Mai magyar zeneszerzés (Feuer Mária: Pillanatfelvétel)

 

Az Élet és Irodalomban folytatott interjúsorozatá­nak 1975-78 közötti idősza­kát átfogó anyagát jelentette meg Pillanatfelvétel címmel Feuer Mária az elmúlt év vé­gén a Zeneműkiadó „Zene­élet" című népszerű soroza­tában. A korábbi két gyűjte­ménnyel, a „88 beszélgetés"-sel és az „50 muzsikus műhelyében"-nel szemben a leg­újabb csokor egységes tema­tikájú: a mai magyar zene­szerzés helyzetét választot­ta vizsgálódása tárgyául.

Feuer Mária: Pillanatfelvétel (magyar zeneszerzés 1975-1978)

Huszonkét alkotó, két zene­történész, négy előadóművész fejti ki véleményét a könyv lapjain a Feuer Máriát legin­kább érdeklő kérdésekről: a magyar és az európai zenei hagyomány szerepéről, alko­tóművészetünk magyar jel­legzetességeiről, a zenei fo­lyamatosságról, az önértéke­lésről és a világ zenéjének megismeréséről, a korszerű­ség és a divat meghatározá­sáról, az alkotói egyéniség je­lentőségéről és az elkötele­zettségről. Ezek a kérdéskö­rök adják a könyv ívének fő vonalait, noha mellettük számtalan részprobléma is terítékre kerül.

Szerény hangú előszavá­ban a szerző előrebocsátja: senki sem várhatja, hogy a vitával a homályos kérdések egy csapásra megvilágosodja­nak, de a tisztázás szándéka talán valamivel hozzájárul­hat a közös gondok megoldá­sához. S bár a nyilatkozat nem helyettesítheti a művet, az állásfoglalás azért hozzá­segíthet a komponista jobb megértéséhez. Ügy tűnik, csakis az effajta viszonyulás eredményezhet olyan kérdés­feltevést, amire érdemleges válaszok érkezhetnek. Feuer Máriának sikerült elérnie, hogy izgalmas kérdéseire iz­galmas válaszokat kapjon, s ez főként tárgyilagos, csöp­pet sem tolakodó, de azért határozott faggató módszeré­nek köszönhető.

Vélhetnénk pedig, hogy nem volt könnyű a feladata. A kortárs zene jelenségei kö­zött még a szakmabelieknek is nehéz az eligazodás (ez gá­tolja az adekvát kritikai megközelítést is), hát még a nagyközönségnek, amelynek ízlésszintje egyes vélemé­nyek szerint fél évszázaddal marad el napjaink törekvé­seitől. Kétségtelen, hogy a XX. század olyan vízválasztó a zene fejlődéstörténetében, amely a zenei hangzás, dra­maturgia, eszköztár, funkció és befogadási mechanizmus új rendszerét hozta létre, amely – kisebb-nagyobb idő­eltolódásokkal – a magyar zeneszerzésben is jelentke­zett. A keresés, a kísérletezés az új zene meghatározó ele­me, s így állandó viták for­rása lett, nem csökkentve ez­zel a szakadékot a zene „ter­melése" és „fogyasztása" kö­zött.

A magyar zenének éppen ez lehet az előnye a nyugati zenével szemben: szerke­zetéből következően társadal­munk nem degradálja áruvá a művészeteket, hanem a nép kulturális felemelkedésének egészébe igyekszik integrálni őket. Persze, hogy a nemes szándék még nem valósul meg töretlenül, azt ki-ki a maga területén tapasztalhat­ja, s nincs alapunk kétségbe ­vonni a vitában megszólaló Újfalussy József aggodalmát, aki szerint közgondolkodá­sunk nem látja át az eszté­tikai-művészi nevelés szemé­lyiségformáló funkciójának jelentőségét. Ezen kívánt ja­vítani Feuer Mária interjú­sorozata, s könyve megjelené­sének ténye jelzi, hogy a ma­gyar zeneszerzés ügye leg­alább szellemi életünk érdek­lődésébe bekerült, jóllehet il­luzórikus elvárás, hogy a kérdés belátható időn belül társadalmi problémaként ve­tődjön fel a mindennapi tu­datban is.

A zene társadalmi szerepe, hatékonysága és érvényesü­lése egy következő sorozat té­mája lehetne, de egyelőre maradjunk a már befejezett­nél. A könyv makacsul visszatérő gondolata valamiféle magyar jelleg keresése. A vá­laszolók többsége elismeri ennek létezését, s jegyeit a tartalmi igényességben, a szakmai felkészültségben, az etikai komolyságban és fele­lősségben, a művészi elmé­lyülésben, az építkezés kö­vetkezetességében, az egyéni­ség erejében látja. Ezt a bizo­nyítványt a szakma állítja ki saját magáról, s ha elfogad­juk, hogy az igazi művész a legszigorúbb ítész is, akkor csak tisztelhetjük a mai ma­gyar zeneszerzőket.

Kérdés, hogy másutt is így viszonyulnak-e hozzájuk. Egyáltalán milyen a mai ma­gyar zeneszerzés helyzete a nagyvilágban?

A kérdések messzire ve­zetnek el, egészen a korsze­rűség fogalmáig, a követhető utak kijelöléséig. Az ötvenes évek a magyar zenében is nagy károkat okoztak, a világ érdeklődése fokozatosan megcsappant, s a kedvezőtlen mérleg nyelvét a mostani nemzedékeknek kell helyrebillenteniük. Persze, aligha úgy, hogy az éppen futó divatáramlatok uszályába sze­gődnek; sokkal inkább a ha­gyományok újraértékelésé­vel, a nyitottság és önállóság megőrzésével, az egyéni vi­lágok kifejezésével.

Ellentmondásos vélekedé­seket vált ki ezzel kapcso­latban az Új Zenei Stúdió működése, azaz a magyar avantgárd megítélése. An­nak lehet igaza, aki törté­nelmi nagyvonalúságot és to­leranciát kér a „vádlottak­nak", mert hozzanak bár a kísérletezések esetenként torz eredményt, próbálkozások nélkül nem menne előre a világ, még kis hazánkban sem.

Érdekes része a könyvnek az, amely az elkötelezettség körülírására tesz kísérletet. A zenében, mint a formailag legkevésbé megragadható művészeti ágban, a tágabb (humánus) és szűkebb (kommunista) értelmű elkötelezettség is csak a legritkább esetekben, a szöveges alkotásokban érhető tetten. Elvárhatnánk, hogy helyenként Feuer Mária is állást foglaljon; de ő ezt a megkérdezettekre bízza. Kö­vetkezetes kérdéseivel úgy­is végig jelen van, s ebben a műfajban mégiscsak a vála­szok a fontosak.

(Hajdú-bihari Napló, 1978)