Brecht lengyelül ( A lublini színház vendégjátéka)

 

A Debrecen és Lublin kö­zötti testvérvárosi kapcsola­tok, illetve a Csokonai Szín­ház és a Teatr im. Juliusza Osterwy között szövődő együttműködés keretében május 19-20-án Debrecen­ben vendégszerepeit a lublini színház társulata. Az együttes mindkét este Brecht Koldusoperájával mutatkozott be az érdeklődő közönségnek. Az előadás pi­kantériáját az adta, hogy ugyanez a darab a Csokonai Színház idei műsorában is szerepel.

Művészek általában nem idegesek annál jobban, mint ha másokhoz hasonlítják őket, úgyhogy igyekszem el­kerülni az összevetést. An­nál is inkább, mert valóban más ez a lublini változat, máshová teszi a hangsúlyo­kat, s eleve más felütéssel indul.

Komor hangvételű, drámai feszültségekkel terhes a lubliniak Koldusopera-előadása. A kézenfekvő, könnyen vál­toztatható díszletmegoldások és az egészen kitűnő masz­kok valahová a századfor­duló Angliájába helyezik a cselekményt, s ez a korhoz kötöttség sajátos társadalmi miliőt kölcsönöz a játéknak. Az uniformizált jelmezek azt az érzetet keltik, hogy itt mindenki (beleértve Tigris Brownt, Bicska Maxit, Peachumot) csak eszköze a rajta kívül álló, nagy társa- dalom-alakító erőknek: az igazi ügyeket mások, másutt döntik el, s számukra csak annyi lehetőség marad, hogy a rendelkezésükre álló mozgás­körben (zavarosban) halásszanak kisded zsákmányaik­ra. Ebben a „helyzet rossz, az ember gaz” közegben, ahol ember embernek farka­sa, a legegyértelműbb, a „legtisztább” szerep még in­kább a kurváké, akik nyo­morúságosán kiszolgáltatva, e érzéseiket nem teljesen eltemetve végzik mindenna­pi tennivalóikat a társadal­mi munkamegosztásban. A kolduskirály Peachum fizi­kailag és lelkileg is meg­nyomorított vámszedője a viszonyoknak:      de nem tud kilépni az egykorú a sors akaratából hatalomhoz ju­tott kisember bőréből Tigris Brown rendőrkapitány sem.

S nem gáláns, kíméletlen játékos Bicska Maxi, hanem afféle, a népből kiszakadt, az eseményekkel inkább sodró­dó, mint azokat meghatáro­zó. lelke mélyén gátlásos, majdcsaknem botcsinálta rablóvezér. S a végén hiába érkezik – a „happy end” brechtiesen stílusos gesztu­sával – a felmentés hírével a királynő követe, tudjuk jól, hogy a perifériára szorultak számára nincs, nem lehet felmentés, mert hiszen mik az ő bűneik (gyilkosság, rablás, nemi erőszak) azok­hoz képest, amit a sorsukat meghatározók a humánum nevében elkövetnek!

Ez a plebejus szemlélet hatja át az előadást, s nem csodálható, ha Andrzej Rozhin rendező felülbírálva Brecht elidegenítő szándé­kait, az „opera” műfaji megjelölését komolyan véve, a betétdaloknak nagyobb teret engedve, egyneműbbé tette a játékot. Kérdés azon­ban, hogy az elidegenítő-/beleélő effektusok feszültsé­gét szükségképpen oldó, a sötét tónusú drámaiságot előtérbe helyező megközelítés dramaturgiailag mennyire kénes áthatni a darab egé­szét. A május 20-i előadáson úgy tűnt, hogy a rendkívül erős nyitóképet a későbbi események nem tudták in­tenzitásban felülmúlni, s a nagy tablók (az esküvő, a nyilvánosház) nem voltak képesek elkerülni a szokvá­nyosabb megoldásokat. Így estenként vesztett izgalmából a játék, s a szokásosnál többször felhangzó, egyéb­ként kitűnően megszólalta­tott dalok sem élezték a stiláris kontraszthatásokat.

Lehet, hogy azért maradt ez a benyomás, mert az egész előadás legjobb színé­szi alakítását a mindjárt a kezdetkor színre lépő (bice­gő) Peachum megformálójától, Piotr Wysockitól kaptuk. Félelmetes. mindenre el­szánt kolduskirály az övé, aki mindaddig szelíd erő­szakkal végzi munkáját, amíg az események határo­zottabb fellépésre nem kész­tetik. Igazi feszültsége akkor volt a játéknak, amikor ő a színen tartózkodott. Igen jó karaktert formált Brownként Wlodzimierz Wisznievski is, érzékeltetve a böhöm rendőrkapitány belső bizonytalanságát- Felfogásá­ban világos, kivitelezésében halványabb Bicska Maxi volt Wlodzimierz Matuszak, az előadás egyensúlyának felbillenésében talán az ő passzívabb jelenlétének is része volt. A nők (Teresa Filarska – Polly. Anna Swietlicka – Jenny) tisztes­séggel eleget tettek küldeté­süknek. Nem minden alakí­tás volt egyformán erőteljes, de a sok jellegzetes karakter (például Horgasujjú Jakab­ként Henryk Sobiechart) lát­tán talán nem alaptalanul véljük, hogy tehetséges, jó erőkből álló társulat a lublini.

Még egy megjegyzés. Az előadás egészét stílusosan uraló atmoszféra megterem­tésében számomra jelentős része volt a nagyszerű hangszerelésnek. Ez a zenei kör­nyezet – amely play­backről szólt – nemcsak Kurt Weill muzsikájának szellemét kö­vette hűen, hanem Brecht intencióit is hatékonyan se­gítette érvényesülni.

(Hajdú-bihari Napló, 1986)