Hogyan kell(ene) fesztivált rendezni? (1.) XIII.

 

A debreceni dzsessznapok a legjelentősebb ma­gyar dzsesszfesztivál; olyan találkozó, a­mely program­jaira immár külföldről is vonzza az érdeklődőket. Ti­zenhárom évvel ezelőtt a város jó ügyet vállalt megrendezésével, s való­ban elismerést érdemel a buzgalom, amellyel fóru­mot igyekszik teremteni e sajátosan huszadik századi zene számára. Az idei mű­sor is bővelkedett színvo­nalas hangversenyekben – ám a fesztivál olyan, nem zenei természetű problé­mák kíséretében zajlott le, amelyek méltatlanok vol­tak a nemzetközi találkozó jellegéhez, cél­jaihoz, és be­árnyékolták a négynapos rendezvénysorozatot.

Minden civilizált ország­ban, ahol hasonló esemé­nyeket szerveznek, tisztá­ban vannak a nagy töme­geket mozgató hangverse­nyek rendezésének sajátos követelményeivel. A dzsessz közönsége elsősor­ban a fiatalok köréből ke­rül ki, akiknek döntő több­sége a zene miatt utazik több száz kilométert. Je­lenlétük nélkülözhetetlen a fesztivál számára, sőt a rentabilitás bizto­sí­tása ér­dekében éppen, hogy szá­muk növelése volna kívá­natos, de ehhez elenged­hetetlen fel­té­tel a megfe­lelő körülmények megte­remtése. Az idei tapaszta­latok birtokában sajnos azt kell mondanunk, hogy o debreceni rendező szervek sem szemléletükben, sem módszereikben nem képe­sek eleget tenni a sajátos követelményeknek. Ami ezen a három éjszakán a városi sport­csarnokban történt, az nemhogy mél­tatlan a fesztivál rangjá­hoz, hanem egyenesen sür­getően hívta fel a figyel­met a fesztivál további lé­tét fenyegető rendezési fo­gyatékosságokra.

Lehetetlen állapotnak kell tartanunk, hogy a sportcsarnokban – tavalyi észrevételünk elle­nére – képtelenek biztosítani egy több órás hangverseny le­bonyolításának kulturált körülmé­nyeit. Nemcsak ar­ról van szó, hogy hosszú várakozás után lehet éle­lemhez és frissítőhöz jutni – bár az is megérdemelne pár mondatot, hogy egy né­hány fős, a hasznon osz­tozni nem akaró büfés cso­port miképpen befolyásol­hatja egy ilyen nagyság­rendű rendezvény hangula­tát –, hanem arról is, hogy a szűk, nem ilyen célra tervezett előtérben, a szünetekben több száz em­ber kénytelen összezsúfo­lódni, mert az ajtók csak befelé nyílnak, kifelé nem. Felfoghatatlan, hogy miért nem szívhat odakinn sza­bad levegőt az, akinek ép­pen arra támad kedve, mind­amellett, hogy ezzel a benti zsúfoltság is mérsék­lődhetne.

Tudomásul kellene venni azt is, hogy a dzsesszfesztiválra nem börtöntöltelé­kek érkeznek, jóllehet há­lózsákot cipelnek maguk­kal, és esetleg hosszú hajat viselnek. Attól tartunk azon­ban, hogy a rend fenn­tartó erői még mindig po­tenciális ellenségként ke­zelik a rendezvény kö­zön­ségét, és ennek megfelelő bánásmódot alkalmaznak velük szemben. Meggyőző­désünk, hogy a kellő hang­nem és módszerek haszná­lata elkerülhetővé tette volna a vasárnap hajnali beavatkozással járó és a város hírnevét nyilvánva­lóan nem öregbítő atroci­tást is. Ugyanakkor a ren­dezőknek finomabb, de határozottabb eszközökkel kellene fellépni az alkoho­lizálás megelőzése érdeké­ben, hogy a néhány, magá­ról megfeledkezett „néző" ne zavarhassa meg a való­ban érdeklődő, „normáli­san" viselkedő nagy több­ség nyugalmát. Megfonto­landó, hogy ebből a szem­pontból nem lenne-e ered­ményesebb fiatal, de felké­szült gárda alkalmazása, amelynek jelenléte nem válthatna ki generációs el­lenérzéseket.

Évek óta megoldatlan a fesztiválra érkező közön­ség elszállásolásának gondja is. Nyilvánvaló ku­darcra ítéltetett az el­képzelés, amely az Exp­ressz Utazási Iroda szol­gáltatásait ajánlotta az ér­kezőknek; ettől már a ma­gas helyárak is megfoszt­ják őket. Ennek tudatá­ban viszont lehetőséget kellene teremteni a rende­ző Kölcsey Művelődési Központ számára ahhoz, hogy saját hatáskörén be­lül gondoskodhasson a probléma megoldásáról. Nem engedhető meg, hogy ez a kérdés évről évre neuralgikus eseményként tüntesse fel a város lako­sai szemében a dzsesszna­pok egyébként nemesen érvényesülő gondolatát. A javaslattevés nem a mi dolgunk, de ismereteink szerint több megoldás is kínálkozik: akár a sport­csarnok mögötti tér, akár az ifjúsági park alkalmas területnek látszik erre a célra. S ha a szálláskérdés megoldódna, a város is le­venne egy gondot a nya­káról; ráadásul többeket vonzaná az a tudat, hogy van hol nyugton alvásra hajtani fejüket.

Különösnek tartjuk, hogy ezekkel a kérdések­kel újságcikkben kell fog­lalkoznunk, de az elmúlt évek és mindenekelőtt az idei ' fesztivál tanulságai arra kényszerítenek ben­nünket, hogy ilyen formá­ban is nyomatékosan fel­hívjuk az illetékesek fi­gyelmét a dzsesszfesztivál megrendezésével járó gon­dok tudomásulvételére. Még egyszer hangsúlyoz­zuk: szemléleti és szerve­zési változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a ta­lálkozó jellegének megfe­lelő meg­oldások születhes­senek. Nem akarjuk ki­élezni a kérdést, de látni kell: vagy sikerül meg­szün­tetni ezeket a problé­mákat, vagy minden dzsesszfesztivál ismétlődő­en újra felszínre hozza őket.

A tét most már nagy. Valamiképpen Debrecen neve és becsülete is mér­legre kerül általa...

 

(Hajdú-bihari Napló, 1984)