Beatkoncert a Csokonai Színházban

 

Több mint egy évtizede már an­nak, hogy a beatzenei forradalom kezdetét jelentő Beatles-számok megjelentek az angol slágerlisták élén. Azóta ez a zene a fiatalság túlnyomó részének lételemévé, élet­módjukat jelentősen befolyásoló társadalmi tényezővé vált. A tíz év alatt a beat polarizálódott, számta­lan irányzatra bomlott, amelyek között egyaránt megtalálhatók az olcsó, csupán szórakoztató igénye­ket kielégítő slágerek és a zeneileg értékes, -progresszívebb irányzatok is. Az utóbbiak ízlésformáló szere­pe ma már elvitathatatlan; a két el­lentétes tendencia együttélése azon­ban jelentősen csökkenti ezek ha­tását.

Ügy tűnik, hogy művelődés- politikánk még mindig nem hajlan­dó figyelembe venni ezt a tényezőt, s nem törekszik arra, hogy a beatben rejlő értékeket a fiatalok zenei ízlésének fej­lesztésére fordítsa. Ez elsősorban abból a helytelen szem­léletből fakad, amely a beatet a slá­gerrel azonosítja, és egyértelműen csak szórakoztató műfajnak tekinti. A közízlést leginkább befolyásoló tömegkommunikációs eszköz, a rá­dió műsorpolitikája is ezt a koncep­ciót követi: kommersz slágerek dömpingszerű adagolásával a fiata­lok széles tömegeiben rendkívül alacsony ízlésszintet konzervál. Ez a szemlélet negatívan hat a beat­zenekarok fejlődésére is, hiszen, ha életképesek akarnak maradni, kény­telenek zenéjüket a közönség ízlé­sének megfelelő szintre szállítani.

Ezt a tételt igazolta a Csokonai Színházban február 18-án tartott beatkoncert is.
A műsor első felében szereplő P. Mobile fiatal együttes – sajnos, cseppet sem fiatalos hibákkal. Já­tékukon nem a felszabadult szertelenség, a zenélés öröme érződik, hanem valami alapvetően rosszul értelmezett, a sikert művi úton el­érni kívánó előadói magatartás. A színpadi mozgás, a nem zenei hang­effektusok, a közönséggel való kap­csolatteremtés különböző formái és gesztusai túlságosan jelentős szere­pet kaptak műsorukban, mintha az együttes ezzel próbálta volna ellen­súlyozni zenéjük alapvető fogyaté­kosságait. Kétségtelenül siker, ha az énekes szellemes (és nem szellemeskedő) szöveggel konferál; siker, ha az énekesnő kígyószerű mozgás­sal erotikus hatást tud kiváltani, és az is szép teljesítmény, ha valaki öt percig teljes erővel kalapál egy fa­tönköt (a Vörös Erik című szám „kísérőzenéjeként”), de ezek a zenéhez képest másodlagos eszközök nem tudják annak sikerét biztosítani. Ehhez kerülni kellett volna a dal­szövegek semmitmondó közhelyeit, a szentimentális előadásmódot, ami a zenéjükben megnyilvánuló kemé­nyebb hangzásvilágnak szöges el­lentéte. Az improvizatív részekből hiányzott az eredetiség, a zenéből szervesen nem következő hanghatá­sok üres modernkedésnek tűntek. A túlságosan egysíkú programból a régi Omega- és Illés-számok paró­diáin kívül talán a Nem érzek című ritmusos, lendületes szám emelke­dett ki.

A szünet után színpadra lépő Skorpió együttes zenei világa jóval modernebbnek bizonyult a P. Mo­bilénál. Stílusukat leginkább hard rocknak nevezhetjük, jóllehet a be­mutatott anyag korántsem egységes zenei elképzelésről vallott. Tipiku­san tükrözte a legjobb magyar beat­zenekarok sajátos negatív vonásait: a magas szintű improvizatív kész­ség (és az ebből fakadó igényesebb zenei megoldások) és a banális szövegek, dallamok közti ellentétet. Ez a kettősség nemcsak az egyes számokon belül, hanem a műsor felépítésében is megnyilvánult. Mintha az együttes nem merné kö­vetkezetesen vállalni azt, amire pe­dig tehetségük és hangszertudásuk feljogosítaná. Slágerízű számok vál­takoztak igényesebb zenei elképze­léseket kifejező elvontabb produk­ciókkal. Ez utóbbi törekvést csak a beat legjobb előadói képesek egy­ségesen megvalósítani (Magyaror­szágon a Syrius – nem véletlen, hogy két év előtti koncertsorozatuk érdeklődés hiánya miatt elmaradt).

A Skorpió együttes progresszívabb szándékait Gershwin Kék rapszó­diájának (kicsit széttöredezett) fel­dolgozása jelezte. Műsorukból figyelemre méltó kísérlet még az Anyaszív című Szám. Ebben a fran­cia ballada nyomán írt szöveg lé­nyegét az együttes zeneileg is meg­próbálta kifejezni, nem mindenütt sikeresen. A vers drámai feszültsé­gét legjobban az elementáris erejű befejező rész tudta érzékeltetni.

Hogyan reagált erre a kö­zönség? Nem sokkal hevesebben, mintha egy operaelőadást hallgat­tak volna végig ugyanabban a szín­házban. Ami kétségkívül jólneveltségre vall, ám egyúttal kritikája is az elhangzott produkcióknak.

(Szerzőtárs: Szűcs József)

(Hajdú-bihari Napló, 1974)