A Miniteátrum felfedeztetett (Petronius: A síri nő)

 

Ha más erénye nem volna, a Mini Teátrum felfedezésével önmagában is nagy érdeme­ket szerzett volna A síri nő előadása. Igazi kamaraszín­pad ugyanis a Kölcsey Műve­lődési Központ sajátos han­gulatú, szabadtéri „toldalé­ka": olyan játékhely, amely a maga nemében egyedülálló produkcióknak kínál lehető­séget.

Meghitt környezet, a játszók és a közönség testkö­zelsége, új formák, kifejező­eszközök keresésének lehető­sége – egy állandó nyári színháznak adhatna otthont ez a kis teátrum, amit ezentúl érdemes volna jobban kihasz­nálni.

Aligha lehetett volna al­kalmasabb darabot találni a „házszentelésre", mint Pet­ro­nius-Fry-Hubay: A síri nő avagy az efezuszi özvegy cí­mű „poétikus" drámája. Ke­vés szereplő, minimális dísz­let és jelmez, a játékosságot felerősítő „darab a darab­ban" szi­tu­áció, megfelelő „eszmei mondanivaló" – mind a szűk térhez, az anya­gi lehe­tő­sé­gekhez, a szabad éghez, a könnyebb nyári han­gulat­hoz kívánatos feltétel. Az eredmény: kitűnő szóra­kozás, a legnemesebb érte­lemben. Színház – de nem merev kötöttségeiben; játék – de nem komolytalanul; élmény – a beavatottság ér­zésével.

Négy darabbéli színész – Sziki Károly, Bessenyei Zsó­fia, Deák Éva, Szegi László – készül Az efezuszi özvegy című dráma előadására. A szerző, a társulat igazgatója, primadonnája és szubrettje valamely múlt századi ván­dortrupp „alkotógárdája", az ak­kori időnek megfelelő já­tékstílussal, a színház mai világát (is) karikírozó maga­tartással. Ha mindehhez a halott férjét a sírboltban gyászoló, bánatában magát is az elmúlással emésztő, egy betévedő katonával időben vigasztalódó, férje holttestét az ellopott tetem helyébe fel­ajánló s a katonát így meg­mentő, a halál helyett a sze­relmet választó özvegy klasszikusan morbid történetét is hozzávesszük, nagyjából el­képzelhetjük, milyen színházi est részesei vagyunk a Miniteátrumban.

Az élet, a szerelem jogait hirdeti az előadás, a keretjá­ték pedig kellő idézőjelbe te­szi a mese „poézisét" és „drámáját". Pinczés István rendező – alkalmi társulatá­val – nagyszerűen alkalmaz­kodott a térhez, és sok hu­moros ötlettel bontotta ki az alapötlet kettősségét. A szí­nészek rendkívül jól érzik magukat szerepükben; ha ví­zi előadásról lenne szó, azt írnám, lubickolnak benne. Sziki Károly erélyes szín­igazgató és filozofikus hajla­mú katona; Bessenyei Zsófia rátarti primadonna és szen­vedő, majd ujjongó özvegy; Deák Éva vetélytárs szub­rett és az erősebb nem iránt meglehetősen vonzódó szolga; Szegi László hisztérikus szín­igazgató és mintaszerűen ha­lott férj. (Szabó Viola zenéje ironikus felhangokkal kíséri az előadást.) A játék lénye­gét ez a többsíkúság adja: a színészek színészeket játsza­nak, akik azt játsszák, hogy... Nehéz, kényes fel­adat, mert egy felvállalt, vándorszínészi stílus szerint kell „életre kelteniük" a ha­lott férj és az özvegy törté­netét. Ezeket az áttételeket sikerül jól – bár nem végig következetesen – érzékeltet­niük. Olykor ugyanis, ha csak egy hajszálnyival, de a kelleténél teátrálisabb a teát­rális vándorszínészi játék­mód; olykor meg, éppen el­lenkezőleg, a színészek mint­ha elfeledkeznének szerepük kettősségéről, s emiatt kissé billenékeny az egyensúly a síkok között.

Az ember persze szívesen elfeledkezik ezekről a nüanszokról, afeletti örömében, hogy a nyári színházért vég­re Debrecenben is történik valami. És talán a produkció­nál is jobb érzéssel figyeli azt a lelkesedést, amivel a fiatalok az ügyért szövetkez­tek. A hangulat megfogja a nézőket is, és így megterem­tődik az egyébként ritkán létrejövő áramkör, ami nél­kül nincs színház, nincs já­ték, és nincs színjáték.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)