Országos seregszemle után (Amatőrök Kazincbarcikán)

 

Mintha szélcsend lenne mostanában az amatőr szín­játszó mozgalom körül. Mintha csak a beavatottak tudnák, mi történik az önte­vékeny művészeti mozgal­mak eme ágának háza táján; a tömegkommunikáció háló­jában ritkán akad fenn egy-egy esemény, újdonság híre.

Végleg elmúlt volna a hat­vanas évek végének, hetve­nes évek elejének pezsgése, termékeny alkotói korszaka, amikor más művészeti ágak­hoz hasonlóan az amatőr színjátszás, mint mozgalom is kiemelkedő eredményeket, színházművészetileg értékel­hető teljesítményeket hozott létre? Amikor a fiatalok friss szemléletű, a konvenciókat elvető csoportjai tömörültek alkotó kö­zösségekbe és vélték az amatőr színjátszásban megtalálni önkifejezésük le­hetőségét, a világról táplált gondolataik megfogalmazásá­nak eszközét? Vagy lehet, hogy már a kérdésfeltevés is idejét múlta? Lehet, hogy már nem a „hogyan", ha­nem a „miért" a helyénvaló kérdőszó a mozgalommal kapcsolatban?

Az elit megmutatja

Kazincbarcikán, a borsodi iparvidék nem éppen festőiségéről ismert városában jú­lius elején hatodszor ren­dezték meg az amatőr szín­játszó mozgalom legnagyobb hazai seregszemléjét, az ifj. Horváth István országos színjátszó fesztivált és nem­zetközi tanácskozást. Az 1972-től két­évenként ismét­lődő fesztivál a mozgalom legjelentősebb fóruma, szám­vető, összegző, rep­re­zentatív állomása. A Népművelési In­tézet által a szakági (diák, főiskolai, szövetkezeti, ipari stb.) előzsürizéseken leg­jobbnak ítélt műsorok kap­nak ide meghívást: az idén 11 hazai és 6 külföldi csoport találtatott erre érdemesnek.

Kétségtelen viszont, hogy ha a csoportok helyrajzi megoszlását nézzük, akkor azt látjuk, hogy négy érke­zett az ország nyugati, négy a keleti, három pedig a kö­zépponti részéből. Sopron, Szombathely, Pécs, Székes­fehérvár, Szeged, Debrecen (2), illetve Budapest (3) küld­hetett együtteseket a fesztiválra. Akik eljöttek, azok többnyire régi motoro­sok a mozga­lom­ban; látvá­nyos áttörésre, nagy felfede­zésre ezúttal nem akadt pél­da.

Öntevékeny közösségek lét­rehozása, a tagok műveltsé­gének, érzékenységének fej­lesztése, képességeinek fel­színre hozása és tudatosítása, s csak végső soron színpadi termék „előállí­tása" – eb­ben kellene megnyilvánulnia az igazi amatőrizmusnak. Itt azonban mintha felcse­rélőd­tek volna a szerepek, az okok és az okozatok: profi színvo­nalra törő, hivatásos elisme­rést áhítozó, magát ahhoz mérő előadásokat láttunk – törvényszerűen kudarcra ítélve. Mert ha már elismer­jük azt, hogy az amatőr moz­galom egyik esélye a hivatá­sos színészutánpótlás biztosí­tása – s ezt el kell ismer­nünk –, s ha tudomásul vesszük azt is, hogy olykor ­nem a kreativitás fejleszté­se, hanem előadások létreho­zása a cél – s olykor ezt is tudomásul kell vennünk –, ak­kor viszont joggal várhat­juk el, hogy az amatőr cso­portok ezt a kőszínházaktól eltérő for­mák­ban, új já­tékmódokkal, rendhagyó da­rabokkal, bensőségesebb kö­zönségkapcsolatokkal kísér­le­tezve tegyék. Mert amúgy mi indokolná létüket?

Pólusok

Elszállt volna a gondolat csapongó madara, lehűlt vol­na a mondanivaló heve, meg­szelídültek volna a világmeg­váltó indulatok? Kétségte­len, az idő most nem arra inspirál, de mégis lehan­goló volt tapasztalni ennek jeleit Kazincbarcikán. Főleg a szakmai tanácskozást uralta az ér­dektelenség, ami talán tanácstalanságot is takart. A zsűri értékelésein és néhány önmegva­lósító hozzászóló megjegyzésein kívül semmi nem mutatott arra, hogy ez az a fórum, ahol lét­kérdés a dolgok megvitatása, tisztázá­sa, a szándékok, hitek és tév­hitek ütköztetése. A tisztes publikum ült és hallgatott; az okosakat ugyanúgy meg­hallgatta, mint a butákat. Hol vannak már a nagy csa­ták, kard-ki-kard vagdalkozások! Békésen üldögéltek a mozgalom vezetői is; mert hiszen jobb egy megnyert béke, mint egy elvesztett háború. Még ha az a béke esetleg csupán látszat is.

Amúgy a produkciók kö­zött, ahogy lenni szokott, akadt gyenge, közepes, sőt egészen jó is. Az, hogy köz­tük kevesebb volt az önálló, szerkesztett műsor s több a szabályos előadás, alighanem a kezdeményezőkészség és az eredeti gondolatok hiá­nyának tulajdonítható. Bár az, hogy egy összeállítás sa­ját, még nem garancia a mi­nőségre is, mint azt a sopro­ni Cívitas Színpad nehezen elviselhető Pilinszky-sorskeresztmetszete bizonyította. S ugyanúgy, lehet filozofikus mélységű előadásban színre vinni megírt darabot is, mint azt a Szkéné Színpad rend­kívüli intenzitású Temetése példázta. Az volt egyébként a fesztivál két szélső pólusa: egyfelől egyetemesnek szánt létkérdések dilettáns, lila gőzbe burkolt megjelenítése, másfelől két nagyszerű színész letisztult, belsőleg átélt és megszenvedett találkozása egy olyan darab­bal, amely­nek tárgya éppen a színészet, a színházteremtés esélye.

E két pólus között helyez­kedett aztán el a többi, for­másabb, esetlegesebb előadás, amelyeknek elsősorban arra az alapkérdésre kellett vála­szolniuk: létrehozóiknak mi közük van hozzájuk. S itt megint széles a skála a Pécsi Nyitott Színpad Pisti-jének sajátos tör­ténetszemléletétől a Dunakeszi Pinceszínház tribádjainak „mélylélekta­náig". Érdekes módon az egyfelvonásosok között az abszurd és groteszk volt túl­súlyban, pedig a divathullám lefu­tásával mind nyilvánva­lóbb, hogy ezek értő előadása nagyon komoly filozófiai és szakmai fel­készültséget kí­ván. A Szegedi Egyetemi Színpad Ionesco Kopasz éne­kesnőjét, a szombathelyi Ferrum Színpad Rozewicz Félbeszakított játékát, a Debreceni Színjátszó Stúdió Mrozek A nyílt tengeren cí­mű jelenetét adta elő, jó részletmegoldásokban bővelkedő, de a darabok mé­lyebb szintjeit csak súroló változat­ban. Kevesebbet markolt, s jókedvű, játékos előadásával többet fogott a székesfehér­vári Videoton Színpad Schwajda György Csoda cí­mű szatírájának bemutatásá­val. A budapesti Térszínház Arrat-Carriere A madarak tanácskozása című hosszú példázatában nagyon pontos, odaadó összjátékról, de ke­vesebb dramaturgiai érett­ségről tett bizonyságot. A szerkesztés és a lendületes, sajátos formanyelv volt vi­szont az erénye a debreceni Tóth Árpád Gimnázium és a KPVDSZ közös fenntartásá­ban működő csoport Ka­rinthy Tanár úr kérem című vidám jelenetének.

És a vé­gére hagytam a törekvései­ben leginkább rokonszenves budapesti Oklahoma Ter­mé­szeti Színház cím nélküli előadását, amely ugyan semmiről nem „szólt", és azt is vér­lázítóan színház- és közönségellenesen tette (négy reflektor állandóan a nézők szemébe vilá­gított), viszont aki eme akadályokat egy bordásfal tetején ülve siker­rel vette, az egy egé­szen ere­deti kihívás, játékstílus és világkép izgalmas nyomait fedezhette fel benne.

(Hajdú-bihari Napló, 1982)