A premierek rangjáról

 

Bemutatni valamit annyi, mint a világ elé tárni az újat, eddig nem létezőt. A be­mutatás egyszeri alkalom: egy hosszadal­mas előkészületi folyamat vég­ered­ménye; ünnepi aktus, amelynek éppen egyedi volta, az újdonság ígérete adja meg érdekességét, izgalmát. A produktum ekkor válik le ké­szítői köldök­zsi­nórjáról, hogy megkezdje ön­álló, immár véglegessé vált utóéletét.

A Csokonai Színház szombat esti premi­erjén megint foghíjasak voltak a széksorok a Kölcsey Művelődési Központban. Pedig, ha valamire biztosnak lehetett venni a telt házat, akkor Brecht Koldusoperájára feltét­lenül. Ám csalatkozni kellett e kalkulációk­nak, s nem először: immár tendenciának, vele járó jelenségnek kell tartanunk a fél-, háromnegyed házas bemutatókat. Talán az operettek kivételével; évek óta ezt tapasz­talhatjuk mindenféle rendű és rangú pre­mieren.

A bemutatók látogatásának kizárólagos joga az Ujházy-bérlet tulajdonosaié, akik a jelek szerint vagy élnek ezzel a kiváltság­gal, vagy nem. Sokan közülük, mint a kutya­bőrhöz, úgy ragaszkodnak előjogaikhoz; premierbérlethez jutni valóságos természet­fölötti ajándéknak számít manapság Debre­cenben. Ebben csak az a különös, hogy a tulajdonosok már a birtokbavétel pillana­tában felejteni látszanak a tényt: olyan írat­lan szerződést kötöttek a színházzal, ami rájuk is kötelezettséget hárít. Mégpedig azt, hogy alkalomról alkalomra jelenlétükkel igazolják tulajdonjogukat.

Szó, ami szó, ebben a kérdésben a szín­ház számlájára is van mit írni. Késnek, csúsznak, húzódnak a bemutatók, olykor többszöri időpont-módosítással. Néha már úgy tűnik, mintha szándékosan feszegetnék a nézők türelmének határait. Szigorúbb, pontosabb beosztás kívántatna ahhoz, hogy ne veszítsék el a közönség jóindulatát. Más­felől azonban a bérlettulajdonosokban is jobban illene munkálni a kötelességérzet­nek, hiszen másokkal szemben birtokolják a lehetőséget. Akárhogy is, jellegtelenné, protokollárissá, hangulattalanná váltak az utóbbi időben a premierek; nem sokban különböznek a hétköznapi előadásoktól. Ügy is fel lehetne ezt fogni persze, mint a szín­ház műsorpolitikájának és teljesítményének kritikáját – ennek azonban ellene szól, hogy a távolmaradás folyamatos, állandó. Majdnem mindegy, milyen műről van szó, 30-50-100 hely ekkor is betöltetlen marad a premieren. Így a fogadtatás is majdnem mindig ugyanolyan: nincsenek zajos sikerek és látványos bukások: tisztes ünneplés kö­szönti még a gyönge produkciót is. Ez vala­hol „hasznos" a színháznak, hiszen nincs kockázat, s a mérsékelt taps is felfogható sikernek. Meglehet, valójában ez a rejtett konszenzus felel meg legjobban mindkét fél érdekeinek, de az is aligha kétséges, hogy amit a színház mint intézmény így nyerhet a vámon, azt mint művészet el­veszti a réven. S nincs ez másként a közön­séggel sem.

Mit lehet mégis tenni ebben a helyzetben a premierek rangjának visszaszerzéséért?

Egyszerűnek látszik a megoldás: ha bér­lettel nem lehet biztosítani a telt házat, s az azzal járó atmoszférát, meg kell szüntet­ni vagy legalábbis mérsékelni a premier­bérlet kiváltságait. Akár úgy, hogy bizo­nyos látogatásszámhoz kötni a következő évi igényjogosultságot, akár úgy, hogy lét­rehozni a szabadjegyes premierek rend­szerét. Az előbbi iskolás és autokrata mód­szernek tűnik, bár a cél szentesítheti az eszközt. Teljesebb megoldást hozhatna a sza­bad premierek bevezetése: az érdeklődés eleve jelezhetné, hogy a város színházsze­rető közönsége mire becsüli a bemutatót, a fogadtatás sikere pedig barométerként mutathatná a színházak törekvései minősítését.

Természetesen elképzelhetők másfajta megoldások is. Mindig a színházon múlik, hogy milyen tükröt kíván maga elé tarta­ni. Az azonban bizonyos, hogy egy magát becsülő társulat nem mondhat le a premie­rek megkülönböztetett, visszajelző szerepé­ről. Ez természetesen kockázattal jár, hi­szen egyformán magában hordozza a bukás és a megdicsőülés esélyét. De igazi művé­szek aligha szabadulhatnak attól az elemi szükségtől, hogy szembesüljenek a közönség igazi reakcióival. Ez a tétje fáradozásaik­nak. Ha már egy előadásnak – színvonalá­tól függetlenül – a bérletezés jóvoltából 20-30 estére is biztosított az utóélete, leg­alább a premierje szolgálhasson valódi ér­tékmérőül. Színháznak és közönségnek egy­aránt.

(Hajdú-bihari Napló, 1986)