A Mester és Margarita (Kaposvári Csíky Gergely Színház)

 

A Kaposvári Csiky Ger­gely Színház nevezetes Bulgakov-adaptációjával kezdő­dött meg hétfőn Debrecen­ben a színházi napok elő­adás-sorozata. A Csokonai Színházat megtöltő, érdeklő­dő közönség mindjárt nyi­tányként egy olyan társulat produkciójának részese lehe­tett, amely az utóbbi évti­zedben megkülönböztetett szerepet játszik a magyar színházi életben.

Nincs most lehetősége és értelme sem annak, hogy ér­demben, elemző módon kö­zelítsünk Bulgakov bonyo­lult művéhez. Be kell ér­nünk annak megállapításá­val, hogy A Mester és Mar- garita századunk kiemelkedő jelentőségű regénye: filozó­fia és gyakorlati tapasztalat, törté­nelem és aktuálpolitika, fantasztikum és valóság­rajz művészi szintézise, az élet végső értelmé­nek kere­sése. Nagyon keserű mű: az idő és az ábrázolásmód kü­lönböző síkjain szövődő szá­laiból az emberiség – s benne az esendő ember – sorsának látomásos, tragikus képe bontakozik ki; igazság és hamisság, jó és rossz, te­remtés és pusztítás egymást tételező küzdelme, amelyben a boldogság lehetősége nem más, mint a halál. Bulgakov mélyen átélt és megszenve­dett igaz­ságát halandónak nincs joga kétségbe vonni; ha pedig érző lény, nem mentesítheti magát a szem­besülés kényszere alól.

Ezt a drámát Babarczy László alkalmazta a kaposvári színpadra, dramaturgiailag súlypon­tozva – bár helyenként óhatatlanul le­egyszerűsítve – Bulgakov írásának vezérmotívumait. A hatalmas vállalkozásnak színpadi formát Ascher Ta­más rendező adott, s az ő szerepe meghatá­rozónak tű­nik az előadásban. A szcenírozásnak ez a rendkívül kon­centrált, ezerféle technikai eszközt felvonultató, össze­tett módja a kaposvári „is­kolának" egyik lényeges sa­játossága, s még a vendégjá­tékokon szükségszerűen elő­forduló zökkenők ellenére is iszonyatos előkészítő munkát sejtet. Nagyszerű színpad­képek, látványeffektusok so­ra jelzi a rendező és a szceni­ku­sok (Pauer Gyula, É. Kiss Piroska, Szabó Mária) színpadi érzékenységét, kompozíciós ké­pességét, vizuális igényességét. Ahogy itt szí­nészi jelenlét, technikai ap­parátus, kelléktár, statiszté­ria az utolsó kézmozdulatig kidolgozva az előadás szol­gálatában áll, az rendkívül fegyelmezett, odaadó csapat­munkára vall: olyan együttes részvételre, amely elenged­hetetlen érvényes színpadi alkotások létrehozásához.

Ascher Tamás látomást és realitást, drámát és szatírát érzékletesen ellenpontozó, végső soron egységbe olvasz­tó rendezése nem hagy két­séget afelől, hogy ez az elő­adás jó egy évvel ezelőtt, bemutatója idején szuverén változata volt Bulgakov re­gényének. A természet tör­vénye diktálta, hogy tüze mostanra kissé már lelohadt, lángja nem mindig perzsel, csak kormoz. Egyes jelenetek (például az intézetbeli párbeszéd) hosszadal­masak, ezért „leülnek", s ta­lán még a legkitűnőbbek is (mint a fekete mágia) kont­rasztosabb fogalmazást igé­nyelnének. (Bár a nézők né­ma vallatása hideglelősen zseniális.)

A fellazulást leg­inkább a színészi jelenlétek kép­lékennyé válásában fi­gyelhettük meg: a legtöbb figurának (talán Korovjov – azaz Lukáts Andor kivéte­lével) nem volt igazán egyér­telmű karaktere. Jordán Ta­más szinte eltűnt szerepe mögött, Helyey László sok­szor mester­kélten, Spindler Béla pedig iskolásan deklamált, Koltai Róbert értelme­sen, de kissé enerváltan ala­kított (kár, hogy kabarésze­repeitől egyre kevésbé tu­dunk elvonatkoztatni), Igó Éva kevés színt villantott fel. Tegyük hozzá: nem akár­milyen szinthez képest. Amit az mutat, hogy a kisebb szerepekben is remek karak­terek sorát vonultatta fel a társulat (Máté Gábor, Csá­kányi Eszter, Hunyadkürti György, Lugosi György, Bezerédy Zoltán, Dánffy Sán­dor), nagy sikert arató deb­receni vendégjátékában.

 

(Hajdú-bihari Napló, 1985)