Dzsessz Washingtonban (George Russell, UMO Big Band, Joe Lovano)

 

Három név, három este. George Russell zeneszerző, a finn UMO Big Band és Joe Lovano sz­a­xofonos fellépése véletlenül került ugyanarra a hétre a főváros kulturális kínálatában, s ko­ránt­sem állítható, hogy ez a pazar választék mindennapos er­refelé.

Ha van valami közös a há­rom koncertben, akkor az, hogy a művészetpártolás jegyében mind­három programhoz díjtalanul jut­hatott hozzá a közönség. Tekintet­be véve az egyébként borsos jegy­árakat, a kezdeményezést feltétlen örömmel fogadták az érdeklődők, a törekvés azonban azt is jelzi, hogy a kreatív irány­zatoknak a dzsessz szülőföldjén is szükségük van támogatásra ahhoz, hogy fennmaradjanak és a befogadók­hoz eljussanak.

Nem véletlen, hogy a hetven­hatodik évében járó George Russell hosszú éveken át nem lé­pett fel saját hazájában. A dobos­ként induló, majd zongoristából zeneszerzővé vált Russell a dzsessz egyik nagy teoretikusa, a modális zene előfutára volt az öt­venes években. A funk­cionális harmóniák helyett a líd hangsor (kromatikus) változataira épülő zenéje a hatvanas években az af­rikai zene és a rock ritmusaiban, illetve az elektromos hangzások­ban talált újabb ihlető for­rásokra.

A kongresszusi könyvtárban megrendezett, ritkaságszámba menő estje élet­műve keresztmet­szetét adta. A tizennégy éve válto­zó felállásban létező, most éppen tizenöt ki­tűnő amerikai és angol muzsikus alkotta Living Time Orchestra repertoárja negyven­négy évet fogott át az 1957-ben szerzett All About Rosie című da­rabtól az 1990-es An American Trilogy nagy ívű retrospektívjén át az 1999-es kelet­kezésű, ritmikus kortárszenei kompozíciónak te­kinthető, hege­dűn, zongorán, szintetizátoron és ütőhangszereken megszólaló Dialoque világbe­mu­ta­tójáig. Russel eklektikus szerzeményei sötét tónusúak, drámai hangütésűek, polifonikus szerkesztésükkel sokféle irányba mutatnak. Az ismétlődésben megnyilvánuló rock ritmusok ugyanakkor olyan karaktert adtak a zenének, hogy a koncertet vezénylő, idős mester sem tudott ellenállni az elementáris vonásnak: kimért, szabályos karmozdulatok helyett önfeledt, egész testét igénybe ve­vő táncos mozgással irányította a közreműködést megtiszteltetés­nek vevő, fegyelmezett zenekar játékát.

A Magyarországon is járt UMO zenekar három várost érin­tő észak-amerikai turnén vesz részt, a washingtoni koncertnek a finn nagykövetség természetbe simuló, modern épülete adott he­lyet. Nem mindennapos, de nem is rendkívüli, hogy a külképvise­letek kulturális prog­ram­jukba dzsesszt is beillesztenek, kifeje­zéséül annak, hogy az amerikai eredetű zenei előadási gya­korlat a világ sok részében önálló és büsz­kén vállalt művészi megnyilatko­zások hor­dozójává vált.

Az Ame­rikában tanító Heikki Sarmanto jeles zongorista-zeneszerző Kale­vala-fantázia című szvitje a finn hősi eposz feldolgozása. A korábbi, romanti­kus megközelítésekkel szemben a szerző a dzsessz, a finn folklór és az afroamerikai zenei elemek felhasználásával kortárs vonatko­zást és időtlen emberi dimenziót kívánt adni a mitikus történetnek. A témákban, zenei és hangszere­lési ötletekben gazdag, sodró len­dületű kompozíciót egyéni teljesítmé­nyekben is bővelkedő, fegyelmezett előadásban szólal­tatta meg a tizenhat tagú ze­nekar.

Amikor Joe Lovano 1984-ben Paul Motian kvintettjé­nek, később triójának tagjaként Magyarországon járt, kevesen gondolták, hogy az olasz szárma­zású, de Amerikában született muzsikust a tekintélyes Down Beat szaklap kritikusai majdan a legjobb tenor szaxofo­nosnak választják meg. Lovano ma már több, mint kiemelkedő hangszeres: önálló projektekkel teszi le névjegyét az asztalra. A Frank Sinatra emlé­kének adózó, a Blue Note kiadó gondozásában időközben CD-n is megjelent műsora Wa­shingtonban a Bell Atlantic dzsesszfesztiválon a Kennedy központ halljában hangzott el.

Lovano úgy maradt hű a sztár­ként sírba szállt Sinatra világá­hoz, hogy idézőjelbe te­szi és meg is haladja azt. A feszes swing ritmus, a fúvóskórus dis­szonáns hangzása és Judi Silvano énekének távolságtartó iróniája azt jelzi, hogy nem tolmácsolásról, hanem újraértel­mezésről van szó. Lovano intel­lektuális beállítottságú, mégis erőteljes érzelmi tölté­sű szaxofonozása tovább erősíti a nem könnyen befogadható, ám élvezetes program modern érzetét. A hall­gató a végén okkal feltételezi: ha Sinatra nem érti is, nem hánykolódik a sírjában.

(Napi Magyarország, 1999)