Jazz-győztesek (Zongora-tehetségkutató)

 

Maloschik Róbert szervező­munkája eredményeképpen hosszú évek után ismét versenyen mér­hették össze tudásukat a fiatal dzsesszmuzsikusok, jelesül a zongoristák.

Az ötletgazda, a rá­dió dzsesszműsorainak szerkesz­tője a nyolcvanas években fiata­lon elhunyt, nagy tehetségű Füsti Balogh Gábor zongoristáról ne­vezte el a vetélkedőt, amelyre a Felvidékről, a Délvidékről és Er­délyből is beneveztek muzsiku­sok. A megmérettetésre alkalmas­nak ítélt tizennégy fiatal (a tizen­ötödik, jugoszláviai jelentkezőt katonának hívták be Koszovóba) öt fordulóban mérte össze tudá­sát, közülük végül heten kerültek be a június 5-én a rádió Márvány­termében me­g­tartott döntőbe, amelyet a Bartók rádió közvetített.

A neves muzsikusokból álló zsűri a magas szintű versengés után megosztott első díjban ré­szesítette Szabó Dánielt és Oláh „Cumó " Árpádot. Előbbi jutalma lemezfelvétel a Warner Music Hungary cégnél (a Matáv támo­gatásával), utóbbi a dzsesszképzés Mekkájának számító ameri­kai Berklee School of Music ösz­töndíját (a 3500 dolláros részvé­teli díj kétharmadát) nyerte el az intézmény jövő nyári öthetes mesterkurzusára; a maradék összeget a Nemzeti Kisebbségi és Etnikai Hivatal állja majd. S hogy az utazási költségekkel se legyen gondja, ő nyerte el a kü­löndíjat is. (Zárójeles, de figye­lemre méltó tény: a döntőbe ju­tott hét versenyzőből hat roma származású). A második helyen Balázs József végzett, díja egy félmilliót érő Roland-zongora; a harmadik pedig Pataj György lett, aki a Magyar Rádió 100 ezer forintos díját vehette át. A leg­jobb balladajátékosnak járó kü­löndíjat, a Művelődési és Közok­tatási Minisztérium 50 ezer forin­tos jutalmát Gáspár Károly, a legjobb improvizációért járó kü­löndíjat, a Budapesti Őszi Feszti­vál Kht. meghívását az őszi se­regszemlére Botos Róbert kapta. Négy nagy hang­le­mezkiadó, a Sony, a Warner, az EMI-Quint és a Polygram magyar képviseletei egyenként 30 ezer forint értékű dzsesszcsomaggal kedveskedtek négy versenyzőnek. Szabó Dáni­el rá­adás­ként abban a megtisztel­tetésben részesült, hogy az ő játé­kával nyílik meg pénteken a bu­dapesti Petőfi Csarnokban kez­dődő magyar dzsesszfesztivál.

Miért fontos a helyezések és a jutalmak felsorolása? Azért, mert két, megközelítőleg egy­millió fo­rintos első díj jelzi a műfaj meg­becsülését és a fiatal magyar te­hetségekbe vetett bi­zalmat. A vas­függöny által elzárt magyar dzsesszmuzsikusok évtizedeken át csak nagy ne­hézségek árán kap­csolódhattak be a külföldi vérke­ringésbe, holott a dzsessz nemzet­közi zene, művelése feltételezi a gondolatok folyamatos kölcsön­hatását. A lemezfelvételi lehető­ség éppen a nemzetközi bemutat­kozás esélyét kínálja, az amerikai mesterkurzuson szerzett impulzu­sok pedig egy életre meghatároz­hatják egy muzsikus pályakezdés­ét. A versenyzők felkészültsége és a verseny sikere összefügg azzal az egyre kiterjedtebb oktatási programmal, amelynek keretében az alsó foktól egészen a Zenemű­vészeti Főiskola dzsessztanszékéig mind több in­tézményben nyílik lehetőség ezzel a zenével megis­merkedni. Meglehet, oly sok kivá­ló művész és tudós után Magyar­ország egyszer a dzsesszmuzsiku­sairól is nevezetessé válik.

(Napi Magyarország, 1998)