A búsképű lovag kalandjai (La Mancha lovagja)

 

Ismét egy zenés játék, a javából. A La Mancha lovagját (Wasserman-Leigh-Darion pro­duk­ciója) persze nem kellett felfedezni a debreceni közönség számára, hiszen jó évtizede nagy sikerrel vitte színre Rencz Antal a nagyerdei színpadon. Most az egykori tanatívány Pinczés István segedelmével játssza fiatal színészcsapata a Csokonai Színházban, telt házak előtt.

A sztori kellőképpen romantikus és sejtelmes: az író, Cervantes az inkvizíció fogságába esik, s a rabok között, az ő közreműködésükkel eljátssza Don Quijote de La Mancha életének néhány epizódját. A „játék a játékban” keret ötletes lehetőséget kínál művészet és valóság, illúziók és realitás viszonyának, egymásba csúszásának és szétválásának rajzához. A darab „üzenete” más, hasonló emelkedettségű musicalét idézi: a humánum, a hit és a szeretet dicsé­retét zengi. Érzelmi ­hatását a spanyolos motívumokból építkező, többnyire lírai zene erősíti.

Kellemes. Talán ez a szó fejezi ki leghűbben az est természet­ét. Hagyjuk magunkat so­dortatni, élvezzük a humort, a kalandos történet fordulatait, szánjuk a kétbalkezes lovagot, hogy a végén kicsit megtisztuljunk, és minden nehézség ellenére szépnek találjuk a világot.

Pinczés István érti a dolgát, bírja a zenés játékokhoz szük­séges eszközöket, tehát jó előa­dást rendezett a La Mancha lo­vagjából. Jó Kertai László dísz­lete, a belső várudvar is: éppen olyan, amilyennek egy várbel­sőnek lennie kell. Impozáns. A színpadon minden precízen ki­dolgozott, harmonikus, kevés helyütt észlelni forszírozottságot. Pinczés nem fejelte meg a da­rabot aktuálpolitikai utalá­sokkal, annak játszatja el, ami: a művészet apoteózisának. Vissza­fo­gott módszerekkel te­remti meg a előadást himnikusságát, kerüli az érzelgőssé­get.

A csapat változatlanul együtt van. Többen, többször elmondták, ma is érvényes: ki­alakult egy fiatal gárda a Cso­konai Színházban, amely igen jól érzi magát a zenés játékok­ban. Az ifjonti hév némiképp lecsitult mára, a lelkesedés he­lyébe a szakmaiság lépett. Így persze már ki­derülnek a tur­pisságok, a hajlam a rutinszerű megoldásokra, az énekesi ké­pességek korlátai. Nem feltű­nően zavaró jelenségek, de ész­lelni lehet őket. Most kell vi­gyázni: megállapodottság he­lyett a belső építkezést, az el­mélyülést választani. A csapatszellem tovatűnésével nehogy kiderüljön egyesekről, hogy meztelen a király. Vagy leg­alábbis, nem oly jól öltözött.

Nincs kiemelkedő alakítás az előadásban, de minősíthe­tetlen sem. Horányi László mint lovag hitelesen tévelyeg az ideák világában, Cervantesként pedig az eszünkre apellál: sikerrel. Szolgája, Dánielfy Zsolt kifogásolható szerepér­telmezésben jelenik meg: túl­ságosan bohókásra, jópofáskodóra veszi a figurát.

Az általam látott, február 21-i előadásban már Fekete Györgyi alakította Dulcineát (vá­l­tótársa Nagy Anikó m. v.), vadmacskásan, vonzóan, de he­lyenként mereven. A három fő­szereplő mellett említést érde­mel Kincses Károly, Jantyik Csaba, Garay Nagy Tamás és Varga Éva.

Különös: látszólag minden adva van ahhoz, hogy dörgő vastaps méltányolja a teljesít­ményt, azon az estén mégis in­kább udvariasnak volt nevez­hető a tetszésnyilvánítás. Diá­kok töltötték meg a széksoro­kat, s bár figyelemmel kísérték a játékot, lelkesedésük kordá­ban maradt. Igaz, ez a játék más hatáselemekre épül, mint mondjuk a Godspell, s a zenéje is inkább egyetemes, mintsem egy adott korosztályhoz szóló. Ne legyünk hát telhetetlenek: nem blic­celték el az előadást a gyerekek, dugig volt a színház. Mi lehet ma ennél fontosabb?

 (ÚTON, 1990)