Veszélyes Budapest

 

Vízfejű országunk legnagyobb bajának sokan nem a negyvenéves diktatúrát, nem a „szoci­a­lizmus" építésének történelmi csődjét és nem a futballcsapat silány nemzetkö­zi szereplését – hanem magát a vízfejet tartják. A fővárost tehát, amely egészségtelen méreteivel, koncentrált intéz­ményrendszerével állam az államban, kiindulópontja és bázisa minden központosító törekvésnek.

Most, hogy Magyarországon demokratikus rendszer van meghonosodóban, azt remél­hetnénk, vége szakad ennek az állapotnak, természetesebb megosztottság alakul ki a vidék és a főváros erőviszonyában. Úgy tetszik azonban, a szegény embert ismét húzza az ág, megint a távoli messzeségbe kerül annak az egyensúlynak az elérése, ami békét te­remthetne ebben a kettévált országban. Mert amennyire a hatalommegosztás szempontjából kedvező az, hogy vidéki városok sorában ellenzéki önkormányzat jött létre, annyira aggasztó az, ami Bu­da­pesten történik.

Az új főpolgármester már legelső nyilatkozataiban azt hangsúlyozta, hogy a főváros irá­nyításában meghatározó felelőssége van a kormánynak is – azaz a temérdek gond megoldá­sának egy részét a központi hatalomra igyekszik áthárítani. Ennek nyilvánvaló jele, hogy be­jelentette: részt kíván venni a kormány ülésein. A miniszterelnök diploma­tikusan, de hatá­rozottan visszautasította a propagandafogásnál többnek aligha értékelhető kérést – hiszen miért éppen Budapest? –, ám a szándék deklarálása nem hagy kétséget afelől, hogy a hely­hatósági választás a kormány­zat és az ellenzéki többségű fővárosi önkormányzat hábo­rús­kodásának kezdetét hozta el.

Budapest veszélyes hely: az ország szíve, felkelések kiin­dulópontja, ahol hamar az utcára vonulnak az emberek. A kormánynak saját érdekében kétszer is meg kell fontolnia, hogy milyen választ ad a „tettek emberének" kérdéseire – még akkor is, ha annak mindjárt első akciója, a hajléktala­nok kiűzése kudarcba fulladt –, hogy milyen magatartást tanúsít a fővárosi önkormányzat követeléseivel szemben. Félő, hogy a kötélhúzásból kényes kötéltánc kere­kedhet.

Milyen szerep juthat ebben a vidéknek? Különös, de aligha marad más választása, mint „kormánypártinak" lennie. Ha nem akarja ismét azt, hogy a főváros kivételezett helyzetbe kerüljön, hogy a nyomatékosított igények miatt a fejleszté­sek jó része odaösszpontosuljon, hogy ott olcsóbb legyen a villany, a gáz és a szabolcsi alma, akkor, ki kell állnia a kormány, azaz a demokratikus, egyenlő közteherviselés­re és elosztásra épülő társadalmi működés mellett. Valójá­ban persze ez nem is választási lehetőség: a vidéknek ak­kor sem lenne más esélye, ha Budapesten netalán kor­mánypárti önkormányzat alakult volna ki, hiszen a helyzet logikája – más premisszákkal, de – ugyanúgy érvénye­sülne.

Rendszercsere ide, hatalomváltás oda, Budapest tehát ma is főváros, az ország pedig: vidék. A kormány és a főváros között várhatóan állóháborúvá merevedő harc kimenetelét csak egyféleképpen befolyásolhatja a vidék: ha résen áll, ha keményen, következetesen meg­fo­gal­mazza és képviseli érdekeit.

Amihez nem vízfejre van szükség.

(Hajdú-bihari Napló, 1990)