Jazzkritika - tisztelet nélkül

 

Zene nélkül nincs kritika, a kritika pedig nélkülözhetetlen része a zene szellemi környe­ze­tének.

Több évtized oktatási gyakorlatának köszönhetően Magyarországon szép számmal működnek jól képzett jazzmuzsikusok – viszont alig találhatók szaktudományi végzettséggel rendelkező kritikusok. Az országos napilapok nem közölnek jazzkritikát, kis példányszámú orgánumokban többnyire szubjektív benyomásokat rögzítő, leíró recenziók látnak napvilágot, amelyek nem helyettesítik a szakszerű, elemző bírálatokat. Mérvadó kritikai és szakmai közeg hiányában a jazz Magyarországon nem a zenei közbeszéd tárgya, mellőzöttebb helyet foglal el a kultúra palettáján, mint amire tényleges értékei jogosítanák.

Ez a helyzet torz módon befolyásolja a jazzmuzsikusok és a kritikusok viszonyát: a zené­szek jelentős része nem becsüli, és nem is igényli a kritikát, ítéletalkotás helyett a zene for­galmazását elősegítő méltatást és népszerűsítést várja tőle (e felfogásnak éltető táptalajt ad­nak a kereskedelmi médiumok). Vannak, akik a kritikát fölösleges rossznak tartják, és akad­nak olyanok is, akik a kritikusban ellenséget látnak, és attól sem riadnak vissza, hogy az őket el­marasztaló írás miatt megfenyegessék a szerzőt.

Ami az ügy személyes vonatkozásait illeti, kritikus és muzsikus viszonyában kétség­te­lenül az utóbbi a védtelenebb: ki van szolgáltatva a bíráló felkészültségének, ízlésének, han­gulatának – amiben szélsőséges eltérések akadhatnak (lásd Down Beat, párhuzamos kritikák). Elismerhetjük: nem könnyű tudomásul venni azt, hogy a szubjektivitás az ítéletalkotás elke­rülhetetlen velejárója. Munkál-e elfogultság a jazzkritikusban? Természetesen mindegyikük meghatározott ízlés és esztétikai érzékenység alapján közelít egy műalkotáshoz.

De bizonyosak lehetünk abban, hogy a zenehallgatás a kritikus számára nem a mazo­chista tobzódás terepe, hiszen mindenki szívesebben tölti idejét remekmű, mint feledhető alkotás befogadásával. A kritikus a minőség elkötelezettje, és ahogyan a zene megteremti a maga minőségét, ugyanúgy a kritikusnak is ki kell vívnia a tekintélyt muzsikus és olvasó előtt egyaránt. Ez a tisztelet hiányzik a magyar jazzmuzsikusok és a kritikusok viszonyából. Hiába folytat nagylelkű gyakorlatot az egyetlen szakfórumnak tekinthető Gramofon – csak úgy röpködnek a csillagok –, ez kevés a bizalom megteremtéséhez. Különös módon a tartózkodó magatartás inkább a muzsikusok részéről érzékelhető.

Sok jel mutat arra, hogy egy részük nem érdekelt az értékelvű kritikai gyakorlat meg­honosodásában. Kicsi az ország, szűk a felvevőpiac; életkor, ízlés és olykor származás szerint szerveződő csoportosulások versengése folyik a támogatásért, a koncert- és média­szerep­lé­sekért. A jelenlét gyakran nem a minőség, hanem a kapcsolatok és a médiaképesség függ­vé­nye. A kusza helyzetben rejlő manipulatív lehetőségek kiaknázása az érvényesülés haté­kony eszköze.

Elemezni, értelmezni, értékelni – ez a kritika küldetése, függetlenül attól, hogy mely mű­vészeti ágról van szó. Különösen nagy szükség volna erre a jazz esetében, ami az utóbbi más­fél évtizedben jelentős metamorfózison ment keresztül a poszt-szocialista országokban: el­veszítette misztifikált, politikai tartalmaktól sem mentes státuszát, és egy lett a piacon kap­ható, fogyasztható termékek közül. Miközben a hanghordozók széles körű elterjedése soha nem látott lehetőségeket nyitott meg a jazz érvényesülése előtt, a róla való tudás és gon­dol­kodás ma is kevesek sajátja.

A fiatalok figyelmének középpontjában a kikapcsolódást, szórakozást nyújtó zenék áll­nak, a jazz számukra idegenül hangzó, ismeretlen tartalmakat rejtő fogalom. Esztétikailag megalapozott szakmai értékrend és értő kritikai közeg nélkül nem lehet számítani arra, hogy ezt a zenét a magyar kultúra szerves alkotóelemeként, a jazzmuzsikusokat pedig a művész­világ megbecsült tagjaiként tartsa számon a magyar társadalom. A muzsikusoknak fel kell ismerniük: a magyar jazz jövője elválaszthatatlan a jazzkritika értékőrző funkcióinak erősö­désétől és színvonalának emelkedésétől.

(Gramofon, 2005)