Amatőrök vagy dilettánsok? (Színjátszók megyei bemutatója)

 

Az amatőr színjátszó moz­galom hajdú-bihari helyzeté­ről lett volna hivatott képet adni az a megyei fórum, amit a Kölcsey Művelődési Központban rendeztek a na­pokban.

A bemutatók – azok számára, akiknek volt erejük és türelmük végig­nézni a 12 együttest – ta­nulságokkal szolgáltak, me­lyek közül néhányat most az olvasókkal is megosztunk.

Legfontosabbnak talán az tűnik, hogy ha ennyi csopor­tot és ilyen színvonalon ké­pes ki­ál­lítani a megyéből a mozgalom, akkor bizony ko­moly gondok vannak az amatőr szín­ját­szással. Hiá­nyoztak – mert megszűntek olyan együttesek, ame­lyek e kedvtelés jogosultsá­gát korábban hatásosabban igazolták, s egyenesen meg­döbbentő, hogy a felsőokta­tási intézményeket egyet­len csoport sem képviselte. S ha már az egyetemeken, főisko­lákon – amelyek mindeddig a mozgalom bázisát alkották

Itt tart az amatőr színját­szás, mit várhatunk el másutt?

Hol vannak a rendezők?

A másik tanulság, hogy – a néhány kivételtől eltekint­ve – hiányoznak azok a fel­készült, kon­cepciózus rende­zők, akik a dilettantizmust a szó nemes értelmében vett amatőrizmussá tudták emel­ni. Nagyon örvendetes, hogy a nehézségek ellenére újból és újból létrejönnek amatőr színjátszó csoportok, ame­lyek közösségformáló, sze­mélyiségfejlesztő szerepe kü­lönösen az iskolákban fontos. Ám ha egy produkció közön­ség elé kerül, akkor már meg kell felelnie bizonyos szak­mai és esztétikai kritériu­moknak, mert különben mi­lyen alapon igényli a közön­ség figyelmét? Nem arról van szó, mintha világmeg­váltó, a színjátszást forradal­masító újí­tá­sokat várnánk mindenkitől, hiszen itt nem is ez a cél. Értelmes programokra, cselekvési lehe­tősé­gekre vágynak az emberek, s ezek a gyerekek és fiatalok is; de míg otthonában min­denki azzal szórakozik, ami­vel akar, pódiumon nincs helye a tehetségtelenségnek, a semmitmondó, öntetszelgő látszatnak.

S ha már a közönségnél tartunk, a harmadik tanul­ság. Ezt a bemutatót csak azok nézték meg, akik hiva­talból vettek részt rajta, te­hát a csoportok és a zsűri. Számukra nyilván hasznos volt, de ugyanakkor elgon­dolkoztató, hogy vajon mi­lyen lehet a közönségbázisa ennek a moz­galomnak. Kik látják ezeket a hónapok fá­radságos munkájával összekovácsolt produk­ciókat, hol másutt mutathatják be őket a csoportok? Az ünnepi al­kalmakra készített műsoro­kon kívül milyen fogadtatás­ra számíthatnak a szórakoz­tatni, élményt adni kívánó össze­ál­lí­tások? Félő, olyan problémák ezek, amelyek a mozgalom – ha még annak lehet nevezni – jövőjét nem en­gedik túlságosan rózsa­színben látni.

És ezzel függ össze a ne­gyedik tanulság, a színját­szók és a színjáték viszonyá­nak ellent­mondásossága. Kétségbeejtő volt látni, hogy a szép számmal meghí­vott gyerekcsoportok rende­zői mennyire nem tudták a gyerekek testi és lelki sajátosságaihoz, élményköréhez – éle­téhez – igazítani a vá­lasztott összeállításokat, pon­tosabban mennyire nem tud­ták a gyerekek sajátjává, belső ügyévé tenni a pro­dukciókat. De az idősebbek­kel sem jártunk jobban: a „Vers, eredj, légy osztályhar­cos!" felszólítást sem hallot­tuk még soha ilyen rezzenés­telen faarccal tolmácsolni, mint itt az egyik munkáscso­porttól. Ennél már az a mes­terkélt, ám valahogy mégis megejtő színészkedés is jobb volt, ami a gyermekcsopor­tok játékát – játék helyett átha­totta.

Kevés kivétel

Mindenesetre ezek a jelen­ségek kiáltóan felhívták a fi­gyelmet arra, hogy az ama­tőr szín­ját­szásnak csak akkor van értelme s eredménye, ha a csoportok tagjainak köze van a műsorra tűzött pro­dukcióhoz, ha általa önma­gukból, saját lényükből is ki­fejezhetnek valamit. A leg­sikerültebb rendezés volt erre a példa: a Tóth Árpád Gimnázium irodalmi színpa­da Karinthy Frigyes Tanár úr kérem! című novellafüzé­rét mutatta be fergeteges energiával, önálló forma­nyelvvel, humorral, vidám­sággal, játékossággal. Igen, ilyennek kell lennie vala­hogy a diák­színjátszásnak, ahogyan Szegi László rende­ző csinálja!

S ha már a nevek említé­sénél tartunk, még: három csoportról kell szót ejtenünk. A Deb­receni színjátszó stú­dió Pinczés István rendezé­sében Örkény István Egyper­ces novelláit, egy szerkesz­tett gyermekműsort és egy rövid komédiát mutatott be. Az Egypercesekben inkább az amatőröknél meglepően kidolgozott színészi alakítá­sok (Kiss Péter, Tóth Edit, Orosz László stb.) s nem annyira a rendezői lelemé­nyek kötötték le figyelmün­ket; ebből a szempontból összefogottabb, dinamikusabb volt a gyermekműsor.

Az Unió munkásszínpad Tóth Dénes vezetésével már törzsgárdistája a mozgalom­nak. Most egy rekviemet mu­tatott be Bem emlékére. A mozgásra épített szimbolikus játék ünnepi alkalomra ké­szült, s olyankor nyilván másként hat. Most csak az lett nyilvánvaló, hogy az Uniótól láttunk már sokkal jobb előadást is. Ennek az a legnagyobb baja, hogy túl ál­talános jelképei többféle – a rendezői szándékkal éppen ellentétes – értelmezésre is lehetőséget adnak; szinte mindenki azt láthat bele, amit akar. A nemes forradal­mi pátosz persze azért átsüt rajta.

A másik nagy múltú cso­port, az Alföldszínpad sza­bályos színházi előadást – egy két­részes, kétórás gyer­mekdarabot mutatott be sza­bályos díszletekkel, jelme­zekkel és alakí­tásokkal. Mi­vel erről külön méltatás je­lenik meg, itt nem foglalko­zunk vele bővebben. Csak annyit: ez volt a szemle leg­nagyobb szabású vállalkozá­sa.

Most valamiféle áthidaló, felemelő lezárásnak kellene következnie végezetül, de saj­nos a látottak nem adnak erre biztatást. Néhány gon­dolatot, benyomást fogalmaz­tunk meg az amatőr színját­szók megyei bemutatójáról – talán kissé szigorúan, de reméljük, nem igaz­ságtala­nul.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)