Keresztmetszet

 

A Panta Rhei együttes koncertjéről

A művelődési központ ta­vaszi dzsessz-rendezvénysorozatában április 15-én a Pódium teremben a debre­ceni Panta Rhei együttes lépett fel. Önálló műsorral régen állt a város közönsége elé az együttes. Mostani be­mutatkozásuk mintegy ke­resztmetszetét adta eddigi pályafutásuknak. Számvetés­nek és összegzésnek tekint­hetjük műsorukat, amely egyúttal a továbblépés igé­nyét is megfogalmazta.

A négytagú együttes 1975 nyarán Emerson-inspirációjú Bartók-feldolgozásokkal rob­bant be a magyar beatzenéi életbe. Vállalt programként olyan úton indultak el, amely jóformán hagyo­mányok nél­kül már kezdetben is nehe­zen járhatónak ígérkezett, és jóllehet zenéjük elfogad­tatása érdekében azóta bizonyospályamódosításokra kény­szerültek, érdemük, hogy ezt eredeti elképzeléseik és igé­nyeik feladása nélkül valósí­tották meg. A progresszív beatzenével induló Panta Rhei műsorán ma már egy­aránt megtalálhatók klasszi­kuszenei feldolgozások, popnó­ták, dzsessz-rock szerzemények. Mindezt egységessé öt­vözi sajátos stílusuk, amit az évek során egyre magasabb szinten képviselnek. Nem minden ponton és nem minden tekintetben meggyőző ez a zene, de hogy egyéni hangvételű, az vitathatatlan, s ez már ön­magában olyan erény, amit kevés együttes mondhat ma­gáénak. Minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy klu­bokban, művelődési házak­ban, egyetemeken, az ország minden részében szívesen látják őket. Ezúttal sem történt másképp.

A koncert első részében úgy tűnt, jó napot fogott ki az együttes. Nagykedvvel és lendülettel mu­tattak be részleteket Emersonék Tarkusából, saját Bartók-feldolgozásaikból, popos darab­jaikból; a King Crimson „XXI. századi skizofrén embere” pedig a mű­faj legjobb pillanatait idézveritka „dögös” tolmácsolásban szólalt meg. Ekkor énekelte el dalait Ács Enikő gyönyörű hangon, kevesebb előadóikészséggel, mindenképpen üde színfoltot hozva a mű­sorba.

A második részt két dzsessz-rock szerzeménnyel kezdték – különösebb izga­lom nélkül. A Panta Rhei – noha időnként kirándul erre a vidékre is – nem dzsessz­együttes; tagjaiból a hang­szeres képzettség ellenére hi­ányzik az ösztönös imp­rovizációs készség, ami a kötetlen részeket feszültséggel tudná telíteni. Természe­tesen ennek ők is tudatában vannak, s ezt a két számot ízelítőként mutatták be.

Befejezésül következett Grieg Peer Gynt szvitjének feldolgozása, a Kossuth Egyetem 48 tagú kórusának közreműködésével. Ehhez fűződő előzetes várakozá­sainkban csatlakoznunk kel­lett. Egyes jól eltalált ré­szektől eltekintve a közel húszperces, romantikus szvit egészében leveti a ráhúzott progresszív köntöst. Míg Bartók zakla­tott, összetett, drámai töltésű, vagy éppen játékos darab­jainak elektronikus hangzásvilágú újra fogalmazását adekvátnak tartjuk, addig a Peer Gynt feldolgozás ered­ményeként az eredeti mű lecsupaszított, elszegényített változatát kaptuk, amely nemcsak térben állt messze a skandináv hegyvidék vibrá­ló színeitől, fátyolos harmó­niájától, fjordleheletű tiszta csöndjétől” (Szabolcsi Ben­ce). A szimfonikus zene és a progresszív beat nászának gyümölcse ezúttal olyan utódlett, aki keveset örökölt szü­lei jó tulajdonságaiból. Nemjött létre új minőség, ami­ből az következik, hogy a jövőben az ilyen házasság elkerülendő.

Hogy mégis nagy taps kö­szöntötte a koncert végén az együttest, az a már említett erényeknek tulajdonítható: Szalay Sándor remek szólói­nak, Szalay András mozgé­kony basszusfutamainak, Bé­ke Csaba erőteljes, pontos dobolásának és Matolcsi Kál­mán sokoldalú billentyűsjá­tékának, aki – jóllehet ezút­tal gyengébb teljesítményt nyújtott – az együttes meg­határozó egyénisége. 

A Panta Rhei a progresszív zenének azt a vonalát képviseli, amelynek vázát előre kidolgozott részek és motívumok adják, bizonyos helyeken lehetőséget bizto­sítva a szabad rögtönzések­nek. Ez nagyfokú hangszerestudást igényel. A Panta Rhei igen magas szinten műveli ezt a stílust, amely nem túl bonyolult ahhoz, hogy érthetetlenné váljon, de eléggé elvont ahhoz, hogy soha ne tehessen szert tö­meges népszerűségre. Az el­lentmondás feloldásán fára­dozik az együttes rokon­szenves következetességgel már három éve, azzal a tu­dattal, hogy önön elismer­tetésük egyet jelent az álta­luk képviselt irányzat elfo­gadtatásának úttörő felada­tával. Ezen az estén, úgy láttuk, az ellenállás újabb bástyáit sikerült ledönteniük.

(Hajdú-bihari Napló, 1978)