Hogyan kell(ene) fesztivált rendezni? (2.) XIII.

 

Hozzászólás a Napló cikkéhez

A cikkíró is már sokszor megállapította, hogy Debre­cen több műfajban kiemel­kedő nem­zetközi rendez­vénynek ad helyet, melyet elismerésre méltóan képes megrendezni.

Úgy tűnik, mintha a cikk­író (aki mintha valakiket képviselne, több esetben töb­bes számot használ) nem so­rolna bennünket a „civilizált országok” sorába. Méltatlan­nak és sértőnek tar­tom a so­rokból kicsengő általánosí­tást, és megjegyzem, hogy minden „civilizált” néző el­hatá­rolja magát attól a vi­selkedéstől, melyet egy szűk réteg nézőtársai és a műfaj ellen pro­dukált.

A debreceni rendező szer­vek számtalan esetben bizo­nyították és bizonyítják, hogy szem­léletükben és módsze­reikben képesek méltóak lenni egy-egy nagy jelentő­ségű rendezvény rangjához. Természetesen vannak meg­oldatlan gondok és felmerül­nek új problémák. így a deb­receni dzsessznapok tizenkét rendezvénye közül tizenegy minden rendzavarás nélkül zajlott le, míg egy rendez­vény, a szombat éjszakai sportosam oki kellemetlen következményekkel járt. A vasárnapi koncert pedig za­vartalanul került megrende­zésre. Sajnos szombat éjjel tetőzött a rendzavarás, bár a rendezvény ideje alatt a rendezők komolyabb beavat­kozás nélkül képesek voltak rendet tartani. Ez alkalom­mal ugyanis négy-öt rend­bontó körül csoportok verőd­tek össze, és zavarták a program lebonyolítását. Ma­gam is kértem egy alkalom­mal ezt a büfé előtt csopor­tosuló társaságot kulturál­tabb magatartásra, udvaria­san, emberien. Az intelli­genciájuk és alkoholos befo­lyásoltságuk illusztrálására csak egy példát hadd idéz­zek: „Mit álltok szóba ezzel a marhával, üssétek le!” – kiabáltak be többen is. (Ter­mészetesen még számtalan hasonló megjegyzés hangzott el.)

Az örömzenét is megzava­ró fiatalok a sportcsarnok előtt a koncert után ismét össze­ve­rőd­tek, zenéltek, éne­keltek, és a hozzájuk csapó­dok elkezdtek randalírozni. Verték a kukákat, ordí­toz­tak, és törtek-zúztak minden kezükbe kerülő tárgyat.

A környék lakói nem bír­ták elviselni ezt a randalírozást és telefonon kérték a rendőrséget, teremtsenek rendet. A helyszínre érkező rendőröket durva sértésekkel illették. Közönséges meg­jegyzéseik nem ismertek ha­tárt. Ekkor a minden józan felszólításra durvasággal reagáló csoportokat a rend­őrök szétoszlatták. Bizonyos, hogy a szervezőknek, rende­zőknek le kell vonniuk a ta­nulságokat. Egyetértek ab­ban, hogy a koncertek hely­színén, így a sportcsarnok­ban is meg kell oldani a kul­turáltabb kiszolgálást és a jobb ellátást.

Az is tény, hogy olcsó szálláshelyekre ma Debre­cenben kevés lehetőség van. Jó lenne ezek számát ilyen­kor növelni. Bár hozzáte­szem, a fiatalok egy része nem is akarja ezeket igénybe venni.

De biztos az is, hogy sem a rendezvényeket látogató kul­turált közönség szórakozását, sem városunk polgárainak nyugalmát nem engedhetjük megzavarni. Ha ebben az újságíró segíteni tudna, ha azt kérné a cikkben, hogy erre törekedjenek a fiatalok, a koncertek látogatói, annak nagyon örülnénk. Egyoldalú bírálatával azonban úgy tű­nik, inkább a másik oldal védelmére állt

Szeretnénk a dzsessznapokat továbbra is megrendez­ni. Megérdemli ezt a műfaj, és a nagyszámú kulturált érdeklődő egyaránt.

Úgy gondolom, erre te­gyünk közös erőfeszítéseket, az egyoldalú bírálat helyett.

 

Lukovics András,

a Kölcsey Műv. Központ mb. igazgatója

 

(Hajdú-bihari Napló, 1984)