Ezrek zenéi

 

(MAHLER) Előadói apparátusát, művészi céljait tekintve a zeneirodalom páratlanul nag­y­sza­bású alkotása Gustav Mahler VIII. „Megcsendül, megszólal benne az egész Univerzum’’ – írta a szerző mű­véről az utolsó hangok lekottázása után, 1906-ban karmesterbarátjának, Willem Mengelbergnek. A monumentális forma, a filo­zofikus tartalom és a több mint másfél órás idő­tartam rendkívüli létszámú előadógárdát kíván, s ez bizony megnehezíti a mű gya­kori felhang­zását. Az 1910-es ősbemutatón, amelyet maga a szerző vezényelt, 858 éne­kes és 171 hangszeres játékos közreműkö­dött. Pontosan 73 évnek kellett eltelni ah­hoz, hogy az Ezrek szimfóniája Magyaror­szágon is megszólalhasson: a tavalyi év egyik zenei szenzációja volt a Budapest Sportcsarnokban tartott bemutató, amely méreteiben, hatásában, fogadtatásában mél­tóképp felelt meg a nemes célnak: ráirá­nyította a figyelmet a Mahler-mű eladdig kevesek által ismert értékeire.

A koncertet lemezfelvétel követte, ame­lyen négy kórus, egy szimfonikus zenekar és hat éne­kes szólista tolmácsolásában, Joó Árpád karnagy vezetésével rögzítették hangszalagra a VIII. szimfóniát. Nincs összehasonlítási alapunk a hangverseny és a lemez minősége között, az azonban a ko­rongok meghallgatása után bizonyosnak tű­nik, hogy kevés esetben nyilvánvaló ennyi­re a különbség az élő adás és annak kon­zervált formája között. Ott, a Budapest Sportcsar­nokban a maga teljességében ér­vényesülhetett a Mahler-szimfónia monu­mentalitása, fenséges­sége, hangzásának zengzetessége – míg a lemez szükségkép­pen redukálja a dinamikai árnyala­tokat, és a szoba négy fala közé szorítja a szárnyaló zenét Ami ily módon eljut a hallgató fülé­be, az a műnek inkább csak vázlata; vi­szont ha úgy fogjuk fel, hogy a vázlat is több a semminél, akkor mégiscsak többet tudunk meg az Ezrek szimfóniájáról a le­mez meghallgatása után.

(BUDAPESTI  FESZTIVÁLZENEKAR) Ki­sebbfajta vihart kavart tavaly a magyar zene­élet­ben az évtizedekkel ezelőtt alakult nagyzenekarok mellett szerveződött alkal­mi társulás, a Budapesti Fesztiválzenekar létrejötte és bemutatkozó hangversenye. A megrögzült pozíciókat megingató, egyfajta kihívásnak is tekinthető új szimfonikus ze­nekar Fischer Iván és Kocsis Zoltán veze­tésével a zenéről hasonlóan gondolkodó, s így az együttesjáték lehetőségét inkább ígérő fiatal muzsikosokból verbuválódott évi háromszori fellépésre. A Hungaroton szokatlan gyorsasággal, a tavaszi fesztiválra jelentette meg a december 26-i zeneakadé­miai hangverseny felvételét. Egy nagyobb lé­legzetű mű – Mozart g-moll szimfóniája –, valamint négy rövidebb darab – Glinka, Mahler, Brahms, Johann Strauss nevei alatt – kapott helyet a lemezen. A repertoárból arra lehet következtetni, hogy a zenekar nem kívánja kevésbé ismert művek felfe­dezésével összekötni nevét: bevált, népszerűdarabok tolmácsolására vállalkozik inkább, s a jellegzetességet az előadás minőségével igyekszik biztosítani. Ezt a koncepciót si­kerrel igazolta az első hangverseny, amely­nek élő lemezfelvétele kitűnő hangulatú, változatos zenével örvendezteti meg a kü­lönlegességek kedvelőit.

(ELLA FITZGERALD) „A dzsessz aranykorszaka” címmel hétlemezes licenc dzsessz- történeti sorozat átvételével kívánja tör­leszteni adósságait a műfaj kedvelőinek a hanglemez­gyártó vállalat. Az archív, élő felvételek ritkaságnak számítanának, ha nem újra és újra ugyanazok az egyébként érdemes nevek volnának olvashatók a bo­rítókon. Count Basie, Nat King Cole, Duke Ellington, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Charlie Parker, Dizzy Gillespie kétségtelenül a dzsessztörténet kiemelkedő személyiségei, de éppen ön­maga ellentétébe fordulhat az a behozata­li politika, amely alkalomszerű vásárlá­saival állandóan csak az ő felvételeikéi kínálja a nemzetközi lemezkereskedelemtől elzárt hazai vásárlóknak. Mert te­lítődnek az igények, s az a hamis kép ala­kulhat ki, hogy lám, nincs kereslet a mű­faj iránt. Pedig, ha mondjuk a kortárs dzsessz néhány neves együttesének lemeze is a listára kerülne, mindjárt másképpen alakulnának a forgalmazási mutatók. Ehhez azonban tudatosabb, átgon­doltabb importgazdálkodásra volna szükség, no és olyan szemléleti változásra, amely ered­ményeinek megfelelő jelentőséget tulajdonít a kortárs dzsessznek. Es ez már nemcsak üzleti kér­dés, hanem kultúrpolitikai is.

(LAKATOS SÁNDOR) A hatvanas évek eleje óta tart a század eddig legradikálisabb ízl­és­beli váltása, de a popkultúra kialaku­lásával párhuzamosan még tovább élnek a korábbi, hagyo­mányos formák is. Furcsa módon nem veszít népszerűségéből a ma­gyar nóta és a cigányzene sem, jóllehet egyre fogynak azok a nemzedékek, amelyek ifjúkorában elsődleges zenei táplá­lékul szolgáltak. Az úgynevezett cigányzene sike­rének egyik oka alighanem az, hogy az él­vonalbeli zenekarok rendkívül magas tech­nikai szintre fejlődtek, s valóban lélegzet­elállító tel­jesítményekre képesek. Világhírű prímásaink egyike. Lakatos Sándor most új lemezzel jelent­kezett. A kétszáz éves di­nasztia ötödik tagja 1983-ban ünnepelte negyvenéves prímásju­bi­le­umát; a felvételek ebből az alkalomból készültek. Népszerű nóták, átíratok: és saját szer­ze­mények szó­lalnak meg a lemezen azzal az ízzel és vir­tuozitással, ami a legjobb cigány­zene­karok megkülönböztetett sajátossága.

(ÖRKÉNY ISTVÁN) Az irodalmi lemezek sorának újabb darabján a groteszk legavatottabb hazai művelője, az egyperces novel­lák feltalálója, Örkény István olvas fel mű­veiből és beszél e sajátos esztétikai minő­ségről. A feleség, Radnóti Zsuzsa szerkesz­tette összeállítás nem vállal­kozott, nem vál­lalkozhatott arra, hogy az életmű egészét átfogja. Örkény törekvéseinek, művé­szetről vallott nézeteinek lényegéi igyekezett be­mutatni az író szavaival, a személyesség köz­vetlenségével – afféle intim kalauzként az Örkényi világ megértéséhez.

(Hajdú-bihari Napló, 1984)