Vannak változások (Magyar belpolitika, anno 1990 júniusa)

 

Hihetnénk: ha az utóbbi negyven évben valamikor, akkor most nagy­szerű érzés lehet Ma­gyarországon élni. E piciny földdarabon olyasmi történik e hetekben, hónapokban, ami kivív­ta a művelt világ elismerését és rokonszenvét: az egy párti, diktatóri­kus társadalmi beren­dez­kedést de­mokratikus parlamenti demokrácia váltja fel - békésen, forradalom, vér, erőszak nél­kül. Azt hihetnők, minden okuk megvan most a magya­roknak arra, hogy a rájuk kényszerített szűk egyenruhát lerázva, tekinte­tüket bizakodva a jövőbe vessék, s hittel és reménnyel hozzá­kezdjenek a szép, új világ felépítéséhez...

Nos, igen. Az első lépés megtör­tént, szabadon új parlamentet válasz­tott a nép, kinevezték az új kormányt s a törvénymódosítások eredménye­képp ma így kezdődik az Alkotmány: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam." Megkez­dődött tehát a rend­szer­vál­to­zás öröm­teli folyamata, de mégis: egy hónap­pal a kormány hivatalba lépése után, töret­len bizalom és akarat helyett, tétovaság és sokasodó kétségek látsza­nak eluralkodni a közvé­le­ményen. Van-e alapja az aggodalmaknak, ok­kal tartanak-e mind többen attól, hogy túlságosan lassú az átalakulás üteme, hogy az intézményesülő demokrácia nem képes meg­gátolni a hatalomát­mentéseket? Vagy ismét a sajátos magyar karakterológiai jegyekkel, a kishitűséggel, az önbizalomhiánnyal, a hosszú „balsors" bénító következ­ményeivel állunk szemben?

Nem kétséges: a közvéleményt sokkszerűen érte a legnagyobb kor­mányzó párt és a leg­nagyobb ellen­zéki párt megegyezése a kétharma­dos többséget igénylő törvények kö­rének szabályozásáról. Pedig a ko­rábbi pártállam egyik utolsó, rejtett aknájának hatástalanítása nél­kül már megszületésekor halálra volt ítélve a magyar demokrácia, hiszen az új parlamentben - szerencsére - nincs olyan politikai erő, amelyik ezt a többséget magáénak mondhatná. A Ma­gyar Demokrata Fórum (mint leg­nagyobb kormányzó párt) és a Sza­bad Demokraták Szö­vetsége (mint legnagyobb ellenzéki párt) kényszerű önmérséklését jelző kompromisszu­mos megállapodás tehát a folyama­tos kormányzati és parlamenti munka előtt nyitotta meg az utat.

Hogy erre mennyire szükség volt, azt mutatja: az utóbbi hónapban a parlament működése került a politi­kai érdeklődés középpontjába. Saj­nos, nem egyértelműen kedvező vissz­hanggal.„Hála" az állandó tele­víziós és rádiós közvetítésnek, az egész ország szem- és fültanúja lehet annak, ami a T. Házban történik. S az bizony nem mindig felel meg a ma­gasztos várakozásoknak. A rendszer­változást egy csapásra kodifikáló új alkotmány megal­kotása legalább egy évet venne igénybe, s erre most nincs idő. Az viszont a jogállamiság termé­szete ellen való lenne, ha a demokrá­ciát átmeneti diktatórikus eszközök­kel akarnák megteremteni. így nincs más választás, mint az alkotmány részleteinek módosítása, az aprólé­kos, sokszor személyeskedő pártcsa­tározásokba torkolló jogalkotási pro­cedúra. Amit olyan botrányok tarkí­tanak, mint hogy egyes képviselők távollévő társaik helyett is szavaznak nyo­mógombjaikkal. A nézők csodálkoznak: ez a demokrácia? Fogal­mazzunk tapintatosan: idő­igényes a parlamentarizmus technikájának el­sajátítása.

A „birtokba vevésnek" ugyanak­kor sok olyan mozzanata van, amely nélkülözi a szé­lesebb nyilvánosságot. Míg a parlament látható tevékenysé­gével kapcsolatban máris kifo­gásként vetődik fel, hogy szinte kormányzati szerepet vállal magára, a kormánnyal szemben épp „láthatatlansága" ad okot a bírálatra. Pedig a kezdeti csend­nek oka volt: a minisztériumok új ve­zetőgárdájára mindenekelőtt a terepfelmérés és a szükséges személycse­rék rázós feladata hárult. De hiába a száznapos türelmi idő, a fejlett de­mokráciák játékszabályaiban elfoga­dott átmeneti állapot, egyes politikai csoportok és a nem kifejezetten kor­mánypárti sajtó erő­sza­kosan számon­ kérő mentalitása már két-három hét után kiütközött. A civilizált országok füg­getlen lapszerkesztői valószínű­leg nagyon elcsodálkoznának azon a bizalmatlan, elszámoltató, sandasá­goktól sem mentes hangvételen, amivel a magyar médiumok egy ré­sze az új kormány első lépéseit kíséri. Az információk birtoklásáért fo­lyó küzdelem a hatalmi harc részévé vált, amiben kimutathatóan nagyobb rokonszenv - elfogultság - övezi az SZDSZ vezette ellenzék megnyil­vánulásait, mint a kormánykoalí­cióéit. Mindezt természetesen a sajtó­szabadság és a függetlenség jegyé­ben. Késhegyig menő küzdelem fo­lyik például az MSZP fennhatósága alól kikerülő lapok tulajdonlásáért - ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy Hankiss Elemér szo­ciológus és Gombár Csaba politológus személyé­ben mindenki számára elfogadható elnököket sikerült találni a televízió és a rádió élére.

Az élet szerencsére akkor sem áll meg, amikor a sajtó a kelleténél többet foglalkozik saját helyével, szerepé­vel. Június kiemelkedő eseménye volt a magyar kormányküldöttség szerep­lése a Varsói Szerződés moszkvai ta­nácskozásán. A függetlenségi szán­dék kinyilvánítása, Jeszenszky Géza külügyminiszter nyugat-európai út­jai, Antall József miniszterelnök bon­ni és párizsi látogatása a magyar kül­politika új irányvonalát és prioritásait jelzik. Alighanem ezeket a döntése­ket fogadja a legszélesebb egyetértés, kül- és belföldön egyaránt. A váltás­nak máris kézzelfogható eredményei vannak: nyugati, elsősorban német bankok jóvoltából Magyar­or­szágnak rendelkezésére áll a rövid távú gaz­dasági csomagterv hitelfedezete. Az ezzel pár­hu­zamosan bejelentett drasztikus áremelések ugyanakkor kétségtelenné tették, hogy a piacgaz­daság kiépítése nem érhető el további lakossági áldozatok nélkül. A repri­vatizációt előkészítő első intézkedé­sek közé tartozik az egyelőre 35-40, később majd több száz vállalat ellen kezdeményezendő csődeljárás. Ezek várhatóan zaklató foglalkoztatottsági hatását némiképpen ellensúlyozza az a pénzügyminiszteri vélekedés, mi­szerint a piacgazdasági feltételek meg­teremtésével egy éven belül kon­vertibilissé tehető a forint. A pénz növekvő gazdasági sze­repét máris jelzi a budapesti értéktőzsde meg­nyitása.

A legújabb intézkedések sejteni engedik, hogy a gazdaság átépítése nem sokáig kullog a politikai rend­szerváltozás mögött. Ennek feltétele a tulajdonviszonyok, mindenekelőtt a föld­tulajdon rendezése, illetve az önkormányzati törvény elfogadása és a helyhatósági választások lebo­nyolítása, amely feladatok a parla­ment és a kormányzat legsürgősebb teendői közé tar­toznak. Az ország­gyűlés nyári szabadságát elhalasztva a folyamatos törvényalkotás mellett döntött, átérezve történelmi szerepét. Az MDF-SZDSZ megállapodás nyomán kibontakozó törvényhozói munkát azonban június közepén vá­ratlanul megzavarta a Szocialista Pártnak a köztársasági elnök közvet­len megválasztását szorgalmazó alá­írásgyűjtő akciója. A jogilag támad­hatatlan kezdeményezés mögött az a nyilvánvaló szándék húzódik meg, hogy a magas közjogi méltóság meg­szerzésére tett kísérlettel a parlament egyetlen baloldali pártja elkerülje: a döntéshozatalok perifériájára szorul. A fellángoló vita nyomán Göncz Ár­pád ideiglenes köztársasági elnök a népszavazást (vagyis, hogy a nép vagy a parlament válasszon-e) július 29-re, a helyhatósági választások időpontját szeptember 30-ra tűzte ki. Ez a két dátum lett a magyar politikai élet következő időszakának két pil­lére.

Összefoglalónk végén ideje vá­laszt adni a bevezetőben feltett kér­désre: a változások ellenére mi ma­gyarázza az országban kialakuló bi­zonytalanságot. Nos, kétségtelen: azok valószínűleg elégedetlenek a fejleményekkel, akik azt hitték, hogy ha kimondjuk a varázsszót - de­mokrácia -, egy-kettőre itt a Kánaán. Azok viszont, akik tisztában vannak e hatalmas történelmi átalakulás bo­nyolultságával, azt is tudják: az új politikai-gazdasági rendszer kiépíté­se nem történhet meg harminc, nem száz, még csak nem is háromszáz nap alatt.

Heroikus munka vár az országra, de a legfontosabb, hogy a kezdés fel­tételei – a nép többségének bizalmát élvező parlament és felelős kormány – adva vannak. Következnek a küzdel­mes, gyötrelmes hétköznapok, ame­lyekben hamarosan elválik: képes-e az ország bi­zalommal csatlakozni a felzárkózási törekvésekhez, vagy bel­ső megosztottsága miatt vissza­csú­szik a perifériális, félgyarmati orszá­gok sorába. Higgyük, hogy a válasz­tás nem lehet alternatíva.

(Nyugati Magyarság, 1990)