Cseh Tamás Műcsarnoka

 

Féltéssel elegy kíváncsiság­gal figyeljük, miként ível pá­lyafutása a hetvenes évek dal­noká­nak, milyen gondolatok megfogalmazására vállalkoz­nak újabb műsorai, s mind­ebből mit őriz­nek meg nagy­lemezei.

Sok veszéllyel kell szembenéznie Cseh Tamás egyszemélyes vállalkozásá­nak: hogy mást ne mond­jak, azzal, hogy az erősebb társadalmi mozgások zaja el­nyom­hat­ja a finom, rejtett intelmek és utalások diszk­rét hangját. Különösen, hogy a negye­dik lemez elvontabb, áttéte­lesebb a korábbiaknál, s értő befo­gadásához bizonyos in­tellektuális és műveltségi szint szükséges. Mintha a gondolati tartalom mélyü­lése szükségszerűen együtt járna az artisztíkusabb meg­formálással. Cseh Tamás és Be­reményi Géza talányos műcsarnokában most is cse­lekvés- és magatartásmintá­kat megtestesítő – de ez­úttal az irodalomból és a tör­ténelemből választott – hő­sökkel találkozunk, a pél­dájuk­kal illusztrált kérdések köre pedig a valósághoz fű­ződő viszony meghatározá­sának kísérletétől a szuverén személyiség megőrzésének és a cselekvés lehetőségeinek vizsgálatáig terjed.

Az elutazott, s visszavárt Valóság nagybácsi; az alko­tói sors vállalásának és eluta­sítá­sának problémájával küz­dő Arthur Rimbaud; a törté­nelmen kifogó, a lét, szerelem hatalom kérdéseit remek­művekbe formázó ravaszdi Shakespeare William; a tá­jat fáradtan, vendégként figyelő Ady; a halállal szembe­néző, a köztársaságot éltető Petőfi; a függetlenség, sza­badság, ellenállás mítoszává magasodó cowboy Lee Cleef; a mindenütt taníthatóvá tett József Attila; a cár elleni összeesküvés gondolatával és az ördöggel viaskodó Dosz­tojevszkij; a hetvenes évek elégedettre festett ifja, Baksa János és Szántó János vég­ső kitartást példázó alakja – ha jól ér­telmeztem –, úgy és annyiban kapott he­lyet e műcsarnokban, amennyiben a szerzőket ma leg­jobban foglalkoztató gondola­tok példázatszerű megfogal­mazására alkalmasnak bizo­nyult. Már nem nemzedéki problémákról énekel Cseh Tamás: lét- és sorskérdések rejtőznek e három-négy per­ces, hol tréfás, hol ironikus, többségében azonban baljóslatú, tragikus pá­tosszal terhes hangvételű dalokban. Ez a világirodalmi műcsar­nok annyira közép-európai és magyar, mint ahogy az a Duna és a Kárpátok, a Tisza és az Alföld.

A stílusnak az előző leme­zen aggódva észlelt kifáradása tovatűnt; talán a leg­jobb szintézisét nyerte el a Bereményi-szöveg és a Cseh-zene. Még mindig kedvelt a stilizált tangó és a három­negyedes ütem, de a hang­súlyok, gesztusok, apró csa­varok, leheletnyi áttűnéseket is képesek érzékeltetni. A Fehér babák takarodóján a zene önálló funkcióra tört, minek követ­keztében Cseh Tamásnak – lényével ellen­tétben – énekesi pozícióba kellett kerülnie, s így mind­ketten csorbát szenvedtek. Most végig egy szál gitár ma­rad az előtérben – ez akár szim­bólumként is felfogható –, a remek hangszerelés pe­dig a mondanivalót segít ki­fejezni a maga naturális, sti­lizált, ironikus vagy groteszk eszközeivel. A Cseh Tamás-i lelemény abban van, hogy a zene és a szöveg sokszor nem azonosak önmagukkal: módosítják, megváltoztatják, idé­zőjelbe teszik az ellenke­zőjére emelik egymás jelen­tését, s ez az állandó ambiva­lencia adja a dalok sajátossá­gát.

A hűvös értelmezés per­sze csak töredékét ragad­hatja meg e művészetnek. Hiszen ebben a Műcsarnokban.”Este van már, este van/ Még az ég is festve van / Én magam is festett vagyok” – s „Egy festett legénynek festékszeme min akadhat meg?"

(Ifjúsági Magazin, 1981)