Karácsonyi muzsika

 

Hanglemezfigyelőnk szokásos ismertető-kritikai formáját oldva olyan újdonságokra kívánjuk felhívni olvasóink figyelmét, amelyek szép ajándékként a feldíszített fa alá kívánkoznak.

Né­hány évvel ezelőtt még nem mondhattuk, hogy túlságo­san el lettünk volna kényez­tetve az év végi ünnephez kapcsolódó hanglemezekkel, de az utóbbi időben fordult a kocka, különböző műfa­jokban több kiadvány is megjelent, úgyhogy az idén már igen bőséges a válasz­ték kará­csonyi lemezekben.

Az újdonságlista élére igazi slágerként Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumának licencfelvétele kívánkozik. A három­száz éve született nagy német szerző lipcsei korsza­kának terméke ez a csodála­tos remekmű. Az elnevezés magától Bachtól származik, de némileg fél­revezető, ugyanis a mű nem más, mint hat, önmagában is tel­jes kantáta együttese, ami­ket a közös téma, a Máté és Lukács evangéliuma nyo­mán élőbeszéddel tolmácsolt karácsonyi törté­netek köt­nek össze. Az egyes részek szerkesztésmódját a hang­szeres és énekes szakaszok vál­tott, illetve együttes meg­szólalása határozza meg, többnyire koncertáló formá­ban. A Karácso­nyi oratóri­um így, összefüggő elődadás­ban a komponista életében nem hangzott fel, s hogy mégis egységes egésznek érezzük, abban bizonyára je­lentős része van a nagysze­rű felvételnek. A Polydor 1965-ös változata ugyanis egyike a hangrögzítés legki­tűnőbb kísérleteinek. Az éne­kesek között csupa világ­sztár található (Fritz Wunderlich, Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Franz Crass); a müncheni Bach Kórust és Bach Zenekart a jeles Karl Richter vezényli.Beethovennek a televízióból untig ismert IX. szimfóniája helyett most egy más, az al­kalomhoz szépen illeszkedő alkotás teheti meg­hittebbé az otthonokban az ajándékozás bensőséges per­ceit.

A gyerekekre is gondolva ejtsünk néhány szót egy másik újdonságról, amely a Betlehemi királyok címet vi­seli. A tavaly bemutatott, most 26-án újból műsorra kerülő A téli csillag meséje című tévéfilm zenéjét adta ki a Hungaroton önálló hanglemezként. Magyar és külföldi költők (Weöres Sán­dor, József Attila, Nagy László, Borisz Paszternák, Heinrich Heine) ka­rácsonyi tárgyú versei szólalnak meg színészek tolmácsolásában, illetve megzenésítve a Kor­morán együttes feldolgozá­sában. Az biztos, hogy ere­detiségben, hatásában ez az anyag nem múlja felül Eperjes Károly-Szörényi Levente-Sebestyén Márta tavaly karácsonyra megje­lent Jeles napok elnevezésű egyedülálló szintézisét (amit a szerzőhármas újabb, Szerelmeslemez című vállalko­zása sem tud megközelíteni), s pici műviesség érződik az áhítat előidézésében, de a gyönyörű versek, a kellemes muzsika és a diszkrét meg­szólaltatás okán segíthet rá­hangolni a gyerekeket az ünnep hangulatára.

S ha már a gyerekeknél tartunk, tegyünk említési egy dupla albumról, amely a budapesti kulturális fórum tiszteletére került forgalom­ba. Az Európai népek gyer­mekdalai címet viselő összeállítás huszonhat ország negyvenhárom nemzetiségé­nek dalait kötögette csok­rokba. a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusá­nak előadásában. A kiadó „tágabb hazánk”, Európa szellemi egységét kívánta benne felmutatni, s ezt agondolati egységet szolgálja az egységes hangzáskép is Balázs Árpád, Loránd Ist­ván, Madarász Iván és Se­bestyén András hangszere­léseivel. Nem kétséges, hogy a nagyszabású vállal­kozás rendhagyó, s méretei­vel lenyűgöző. A gyermek- kórus Csányi László irányí­tásával most is szépen éne­kel, de az egységes gondolat kissé uniformizálta a külön­böző népek zenéit, nem be­szélve arról, hogy egyetlen kórus képtelen negyvenhá­rom nyelv eredeti kiejtését egyforma hűséggel visszaad­ni.

Karácsony s év vége al­kalmából ezúttal csak há­rom lemezről szóltunk kissé részlete­seb­ben, nem utolsó­sorban azért fogva rövidebbre az ismertetést, hogy ma­radjon hely a rend­kívül szé­les újdonságkínálat további darabjainak legalább a fel­sorolására. Így kívánkozik mindjárt Bach Karácsonyi oratóriumának említése mel­léHändelMessiás című oratóriumá­nak licenc­átvétele, A Betlehemi királyok társa­ságában népszerű karácsonyi dallamok feldolgozása Szép karácsonyéj címmel. Bizo­nyára népszerű lesz a Bu­dapesti Fesztiválzenekar új lemeze, amelyen Brahms Magyar táncait szólaltatják meg; a Vízkereszt című, ma­gyar gregorián-éne­keket tar­talmazó összeállítás, vala­mint Benkő Dániel két gitárlemeze Romantikus gitármu­zsi­ka, illetve Ave Maria címmel.

Gyermekeknek készült Álmodik az állatkert című film hangfelvétele és Már­kus László új lemeze, ame­lyen Bakó Ágnes verseit mondja. A dzsesszkedvelők örömüket lelhetik Binder Károly lírai fogantatású új felvételeiben (In illotempore), Kovács Andor lemezé­ben, a pop és a rock hívei pedig egy egész sereg új­donság közül választhatnak (Bródy János, Koncz Zsuzsa, Kern András, Révész Sán­dor, Zorán, Jótékonysági koncert, Első emelet, P. Box, Senator). Várható, hogy ka­rácsony környékén új im­portszállítmány is gazdagítja a készletet.

(Hajdú-bihari Napló, 1985)