy párti rendszer jóvoltából kerültek helyükre. Tudjuk, nem mindegyikük gazember, nem mindegyi­kük dilettáns. De egy vala­mihez mindannyian érte­nek: úgy alakítgatni mun­kahelyi viszonyaikat, hogy a jók, az igazak, a szakembe­rek ne egykönnyen üthessék ki őket. Kezükben vannak a technikák, s ők mesterien értenek kezelésükhöz. Azo­nos érdek fűzi össze a főnököt, a helyettesét, az osz­tályvezetőket, az szb-titkárt, a vt-elnököt: átmenteni ha­talmukat az új rendszerbe.

Szervezetten vajmi keveset tehetnek ellenük a trónkö­vetelők. Hiszen annak előt­te a párt, most meg a párt­semlegesség védi őket. A demokrácia kisöpörte a po­litikát a munkahelyekről, de nem söpörte ki a régi veze­tőgárdát, akik most autonómiát, függetlenséget emle­getve teszik jégre a kritiku­sokat. Régen az MSZMP felkent tagjai voltak, ma pártonkívüliek, jó esetben az MSZP igazolványát rejtege­tik zsebükben. És egyre erősebbnek érzik magukat, mert a kormány hallgat, a helyi átrendeződést elősegítő törvények váratnak ma­gukra. Nyeregben érezhetik magukat ők, a függetlenek, hiszen kinek van ma felha­talmazása arra, hogy kívül­ről szóljon bele a munkahe­lyi folyamatokba!

Nagy baj az, hogy hallgat a mély, hogy csak belül forrnak az indulatok. Be­osztottak százezrei lapulnak a falakon belül: már nem a párttól, hanem vezetőiktől, a "szakemberektől" félnek. Aki bírál, hamar kezébe veheti munkakönyvét, s ugyan ki védi meg? Az ál­lam­szak­szervezet? Vagy az MDF, az SZDSZ? Tragikus ez a kiszolgáltatottság, hi­szen a lélek már szabad, ám a munkaerő még foglya stá­tusának. De alattomos, de piszkos kis játszmák folynak most széles a hazában! He­lyezkedések, új pozíció-ki­jelölések! Rekrutálódik a tülekedők hada. S közben fogy a remény, a bizalom: hát mikor lesz már ennek vége? Mikor jön az új, szebb világ?

Vajon hányan tudják: sa­ját forradalmuk sorsa a kezükben van? Hiszen csak a falakon be­lüliek ismerhe­tik, hogy ki a gazember, az átmentő, a köpönyegforgató. Csak ők a megmond­hatói, hogy kinek kell menni, s kinek kell a helyébe lépnie. S ők most megfélemlítve, tétován nézik az érdemtele­nek szövetkezését. Pedig ahogy a sandák megismerik egymást a szagukról, úgy nekik is meg kell találniuk egymást! Az alkotmányos rendszerváltozást kiharcolta az ellenzék, a politikai pár­tok. De a munkahelyi rendszerváltozásért csakis a fa­lakon belül lévők tehetnek! Júliusban pályázatot írnak ki vállalatvezetői posztokra. Itt a lehetőség: ha nem fognak össze, ha nem vetik egy­másnak hátukat az igazak, nem tudják megakadályozni az átörökítéseket, elvész az esélyük, hogy jogi úton győzedelmeskedjenek!

Persze, okkal mondható: könnyű a kibicnek. Igaz is a megállapítás - a régi logi­ka szerint. Mert először is: mindenki dolgozik valahol. Másodszor: két éve még valóban tízmillió kibic élt ebben az országban. Az a szerep jutott nekünk. De ma úgy kezdődik az alkotmány: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam"! Ugye, ismerős a verssor: „Ha majd a jognak asztalánál..." Nos, itt az idő, hogy mindenki leüljön ehhez az asztalhoz, hogy elfoglalja az őt megillető helyet mel­lette. Csak egyre kell ügyel­ni: gondosan eltávolítani a „Foglalt!" táblát.

Hölgyeim és Uraim, itt az új asztalfoglalás ideje!

(Hajdú-bihari Napló, 1990)