Gegműhely (Raymond Queneau: Stílusgyakorlat)

 

Sajnálattal kell rögzíte­nem, hogy nem láttam a Ka­tona József Színház Stílusgyakorlat-avató, fergeteges sikerű előadását, sőt még a beszámolók kellő mélységű tanulmányozását is elmu­lasztottam. Ez nem érdem, pusztán azt kívánnám jelez­ni vele, hogy nincs módom összehasonlíta­ni a debreceni előadást a bu­dapestivel, s a kedves olvasónak el kell tekintenie attól, hogy párhuzamot von­jak a két (féle) színházi pro­dukció azonosságai és külön­bözőségei között.

Van ennek persze előnye is: nem befo­lyásol az összevetés gyakran igazságtalan kényszere; arról írhatok kizárólag, ami a ma­ga naturális valóságában a Csokonai Színház stúdiószín­padán előadatik.

Ez pedig nem más, mint Raymond Queneau 1949-ben keletkezett ötletsorának egy sajátos változata. A hétköz­napi, kissé abszurd, tízmon­datos alap sztori 99-féle válto­zatának megjelölésére alkal­matlan minden drámaelmé­leti kategória: a gondolat egyszeri és megismételhetetlen, valóban színházi stílus­gyakorlatként értelmezhető szituációfüzér; bravúros já­ték a nyelvvel, szemléletek­kel, helyzetekkel. Abszolút laza, felcserélhető, elhagyha­tó, behelyettesíthető, aktuali­zálható mondatlánc, amely éppen képlékenysége miatt színházban ritkán tapasztal­ható szabadságot kínál szín­re vivőinek. Ha valamire, a Stílusgyakorlatra nem pa­naszkodhatnak színészek és rendezők. Mint színpadi mű, önmagában nem is létezik: a nyersanyagból kell a minden­kori társulatnak létrehoznia, megteremtenie az előadást. Amelyből soha nem adódhat két azonos, lévén szervező-elemeinek egyike az improvi­záció, a hely szellemétől ins­pirált szabad rögtönzés.

Legalábbis a debreceni változatban. Raymond Queneau 99 darabos soroza­tából a Csokonai Színház birtokában levő szövegkönyv mindössze 24-et tartalmaz, s abból sem mind, de mellet­tük több más jelenik meg a színpadon, így nehéz eldönte­ni, hogy az előadásból mi fű­ződik a szerző nevéhez, s mi Pinczés István rendező és a három színész, Dánielfy Zsolt, Horányi László és Vízi György „brain-storming"-jához. De hát a néző végül is nem a szerzői jogvédő hiva­tal megbízásából tekinti meg a játékot, nem foglalkozik azzal, hogy melyik geg kitől származik; csak azzal törő­dik, jól szórakozott-e, vagy sem. Ezt a megközelítést a debreceni műsorfüzet sugall­ja: kabaréként tünteti fel ugyanis a Stílusgyakorlatot, amely Queneau műve alap­ján kerül a színpadra, s mi­vel a játékteret és a jelme­zeket is a rendező tervezte, több mint valószínű, hogy a stábnak legalább annyi része van az előadásból, mint ma­gának a szerzőnek

Szokatlanul aprólékos pon­tossággal megkomponált csa­patmunka benyomását kelti a játék: fény, hang. videó, dia, kellék, statisztéria olajozot­tan illeszkedik a pergő jele­netekbe. A váltások legtöbb­ször szervesek, maguk is poénra hegyezettek, tehát gördülékenyen lendítik előre az időt. A gegek sorozata va­lóban próbára teszi az ember rekeszizmait: már szinte fáj a sok röhögés, sportosabb al­kat kívántatik „elviselésé­hez". Hál' istennek, vannak gyengébbek is (például a pa­rasztanyókáké, a punksztáro­ké) a jelenetek között, ami­kor kicsit lazíthat a néző, fel­készülve az újabb megpró­báltatásokra.

Amúgy van „struktúrája” is az előadásnak. Az alapszö­veg zártabb, különböző em­bertípusok tolmácsolásában elhangzó változatai után a színjátszás sokféle stílusát parodizálva jelenik meg a sztori, míg egy tévéfelvétel­nek a nézőket is mozgósító laza (egy kissé fel is lazuló) imitációja után, szerepükből fokozatosan kilépve egy blues-dal előadásával zárják az estét a színészek. (Rög­tönzésben feloldva tehát a gyakorlat kötöttségét; bár félő, hogy akik nincsenek tisztában a blues panaszos, de nem belenyugvó, „csak azért is" lényegével, nem értik meg igazán a befejezést.) A humor válfajai a helyzetko­mikum archetípusaitól a gro­teszken át az abszurdig ter­jednek, a legtöbb jelenetnek áttételesebb tartalmat is ad­va. Meglehet, akadnak olya­nok, akik az ötletparádé mö­gött differenciáltabb jelen­tésrétegeket is szívesen fel­fedeztek volna, de a műfaji megjelölés eleve jelzi a ren­dezői szándék jellegét és irá­nyát, s a létrehozók ötletgaz­dagságát és ízlését dicséri, hogy a vállalt kereteket kul­turáltan sikerült megtölteniük látnivalóval: még az amúgy nyomdafestéket nem tűrő kifejezések sem hatot­tak szentségtörésként. Parvenük persze jobb, ha Petrar­cát olvasnak helyette.

Az összetett, ezerféle szí­nészi gesztust és bizony ke­mény fizikai jelenlétet kívá­nó szerepeket a három fia­talember látható kedvvel, ki­tűnően formálja meg. Kü­lönbség inkább alkatukban, s nem játékuk minőségében van: Dánielfy Zsolt robusz­tus karikírozásával, Horányi László intellektuális szerep­értelmezésével. Vízi György pedig imitáló képességével mutat vonzó tulajdonságokat. Együttesük harmonikus, bumfordian rokonszenves, az évad figyelemre méltó telje­sítménye.

A sikerszéria elé néző, mu­latságos előadás csak a kriti­kust hozza kellemetlen hely­zetbe. Ha ugyanis dicséri a látottakat, s a színészekről a nevükön kívül még néhány jó szót is ejt, hatástalanítja a záró poént. Márpedig mi sem áll tőle távolabb. Ezért in­kább veszi a lapot, s nem ír semmit...

(Hajdú-bihari Napló, 1985)