Karizma

 

Az utóbbi napokban két tekintélyes külföldi lap is elemzést közölt Magyaror­szágról. A The Washington Post és a lon­doni The Guardian rendkívül kedvező képet festett a magyar átala­kulásról, a demokrácia és a piacgazdaság megte­remtésének esélyeiről.

Az elismerő be­szá­mo­lók külön méltatták Antall József miniszterelnök személyét, megállapítva, hogy a szeretetre méltó egyéniségnek nem sok köze van a hatékony politikai vezetéshez, mivelhogy a magya­rok nem különösebben kedvelik és tisztelik minisz­terelnöküket. Ennek oka az – így a tu­dósítók –, hogy Antallból hiányzik a karizma; egyénisége szikár, elutasító, és gyakran unal­mas előadásokra ragadtat­ja magát.

Nem tudni, hogy a cikkírók mennyi időt töltöttek a miniszterelnök közvetlen köze­lében, de hogy alaposan ismerik a hazai sajtó idevágó axiómáit, az bizonyos. Ez a társasjáték már a koalíciós kormány megalakulásának pillanatában elkezdő­dött, a neve fehér-fekete, szabályai igen egyszerűek, a két szín kombinatív hasz­nálatára épülnek. Az előbbi az „ártatlan tekintetű, pártok felett álló, jóságos" köz­társasági elnök, az utóbbi a „dölyfös nézésű, rideg, tekin­télyelvű" miniszterelnök képének kialakítására szolgált. Csoda-e, ha a választás után alig két hónappal már megjelentek azok a közvélemény-ku­tatási mutatók, amelyek azóta is kétszer olyan népszerűnek láttatják „mindenki Árpi bácsiját", mint az akármilyen nézésű „Antall­jó­zsit"? A felelősség közötti különb­ség megítéléséről nem készültek felmé­rések.

Hogy ki a karizmatikus egyéniség, a nemzetközi politikai életben jóindulatú mosollyal kísért, botcsinálta politikus Havel elnök, vagy a céltudatosan, taktiku­san tevékenykedő, ám „rátarti, türelmet­len, sértődékeny" Antall József, arról ne­künk, magyaroknak nem illő véle­ményt mondanunk. A tudósítók különben is megfogalmazták benyomásaikat. Itt és most azonban annyit talán szabad megál­lapítanunk, hogy ha ezen múlnak az ered­mények és a sike­rek, Magyarországnak akár soha ne legyen karizmatikus mi­niszterelnöke.

(Hajdú-bihari Napló, 1992)