Egy lemez két oldala (Kis Rákfogó, Füsti Balogh Gábor)

 

Kereskedelmi szempontból alighanem célszerűbb csak ragasztott címkével megkü­lönböz­tetett uniformisban piacra dobni olyan lemeze­ket, amelyek eleve kis ke­resletre számíthatnak. Hosszabb távon azonban nem biztos, hogy kifizető­dő ez a módszer: kétséges, hogy a minden információt nélkülöző le­mezborítók növelnék a vásárlói kedvet. Hiszen ezeket a felvételeket csak azok ke­resik, akik eleve tudják, hogy mit kapnak a jeltelen tasakokban.

A nagy tömegkommuni­kációs háttérrel rendelkező popiparnál ez kevésbé lé­nyeges; de nem véletlen, hogy például a dzsesszlemezek szerte a világon ma­gyarázó kísérőszövegekkel kerülnek forgalomba. Bo­nyolultabb s változéko­nyabb műfaj lévén, szüksé­ges, hogy a tájékozódni kí­vánó közönség ily módon szerezhessen bővebb isme­reteket arról, mit tartal­maz a fekete korong.

Az információhiány kife­jezetten hátrányosan érinti a Krém márkajelzés alatt megjelent Kis Rákfogó – Füsti Balogh Együttes le­mezét. Az átlagos lemezvá­sárló aligha tudja, hogy a két lemezoldal felvételei kö­zött hat év telt el, hogy a második együttes gyakor­latilag az első újabb válto­zata, s egyáltalán, mi­lyen szerepet játszottak ezek a zenekarok a magyar dzsesszéletben. Attól per­sze, ha megtudhatnák, se jobb, se rosszabb nem len­ne a lemez, viszont érzékelnék a hasonlóságo­kat és különbözőségeket, látnák a fejlődés ívét – ami a rögzített anyag meg­értését és értékelését könnyítené meg.

Annál is inkább, mert a két lemezoldal nemcsak időben és a zenekarok összetételében, hanem minő­ségben, zenei stílusban is erősen eltér egymástól. A kulcsfigura mindkét eset­ben Füsti Balogh Gábor és Lakatos Antal: az ő átlagon felüli tehetségük, muzikali­tásuk a motorja a zenének. 1975-ben még jóformán kez­dő muzsikusokként latinos elemekkel dúsított dzsessz-rockot játszottak a Kis Rák­fogóval. A mechanikus szerkesztés, az akkor diva­tos sémák febukkanása ma már inkább magyar dzsessztörténeti szempontból te­szi jelenségértékűvé a há­rom kompozíciót, bár kette­jük szólói már ekkor sej­tetik kibomló tehetségüket. A második lemezoldal öt számával ehhez képest vissza is, előre is lépett a Füs­ti Balogh-együttes. Vissza, mert egy harminc évvel ez­előtti stílus, a bebop jegyeit viseli magán; és előre, mert ezzel a nyolcvanas évek dzsesszének egyik jel­legzetes irányzatához csat­lakozott. A témákban itt is hiányoljuk az eredetiséget, a szerzemények túlságosan hasonlítanak egymásra – közéjük nem kis merész­séggel, de helyesen iktat­tak be két zongora-szaxo­fon duettet —, de Füsti és „Tónika" kidolgozottabb, modernebb harmóniákra, épülő, áradó szólói már nemcsak az ígéretet, hanem a beteljesülést mutatják. Lakatos Antal kirobbanó vérbő szólói lenyűgözően sodróak: azt hiszem, keve­sen vannak Európában, akik így tudnak bebopot fújni.

(Ifjúsági Magazin, 1982/7)