A baritonista (Krémer József)

 

Az asztalon a Kelet-Magyarország 1977-es száma, benne egy archív felvétel a felsza­ba­dulás utáni első könyvünnepről, Nyíregyházán. A kép jobb szélén egy hátrafésült hajú, átlel­kesült arcú fiatalember szaval a megnyitó közönségének. A fiatalember ma már ötven éves, a deb­receni Csokonai Színház baritonistája, és Krémer Józsefnek hívják.

Egy változatos, események­ben gazdag színházi pályafu­tás kezdetének emlékeit idé­zi fel a megfakult fénykép. A csarodai születésű, tanítóképzőt végzett fiatalember vonzalma a színészi pálya iránt korán megnyilvánult: verseket mondott, szavalóversenyt nyert, színész akart len­ni. A sors azonban némileg módosította a szándékokat; behívták katonának, ahol egy tehetség­kutató felmérésen fölfedezték énekhangját, és rögtön státust biztosítottak neki a néphadsereg művész­együttesében. Innen szólista­ként a Belügyminisztérium művészegyütteséhez került, ahol három évig énekelt, mi­közben zenei tanulmányokat folytatott a Bartók Béla Ze­nemű­vészeti Szakközépisko­lában.

1955-ben ismét beleszóltak életébe a külső körülmények: megszűnt a BM művészegyüt­tes, és Krémer Józsefnek ál­lás után kellett nézni. Sze­rencséjére sikerült olyan he­lyet találnia, ahol közelebb kerülhetett korábbi vágyai­hoz: segédszínész lett a szol­noki színháznál, ö maga et­től számítja színészi pályafu­tásának kezdetét, mert itt végre színészként is a szín­padra léphetett.

Az 1958-as évad már a Csíky Gergely Színházban talál­ta Krémer Józsefet, s a kö­vetkező három esztendő egyre jobban kibontakoztatta éne­kesi és színészi képességeit. Az operett műfaj bizonyult erre a legalkalmasabbnak, s egymás után következtek a bonviván szerepek a Cigány­báróban, a Bástyasétányban, a Denevérben, a Bob herceg­ben. Emlékezetes marad a Háry János, amelynek cím­szerepét alakította; játékáról a szerző, Kodály Zoltán is el­ismeréssel nyilatkozott.

A Sybill című operettel a Balaton körül turnéztak 1960 nyarán, amikor a második felvonás után bekopogtatott öltözőjébe a nézőként jelenlévő Bródy Tamás, a Fővárosi Operettszínház akkori igazgatója, s egyenesen feltette a kérdést: nincs-e kedve az operett­szín­házhoz szerződni?

Volt, s következett hat esz­tendő a műfaj fellegvárában. Számtalan darabban játszott, több­nyire bariton bonviván-szerepeket, olyan partnerek­kel, mint Honthy Hanna, Sárdy János, Németh Marika, Petress Zsuzsa. A Csárdáskirálynővel külföldön is több­felé járt: Ausztriában, Olasz­országban, Csehszlovákiában. Büszkén és elégedettséggel idézi fel ezeket az éveket, amikor a sikerekkel párhu­zamosan fejleszthette színészi képességeit és énektudását, hiszen az operettben mind­kettőre nagy szükség van. Tulajdonképpen ma, opera­énekesként is hangsú­lyozza a kettő elválaszthatatlanságát, S annyi komoly operaalakítás után sem szégyelli bevalla­ni, hogy elsősorban énekes színésznek tartja magát.

Már az operettszínházi évek alatt egyre jobban kezdte vonzani az opera, s 1966-ban, amikor a pécsi társulat ba­ritonistát keresett, lehetőség nyílott a műfajváltásra. Meg­hallgatásra jelent­kezett, aminek eredményeként a Pé­csi Nemzeti Színház magán­énekese lett. Négy évet töl­tött ott el, változatos szere­peket játszott, köztük operet­tekben is. Nem lett tehát tel­jesen hűtlen korábbi műfajá­hoz, de azért a legjelentősebb szerepek már a Julius Cae­sarhoz és a Rigolettóhoz fűz­ték.

Pécsett, 1970-ben érte a Nemzetközi Koncert-igazgató­ság ajánlata az innsbrucki színház­hoz. Az osztrák szín­házak meglehetősen sok kül­földit foglalkoztatnak, így es­hetett meg vele az a kedves kis epizód, hogy Flotow: Már­ta című operájának bemuta­tója után nevéből ítélve né­metnek gondolta egy kriti­kus, s megdicsérte szép kiej­téséért. Pedig hát akkoriban még igencsak elején járt a német tanulmányainak, de ez a megjegyzés is megerősí­tette benne azt a véleményt, hogy egy operaénekes teljesítményében nagy súlyt kell kapnia a tiszta, érthető be­szédnek.

Három év azonban elég hosszú külföldön. Bár jól érezte magát Innsbruckban, egyre erő­södött honvágya, amihez a végső lökést Taar Ferenc akkori debreceni szín­igazgató távirata adta meg: szerződteti a debreceni szín­házhoz. Az 1973-as évad már a Csokonai Színház falai közt találta Krémer Józsefet. Hu­szonötéves színházi pályafu­tásának eleddig utolsó, s minden bizonnyal végső állo­mása ez, innen kíván néhány év múlva nyugdíjba menni. Házi fotóalbuma még csak Kaposvárig őrzi feldolgozva életének fontosabb esemé­nyeit; ha majd arra kerül a sor, talán a debreceni évek kapják a legnagyobb helyet benne.

Sok és szép szerepet énekelt el ezalatt a nyolc év alatt Bohémélet, Carmen, Rigoletto, Attila, Hovanscsina, Kö­peny, Parasztbecsület, Hoffmann meséi – hogy csak a legfontosabbakat említsük az operák közül, amelynek ba­ritonjait énekelte. A dicsérő kritikák kiemelték előadásá­nak kerek, kiegyenlített hangzását és jellemformáló színészi képességeinek erényeit. Három szerepét külö­nösen közelállónak érzi: a Rigolettót, a Carmen Escamillóját és a Bohémélet Marceljét. Húsz-huszonöt operá­ban énekelt pályája során, és panasz, keserűség nélkül nyugtáz­hatja, hogy nem ke­rülték el a feladatok.

Bár budapesti lakos, mun­kája Debrecenhez köti. El­foglaltsága pedig akad bő­ven, hiszen minden műsoron levő darabban játszik, a nagyszínház tatarozása óta vidéken lépnek fel többet. Munkával, állandó szereplés­sel ünnepli tehát Krémer Jó­zsef színészi pályájának ne­gyed­szá­zados évfordulóját, s ebben estéről estére vele van a közönség köszönő tapsa is.

(Hajdú-bihari Napló, 1980)