Egy prímás emlékezik (Magyari Gyula)

 

Ott fekszik az ágyon, Magyari Gyula debreceni ci­gányprímás kórházi ágyán a fénykép, s beszélgetésünk közben a jelenbe varázsolja a múltat, a közel fél évszá­zaddal ezelőtti időt: egy csa­lád történetének fényes lap­jait.

Egy kivételével mind­annyian Magyariak: Kál­mán, Béla, Mária, Imre, Gyula, majd a jobb szélen Lakatos Vince – híres mu­zsikusok valamennyien, egy kiveszőfélben levő zenélési forma igazi reprezentánsai. Az elszürkült, sárgakeretes fényképről mosolyogva néz­nek le ránk az Aranybika teraszáról, abból a szállóból, ahol majd’ száz esz­tendeig tartott a Magyari család prí­máshegemóniája.

Gyuszi bácsi is mosolyog, ha a fényképre esik pillan­tása, és mosolyog akkor is, ha az em­lékezés belső izgal­mával idézi fel a régi szép napokat. Hetvennégy évesen bőven van mire visszagon­dolnia, s a puritán kórtermi környezetet egy csapásra fe­ledtetik a patakzó élmények; egy gazdag élet rekvizitumai. Úgy látszik, nagyon felgyülemlett benne a mon­danivaló, mert csak sorolja, ilyen-olyan kitérőkkel, kacs­karingókkal, de a fővonal­hoz mindig visszatalálva, meséli a históriát, a családét és a magáét, amely legszo­rosabban Debrecenhez kötő­dött.

Alighanem ugyanaz a re­megő feszültség fogja el most is, mint akkor, amikor a há­ború vége felé munkaszolgá­latosként hírt kapott a szere­tett városról: éspedig arról, hogy megnyílt az Aranybika, s a zenekarban Jóska öccse a prímás. Hogy micsoda érzés lehetett a kezdés eme jeléről érte­sülni, azt csak ő tudhatja igazán. De hogy hazatérve Magyari Gyula is rögtön ak­tívan bekapcsolódott Debre­cen zenei életébe, az már nemcsak személyes emléke­zés dolga; az már egy da­rabka zenetörténet is. Az Aranybikába 1947-ben ke­rült vissza prímásként, de főfog­lalkozásán kívül éveken át kivette részét az akkori­ban alakulgató zenekarok szervezéséből is.

A hőskor volt ez az idő, amikor a megszűnt, felbom­lott szervezetek, intézmények helyett kellett megteremte­ni újra a zenei élet alapja­it. A zeneiskolai igazgató, Galánffy Lajos alakított ze­nekart? Gyuszi bácsi minden lelkesedésével mozgósította muzsikustársait a klasszikus darabok előadására. Létre­jött a Debreceni Népi Együt­tes? Gyuszi bácsit ott talál­juk Csenki Imre és Czövek Lajos oldalán. Megszervez­ték a Hajdú együttest? Gyu­szi bácsi afölött is bábásko­dott Zámbori Istvánnal váll­vetve. Stabilizálták a MÁV Filharmonikus Zenekart? Gyuszi bácsi me­gint csak élen járt a hegedűsök tobor­zásában. Mindig ott volt, ahol kellett, s mindig tovább állt, ha már nem volt rá szükség. S most nem kis büszkeséggel említi fel a ne­héz körülményeket, a próba­termek hiányát – és a mind­ezek ellenére való sikereket a Bartók teremtől a margit­szigeti nagyszínpadig.

De fő szerelme azért végig az Aranybika maradt. A hely, ahol a jobb napokban szombat-vasárnap estén­ként ezren is megfordultak, s előre kellett asztalt foglal­ni. Magam soha nem hallot­tam ott Magyari Gyulát mu­zsikálni, de akiket csak kér­deztem, mindenki tisztelettel és szeretettel ejtette ki a nevét. Talán ezért is lehetett, hogy a háború után is őt vá­lasztották meg a népzené­szek elnökévé. Az volt a ré­gi rendszerben, az lett az újban, s mint utólag kom­mentálja, kacagott is a foly­tonosságon a város. Mert­hogy akkoriban ez nem na­gyon volt divat. De hát róla tudták a vezetők, hogy sze­rette és segítette a szegénye­ket – ezt akarták elismerni újbóli megbízásával. És ő eleget tett mindenféle fel­adatának, főhivatásának és a rengeteg társadalmi munká­nak. Éjt nappallá téve dol­gozott; mígnem utolérte az idegkimerültség. Kihagyások kórházi ápolások következ­tek, de mindig sikerült le­gyűrnie a bajt. A banda várta, hegedűje várta és a közönség is várta: a Bika el­képzelhetetlen volt nélküle. Igényes műsorával – amely­ben operarészletek éppúgy helyet kaptak, mint cigány­dalok – estéről estére von­zotta a kulturált szórakozást, kikapcsolódást keresőket. Muzsikált delegációknak, ve­zetőknek, államfőknek; ha jó hangulatra volt szükség, őt hívták a protokollrendezvényekre. Éveken át levelezett Kek­konnen elnökkel, s ne­vetve meséli, hogy egyszer jól megtáncoltatta Walter Ulbrichtot.

A sikerek, dicsőségek kö­zepette mégis talán arra a legbüszkébb, hogy a bikabeli estéken alaposan megis­merhette az embereket. És ez nagy tudomány. Az alko­hol, mint mondja, elő­hozza az igazi ént, lerántja a fel­vett maszkokat, s ő megta­nulta értékelni a különbsé­get a kettő között. Szolgálat­ra születve, mások mulatsá­gára téve, öntudatot és tar­tást adott neki ebbéli képes­sége. Nem tagadja, hogy a félművelteket kedvelte a leg­kevésbé; akik a legnagyobb igye­kezettel szerettek volna másnak, többnek látszani, mint amik. És ő a bölcsek jóindulatú mo­so­lyával figyel­te a nagy kirakodást, a hiúság vásárát, a lelkek lemeztelenedését.

Lázmérőt hoz a nővér, ab­ba kell hagynunk az emlé­kezést. Felesége, aki minden­nap ebédet visz neki, marad­hat még az ágya mellett. Én elteszem a jegyzetfüze­temet; elbúcsúzom, de ma­gammal hozom a fényképet is. Azt, amelyikről a fiatal Magyari Gyula néz le ránk széles mosollyal; úgy, aho­gyan sokan megőrizték szép emlékeikben.

(Hajdú-bihari Napló, 1983)