Hagyomány és korszerűség

 

Fesztivál Varsóban

A MODERN DZSESSZ kialaku­lásával kezdődött el az a folya­mat, amelynek során a dzsessz szórakoztató muzsikából egyre in­kább pódiumzenévé vált, s elő­adásának helyszínei is ennek meg­felelően módosultak: presszók­ból, éttermekből, klubokból kilép­ve a műfaj meghódította a kon­certtermeket, s megjelenésének legélőbb fórumai a többnapos fesztiválok lettek. Egy ideje a nyár a dzsessz legkedvesebb évszaka; ilyenkor szerte a világon egymást érik a fesztiválok, hangversenyek. Vannak persze olyan koncertsoro­zatok is, amelyek az őszi-téli „dzsessz­men­tesebb" időszakban kínálják programjukat az érdek­lődőknek, éppen a konkurencia hiánya miatt élvezve kivételes helyzetet. Csaknem három évti­zede így teremtett magának he­gemóniát Közép-Európában a var­sói „jazz jamboree", amely októ­ber utolsó hetében a lengyel, cseh, keletnémet és magyar dzsesszkedvelők rendszeres talál­kozóhelye. Az idén 28. alkalom­mal adott helyet programjainak a több ezer személyes Sala Kongresowa.

Az igazsághoz tartozik: nem csak a szerencsésen megválasz­tott időpont okozza, hogy e fesz­tiválnak valóságos nimbusza ala­kulhatott ki a régióban. Hanem az is, hogy itt olyan neves ame­rikai muzsikusokat hallhat a kö­zönség, akiknek meghívására a többi kelet-európai fesztivál rendezőinek aligha van lehetősé­gük. A lengyel szervezők igénylik s élvezik a különböző nagy­követségek támogatását, ez­zel kerülhettek helyzeti előnybe szomszédos partnereikkel szem­ben. Így érhették el, hogy a három évtized alatt a dzsessztörténet csaknem valamennyi jelen­tős muzsikusa megfordult Var­sóban. A névsor valóban impo­záns, s különösen azzá teszi, hogy – egy év megszakítással – a legnehezebb időkben is megőriz­te színvonalát a fesztivál, s csak most érezhettük először a nagy­ra törő elképzelések megingását.

AZ AMERIKAI SZTÁROK meghívásán és a hazai élmezőny felvonultatásán kívül a varsói seregszemle korábban mindig adott valamiféle körképet az eu­rópai dzsessz-színtérről is, ez­úttal azonban sem Kelet-, sem Nyugat-Európából nem szere­peltek előadók a programban. Így hát meglehetősen beszűkült a találkozó etnikai színképe, s emiatt is van, hogy „hozadéká­ban" a fesztivál alatta maradt az utóbbi években megszokottak­nak. Régebben négy-öt együttes­sel, naponta egy hangversenyre került sor, s előfordult, hogy a közönség két órán keresztül nem engedte le kedvenceit a színpad­ról. Ma a kiírt három zenekar délután és este is eljátssza mű­sorát szigorúan ökonomikus be­osztásban, legfeljebb egy ráadás­ra kapva lehetőséget a rendezők­től. Az időkorlátok érthetően köteleznek, s az sem mellékes – főleg a jegyhez jutni akaró ma­gyarok számára –, hogy a napi két koncerten kétszer annyian részesedhetnek az élményekből; csak éppen a fesztivál hajdani spontaneitása, lazasága, a kö­zönség és a muzsikusok egymás­ra talá­lásának kötetlen alkalma veszett el valahol ebben a beszabályozottságban. Nem beszél­ve arról, hogy a lengyel-ameri­kai kizárólagosság kissé groteszk megvilágításba helyezi a sztárkul­tusz megnyilvánuló jeleit.

A FÖMŰSORBAN öt lengyel és hét amerikai produkció hang­zott el. Ez a szám kevés ahhoz, hogy általánosabb következteté­sekre adjon okot napjaink dzsesszmuzsikáját illetően, néhány érdekesebb tendencia megfigye­lésére azonban lehetőséget kínált.

Ilyen például az elektronika el­lentmondásos jelenléte. A len­gyel Michal Urbaniak, aki jó év­tizede Amerikában él s a fú­ziós zene egyik képviselőjeként szerzett magának nevet, elektro­nikus szerkezetek egész ládáival érkezett a hazai földre. Elektro­mos hegedűje úgy szólalt meg, hogy közben fejhallgatót tett fü­lére, és még a szájába is bedugott valamilyen műszert Ennek kö­vetkeztében a hangszer sokféle hang imitálására képes lett, még, a hegedűére is. E technikai tobzódásnak igazában akkor volná értelme, ha zeneileg is új, korsze­rű hangzásképet szolgálna; Ur­baniak műsora azonban inkább amerikai fogyasztásra szánt konzumterméknek tetszett, a het­venes évekből már ismert har­móniai és ritmikai megoldások­kal. Tétova kísérletnek hatott az egyébként kiváló trombitás. To­masz Stanko Freelectronic nevű együttesének programja is, amely a hagyományos, tematikus épít­kezés és a szokatlan hangszer-­összeállítás (trombita, szin­tetizá­tor, bőgő, elektronikus effektek) kontrasztjával operált.

E próbálkozások azt érzékel­tették, hogy az elektronika való­ban teljesen új dimenziókat nyit­hat meg a zenei alkotás előtt, le­hetőségeinek kihasználása azon­ban ennek megfelelően új gondol­kodásmódot is kíván. Hamar ki­derül az, hogy ki viseli csupán köpönyegként, s ki az, aki ere­deti módon képes lehetőségeivel élni.

MINT AHOGY NEM A TECH­NIKA, hanem elsődlegesen a ze­neiség jellemezte a szintén elekt­romos hangszereken megszólaló John Scofield együttesének játé­kát. A Miles Davis együt­tesében világhírűvé vált gitáros napjaink egyik legkiválóbb blues-interpre­tátora. Még ha nem a szorosan vett blues harmóniamenetekre épülnek is témái, a „blues-érzés" minden hangját áthatja. Előadásmódja nemcsak hangere­je miatt lehengerlő, hanem mert egységes, egyértelmű zenei gon­dolkodásra vall; a nyolcvanas évek technikai és zenei újításait ötvözi a dzsessz éltető gyökeré­vel.

Ezzel éppen ellentétesen, a dzsessz avantgárd szárnyának remek együtteseként ismerjük a World Saxophone Quartettet, amely azonban, összhangban más zenekarok törekvéseivel, vál­toz­tatni látszik beállítottságán. Do­bossal kvintetté bővültek, s ez jelzi, hogy populárisabb irányt vettek. Standardeket, blues- és funky-darabokat játszottak, nagy teret engedve az egyéni imp­rovizációknak. Tagjai külön-kü­lön is jelentős zenei egyéniségek, csak azt nem lehet tudni, hogy az irányváltás tudatos koncepció ré­sze-e, vagy kényszermegoldás csu­pán, amiért egyik társuk távollé­te miatt alkalmi beugró partner­rel kellett játszaniuk.

Ez a partner egyébként Branford Marsalis volt, aki Herbie Hancock együttesének szólistája­ként a WSQ után újból a szín­padra lépett, a fesztivál egyik legjobb teljesítményét nyújtva. Buster Williams (bőgő) és Tony Williams (dob) játszott még a kvartettben, amely mintapéldáját adta a dzsesszhagyományok és a korszerű hangzás szintézisének. Esetükben ez nem a techni­kára, (hiszen akusztikus hangszereket alkalmaztak), hanem a legmagasabb rendű tudásra, a koncentrált játékmódra, a kimunkált hangsze­relésre és az egyéniség tisztelet­ben tartására vo­natkozik. Szem­léltető tananyagként kellene ezt az ötven percet mutogatni min­denkinek, aki szeretné tudni: mi­ben áll ma a dzsessz kvintesszenciája, ha ilyen nagyszerű ameri­kai muzsi­kusok játsszák.

HASONLÓKÉPPEN AUTENTI­KUS forrásnak számított a Count Basie Orchestra, amely vezetőjé­nek halála után Frank Foster irányításával járja a világot. A swing korszak egykori zászlóvivő zenekara akár kegytárgynak is számíthatna, ha játéka nem iga­zolná életképességét. Néhány szó­lójában Frank Foster fel is vil­lantotta, hogy ők pontosan tud­ják, mi a modern, csak épp a ma­guk zenéjét művelik. S mert re­mekül, ettől lehetnek korszerűek.

Hagyomány és korszerűség vi­szonya ugyanúgy alapkérdése a dzsessznek, mint bármely más művészeti ágnak. Ebből a szem­pontból a fesztiválon Dave Hol­land kvintettje mutatta fel a leg­inkább előremutató szintézist. A kitűnő bőgős rendkívül intenzív ritmusalapot alkot a cso­dálatos Marvin „Smitty" Smith dobossal, s erre a motorikus, állandóan mozgásban lévő, válto­zatos alap­ra épülnek a szólisták polifonikus témabemutatásai, illetve szólói. Benne van ebben a zenében a huszadik század egész zenetörté­nete úgy, hogy mindvégig meg­őrzi dzsesszes lüktetését, ritmi­kai feszességet, s megszervezettségében is tág teret enged az egyéniség kibon­takozásának, a pillanat ihlette rögtönzésnek.

Öt muzsikus: hasonló felfogás­ban gondolkodva zenéről, törté­nelemről, kultúráról. Így lehet belőlük több mint individuumok összessége: így lehet belőlük együttes.

(Magyar Nemzet, 1986)